Usluge - 298475-2017

01/08/2017    S145

Belgija-Bruxelles: Analiza administrativnog opterećenja koje proizlazi iz ZPP-a

2017/S 145-298475

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Head of Unit DG AGRI C4
E-pošta: agri-evaluation@ec.europa.eu
Telefon: +32 22962249
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2704
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Poljoprivreda i ruralni razvoj.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Analiza administrativnog opterećenja koje proizlazi iz ZPP-a

Referentni broj: AGRI-2017-EVAL-04.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79310000 Usluge istraživanja tržišta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Studija ocjene kojom se analizira administrativno opterećenje koje proizlazi iz ZPP-a.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 700 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
77100000 Usluge na području poljoprivrede
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka će se odvijati uglavnom na lokaciji izvršitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Javni naručitelj namjerava sklopiti ugovor s jedinstvenim izvoditeljem na razdoblje od 10 mjeseci kako bi se provela studija o analizi administrativnog opterećenja koje proizlazi iz ZPP-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 10
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora iz odjeljaka II.1.5. i II.2.6. ove obavijesti smatra se najvećim iznosom. Slijedom toga, ponude koje je premašuju bit će odbijene. Cijene trebaju biti sveobuhvatne: Europska komisija neće platiti izdatke za nikakve dodatne troškove koji nastanu zbog izvršenja ugovora.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/09/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 29/09/2017
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

DG Agriculture and Rural Development, rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Najviše 2 predstavnika po ponudi, propisno ovlaštenih, smije prisustvovati otvaranju (identitet je potrebno dokazati predočenjem putovnice ili osobne iskaznice). Ako ponuditelji žele prisustvovati, moraju obavijestiti osobe za kontakt navedene u točki I.1. Odjela za ocjenjivanje C.4 GU-a za poljoprivredu i ruralni razvoj e-poštom najkasnije 1 tjedan prije datuma otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

a) Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.3. Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.

b) Za britanske ponuditelje:

napominjemo da će se nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, pravila pristupa postupcima nadmetanja EU-a za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u trećim zemljama primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu ovisno o rezultatima pregovora. U slučaju da takav pristup nije predviđen zakonskim odredbama koje su na snazi, ponuditelji iz Ujedinjene Kraljevine mogu biti isključeni iz postupka nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu/
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom sklapanja ugovora javnom naručitelju iz točke I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidi http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za ulaganje žalbe. Možete uložiti žalbu tijelu iz točke VI.4.1. unutar 2 mjeseca od obavijesti o sklapanju ugovora.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/07/2017