Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 2918-2021

Submission deadline has been amended by:  65089-2021
05/01/2021    S2

Hrvatska-Zagreb: Usluge oglašavanja i plasmana

2021/S 002-002918

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Nacionalni registracijski broj: 58101996540
Poštanska adresa: Josipa Marohnića 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel za podršku poslovanju ustanove
E-pošta: e-skole-nabava@carnet.hr
Telefon: +385 6661616
Telefaks: +385 6661615
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.carnet.hr
Adresa profila kupca: www.carnet.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0046928
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Javna ustanova koja djeluje u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluge izrade svih elemenata diseminacije i vidljivosti – faza 2 u sklopu II. faze programa e-Škole

Referentni broj: 42-20-VV-OP
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79340000 Usluge oglašavanja i plasmana
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava usluge izrade svih elemenata diseminacije i vidljivosti – faza 2 u sklopu II. faze programa e-Škole.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 756 342.98 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79340000 Usluge oglašavanja i plasmana
79416000 Usluge na području odnosa s javnošću
79342000 Usluge plasmana
79413000 Usluge savjetovanja na području upravljanja plasmanom
22462000 Promidžbeni materijal
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Odabrani ponuditelj će pružati usluge u svom sjedištu/uredu.Nadalje, prema potrebama naručitelja, sastanci i druge aktivnosti u sklopu ovog predmeta nabave održavat će se u sjedištu naručitelja, Jo...

II.2.4)Opis nabave:

Nabava usluge izrade svih elemenata diseminacije i vidljivosti – faza 2 u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo osoblja pružatelja usluge / Ponder: 60
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 40
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 756 342.98 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 20
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti).

Kao dovoljan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke dokumentacije o nabavi naručitelj će prihvatiti ažurirani popratni dokument:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države njegova poslovnog nastana.

Naručitelj će sam izvršiti provjeru predmetnog kriterija putem dostupnih baza podataka, a ako izvršenje provjere nije moguće naručitelj će kao ažurirani popratni dokument tražiti dokaz od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu osim u slučaju ako već ne posjeduje te dokumente.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/02/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/02/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Josipa Marohnića 5, HR-10000 Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/12/2020