Usluge - 294353-2018

07/07/2018    S129    - - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Usluge putničkih agencija i slične usluge

2018/S 129-294353

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
43541122224
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7–8
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Danijel Drlić
Telefon: +385 16444605
E-pošta: danijel.drlic@mvep.hr
Telefaks: +385 14597448
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.mvep.hr

Adresa profila kupca: www.mvep.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0017757
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Agencijske usluge organizacije edukacija u Zagrebu i Bruxellesu

Referentni broj: 429,1/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
63510000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge putničke (turističke) agencije vezano uz organizaciju edukacija u Zagrebu i Bruxellesu, a koje uključuju usluge hotelskog smještaja i najma dvorana za održavanje edukacija, cateringa i putovanja u okviru projekta „Unaprjeđenje znanja, vještina i stručnih kompetencija državnih i javnih službenika za zastupanje nacionalnih interesa i usuglašavanje zakonodavnih prijedloga u tijelima EU”.

U okviru usluga putničke (turističke) agencije, predviđene su najmanje sljedeće aktivnosti:

— posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija hotelskog smještaja, uključujući i najam dvorana za edukacije i drugih ugostiteljskih usluga),

— posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za zrakoplove).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 640 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
63510000
63516000
63520000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb i Bruxelles

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su usluge putničke (turističke) agencije vezano uz organizaciju edukacija u Zagrebu i Bruxellesu, a koje uključuju usluge hotelskog smještaja i najma dvorana za održavanje edukacija, cateringa i putovanja u okviru projekta „Unaprjeđenje znanja, vještina i stručnih kompetencija državnih i javnih službenika za zastupanje nacionalnih interesa i usuglašavanje zakonodavnih prijedloga u tijelima EU”.

U okviru usluga putničke (turističke) agencije, predviđene su najmanje sljedeće aktivnosti:

– posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija hotelskog smještaja, uključujući i najam dvorana za edukacije i drugih ugostiteljskih usluga),

– posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za zrakoplove.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Otkazivanje usluge smještaja bez naknade / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Otkazivanje usluge avio karata bez naknade / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 640 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 14
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1.1. Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/08/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/08/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Trg N. Š. Zrinskog 7–8, HR-10000 Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/07/2018