Tjenesteydelser - 298525-2019

27/06/2019    S122    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Brøndby: Markedsanalyse

2019/S 122-298525

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danske Spil A/S
CVR-nummer: 64011715
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Bo Andersen
E-mail: boan@danskespil.dk
Telefon: +45 30851781

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=243294&B=DS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=243294&B=DS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af kontrakt om levering af 'Market Watch'

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79310000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en kontrakt med én leverandør om løbende levering af ’Market Watch’, som er en kvantitativ markedstracking, der består af følgende aktiviteter:

- Ugentlig dataindsamling i form af spørgeskemainterviews på baggrund af et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning,

- Databearbejdning,

- Rapportering og præsentation af resultater.

Formålet med leverancen af ovenstående ydelser er at overvåge spillere og konkurrenter og dermed sætte Danske Spil i stand til løbende at tage beslutninger på baggrund af valid data som sikrer opnåelse af de forretningsmæssige målsætninger for virksomheden.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en kontrakt med én leverandør om løbende levering af ’Market Watch’, som er en kvantitativ markedstracking, der består af følgende aktiviteter:

- Ugentlig dataindsamling i form af spørgeskemainterviews på baggrund af et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning,

- Databearbejdning,

- Rapportering og præsentation af resultater i såvel dashboard (som kunden gives adgang til) som ved kvartalsvis rapportering/præsentation hos kunden.

Formålet med leverancen af ovenstående ydelser er at overvåge spillere og konkurrenter og dermed sætte Danske Spil i stand til løbende at tage beslutninger på baggrund af valid data, som sikrer opnåelse af de forretningsmæssige målsætninger for virksomheden.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med yderligere 2 år, således at kontrakten kan forlænges til og med den 31.12.2024, hvorefter kontrakten udløber.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de oplysninger i referencerne, som ansøger angiver i ESPD’ets del IV, C: Teknisk og faglig formåen.

Der vil blive udvalgt 5 ansøgere, der inviteres til at afgive indledende tilbud, som udvælges på baggrund af, hvilke ansøgere, der dokumenterer de mest relevante referencer jf. beskrivelsen i pkt. II.2.4.

Følgende tillægges særlig positiv betydning ved vurderingen af referencernes relevans:

— I hvilken grad referencen dokumenterer at alle (eller flest mulige) aktiviteter, som er beskrevet i pkt. II.2.4, er omfattet af referencen og leveret i én sammenhæng,

— I hvilken grad referencen demonstrerer gentagende og længerevarende tilknytning til samme kunde, således at ansøgeren demonstrerer at have fungeret som en kontinuerlig sparringspartner for modtageren (kunden),

— At referencen omfatter leverancer vedr. spillemarkedet.

Referencerne vil blive vurderet samlet, hvor især dybden af den enkelte reference vil veje tungt i den samlede vurdering. Et højt antal af referencer vægtes dermed ikke i sig selv positivt.

Der vil blive lagt mindre vægt på den enkelte references økonomiske værdi.

Vurderingen vil blive baseret på den i ESPD'et indeholdte referenceliste fremsendt af ansøgerne i henhold til pkt. III.1.3). Det bemærkes, at såfremt de fremsendte oplysninger er uklare eller uforståelige, kan dette blive tillagt negativ betydning ved vurderingen i udvælgelsesprocessen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder optioner på tilkøb af et segmenteringsmodul (som er en pakke af fast defineret antal spørgsmål), enkelte ekstraspørgsmål samt ad-hoc opgaver, som afregnes efter medgået tid. Ad hoc-opgaverne, som muligvis ønskes udført, vil have meget begrænset omfang og en tæt sammenhæng med ydelserne omfattet af den udbudte kontrakt. Ad hoc-opgaverne vil alene have til formål at sikre, at ydelserne omfattet af kontrakten kontinuerligt opfyldes optimalt hvad angår ordregivers forretningsmæssige mål.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Vedr. pkt. I.3, Kommunikation: Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt via den angivne URL med undtagelse af udbudsmaterialets bilag 1A, Skema over emner og mærker, som af fortrolighedshensyn kun fremsendes til de prækvalificerede ansøgere efter dennes underskrevne erklæring om hemmeligholdelse.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD’ets del IV, B:

