Tjenesteydelser - 295687-2014

Vis forkortet udgave

30/08/2014    S166    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Europæisk selvevalueringsværktøj for SMV'er vedrørende ressourceeffektivitet

2014/S 166-295687

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Postadresse: Covent Garden 2, place Rogier 16, kontor 12/27
By: Bruxelles
Postnummer: 1210
Land: Belgien
Att: L. Vari
Mailadresse: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Fax: +32 22973512

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/easme

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=614

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Postadresse: Covent Garden 2, place Rogier 16, kontor 12/27
By: Bruxelles
Postnummer: 1210
Land: Belgien
Att: L. Vari
Mailadresse: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=614

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Europæisk selvevalueringsværktøj for SMV'er vedrørende ressourceeffektivitet.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Opgaverne skal udføres i de lokaler, der er udpeget af tjenesteyderen, med undtagelse af koordineringsmøder i EASME's eller Europa-Kommissionens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Nærværende udbud sigter mod at vælge en tjenesteyder til udvikling og afprøvning af et europæisk selvevalueringsværktøj for SMV'er vedrørende ressourceeffektivitet, herefter kaldet »værktøjet«, og et katalog over foranstaltninger til forbedring af ressourceeffektivitet, i det følgende benævnt »kataloget«, som vil sætte europæiske SMV'er i stand til at øge forståelsen af deres ressourceeffektivitet og identificere, hvilke skridt der kan tages for at forbedre den. Kontrahenten vil i særdeleshed blive ansvarlig for udvikling af prototyper for værktøjet og kataloget gennem tilvejebringelse af elementer, indhold og komponenter, som er nødvendige herfor til indbygning og integrering i en webapplikation udviklet internt af Europa-Kommissionens it-tjeneste(r).
Værktøjet, herunder kataloget, er tænkt som det første modul til at skabe et europæisk ekspertisecenter for ressourceeffektivitet (Cosme 2015), i det følgende benævnt »centret«, og det vil blive videreudviklet, integreret og tilpasset af centret. Værktøjet skal være konstrueret til at give europæiske SMV'er i en hvilken som helst sektor, størrelse (mikrovirksomheder og SMV'er) og et hvilket som helst geografisk område en brugervenlig metode til at vurdere deres ressourceeffektivitet og undersøge, hvilke foranstaltninger der kan træffes for at forbedre den på en omkostningseffektiv måde. Denne aktivitet skal udvikle en prototype for et europæisk selvevalueringsværktøj for SMV'er på grundlag af eksisterende, dokumenterede metodologier, der skal omsættes og tilpasses til en EU-dækkende sammenhæng, samt en prototype for et katalog over forskellige typer af foranstaltninger til forbedring af ressourceeffektivitet, med henblik på levering af data og oplysninger om SMV'ernes effektivitet, konkurrencemæssige indvirkning og omkostningseffektivitet. De data, der indsamles ved hjælp af prototyperne for værktøjet og kataloget, vil indgå i en europæisk database for oplysninger om ressourceeffektivitet, der vil blive oprettet og udviklet internt af Europa-Kommissionens it-tjeneste(r). Endelig skal kontrahenten afprøve værktøjet, kataloget og den samlede webapplikation, der integrerer dem, i SMV-regi.
Det er vigtigt at understrege, at formålet med denne aktivitet er begrænset til udvikling af prototyper for værktøjet og kataloget og testning heraf i SMV-regi. De færdige brugsklare versioner, der vil blive integreret i en webapplikation udviklet internt af Europa-Kommissionens it-tjeneste(r), skal først derefter stilles til rådighed og drives i offentligt regi inden for rammerne af centret, der vil præcisere og supplere dem yderligere med flere data og oplysninger.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000, 73000000, 72400000, 72413000, 79952000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Mængden af arbejde, der kræves til udførelse af denne kontrakt, er vurderet til højst 400 000 EUR, eksklusive moms.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Se udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Se udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Se udbudsmaterialet.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Se udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Se udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Se udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
EASME/COSME/2014/005.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
6.10.2014
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 14.10.2014 - 10:30

Sted:

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME), Covent Garden 2, lokale COV2 12/204, place Rogier 16, 1210 Bruxelles, BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: 1 repræsentant pr. tilbudsgiver må deltage i åbningen af bud (jf. udbudsmaterialet).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11.12.2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF.
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20.8.2014