Roba - 293398-2016

Prikaži smanjeni prikaz

24/08/2016    S162

Hrvatska-Zagreb: Informacijski sustavi

2016/S 162-293398

Obavijest o sklopljenim ugovorima – sektorska nabava

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Plinacro d. o. o.
Nacionalni registracijski broj: 69401829750
Poštanska adresa: Savska cesta 88a
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Matea Vidović
E-pošta: matea.vidovic@plinacro.hr
Telefon: +385 16301636
Telefaks: +385 16301746

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+006-0018519

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Glavna djelatnost
Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje kapacitetima Sukap sustava.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Nadogradnja/sva roba mora biti ponuđena na paritetu DDP Plinacro d. o. o., Savska cesta 88a, Zagreb, (Nacionalni dispečerski centar) i Plinacro d. o. o, Ivanić Grad, Ulica 65. bataljuna ZNG br. 3.

NUTS kod HR HRVATSKA

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje kapacitetima Sukap sustava.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

48810000 Informacijski sustavi

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 4 490 500 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
PN-I-389/16-MV
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2016/S 114-203847 od 15.6.2016

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

V.1)Sklapanje i vrijednost ugovora
Ugovor br.: PN-I-389/16-MV
Grupa br: 1 - Naziv grupe: Nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje kapacitetima Sukap sustava
V.1.1)Datum sklapanja ugovora :
22.8.2016
V.1.2)Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1

V.1.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Končar – Inženjering za energetiku i transport d. d.
Nacionalni registracijski broj: 29898970552
Poštanska adresa: Fallerovo šetalište 22
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: javnanabava@koncar-ket.hr
Telefon: +385 13667502/0993112802
Telefaks: +385 13667515

V.1.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 3 600 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 4 490 500 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.1.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
V.1.6)Cijena plaćena kod prigodne kupnje

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana nastanka događaja navedenih u članku 146. Zakona o javnoj nabavi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska

VI.4)Datum slanja ove objave:
22.8.2016