— Virksomhedens egenkapital i hvert i det seneste disponible regnskabsår.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen og egenkapitalen på baggrund af alle deltagernes samlede omsætninger og egenkapitaler.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætningen og egenkapitalen på baggrund af alle deltagernes samlede omsætninger og egenkapitaler.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Der kræves en positiv egenkapital i hvert af det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En liste over de 3 betydeligste sammenlignelige ydelser (referencebeskrivelser), jf. punkt II.2.4), som ansøgeren har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes have et omfang af ca. 0,5 - 2 normalsider og indeholde en beskrivelse af den udførte leverance, herunder de enkelte ydelser og centrale aktiviteter, som har været indeholdt i leverancen. Beskrivelsen af leverancen bør endvidere indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.2.4), anførte aktiviteter, leverancen vedrørte, samt ansøgerens rolle(r) i udførelsen af de enkelte ydelser under leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), leveringstidspunktet for de enkelte ydelser under leverancen, samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af leveringstidspunktet bedes ansøger angive datoen for de enkelte ydelser under leverancen ved både dato for påbegyndelse og dato for afslutning. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Referencebeskrivelserne af ansøgers leverancer bedes tage udgangspunkt i de aktiviteter, som den udbudte kontrakt vedrører, jf. punkt II.2.4).

Der kan maksimalt angives 3 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 3 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 3 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelsen, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete ydelser under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregivers Code of Conduct, som fremgår af udbudsmaterialets bilag 6, skal overholdes. Heri fremgår blandt andet krav om overholdelse af konventioner, der ligger til grund for FN's Global Compact, FN's Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv, OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder samt ILO-konventionen 94.

Den vindende tilbudsgiver skal acceptere den databehandleraftale, som fremgår (i udkast) af udbudsmaterialets bilag 7.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/08/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger bedes være opmærksom på, at der afholdes informationsmøde hos Danske Spil A/S den 5.7.2019. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 5.2 for yderligere oplysninger vedr. tilmelding, tidspunkt mv.

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via det elektroniske udbudssystem jf. punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Ansøger kan i henhold til proceduren i udbudsbetingelserne stille skriftlige spørgsmål til ordregiver i det elektroniske udbudssystem.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. ESPD’et skal indeholde de oplysninger, der kræves i ESPD’ets del II-V.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. De relevante oplysninger for de enheder man baserer sig på er ESPD’ets del II, A+B og del III, samt de relevante dele af del IV, B, C og del V.

En økonomisk aktør kan alene være deltager i én sammenslutning af økonomiske aktører. Samme økonomiske aktør kan dog godt være deltager i én sammenslutning og samtidig lade andre tilbudsgivere basere deres egnethed på sig eller være underleverandør til flere tilbudsgivere.

Vedr. pkt. II.2.9): Hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Ansøgeren vil tillige blive udelukket fra udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af den i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 nævnte frivillige udelukkelsesgrund.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Underleverandører, som ansøger måtte basere sin finansielle og økonomiske formåen på, skal ved fremlæggelse af dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, underskrive erklæring om, at virksomheden vil hæfte solidarisk med hovedleverandøren for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Vedr. pkt. II.1.6): Kontrakten vil blive tildelt én leverandør, og er ikke opdelt i delaftaler.

Ikke-opdelingen i delaftaler begrundes af, at de udbudte ydelser har en funktionel og naturlig sammenhæng, som gør, at en korrekt og omkostningseffektiv kontraktgennemførelse alene opnås, hvis de udbudte ydelser leveres af samme leverandør.

Vedr. pkt. II.2.6) Anslået værdi: Den anslåede værdi af kontrakten er baseret på et skøn, hvor både historisk og forventet fremtidigt forbrug er inddraget i overvejelserne. Den anslåede værdi kan dermed variere i både op- og nedadgående retning blandt andet på baggrund af priserne, som fremgår af de endelige tilbud.

Vedr. pkt. IV.2.4): Tilbudsgivers ansøgning og eventuelle tilbud skal afgives på dansk. Tilbuddet må dog gerne indeholde begreber og korte benævnelser på engelsk, såfremt det tjener til forståelse af ansøgningen eller tilbuddet, f.eks. når en angivelse eller benævnelse på dansk ikke er retvisende. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at se bort fra de dele af tilbuddet, som ikke er afgivet på dansk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2019