Usluge - 299376-2018

11/07/2018    S131

Hrvatska-Zagreb: Usluge razvoja programske podrške

2018/S 131-299376

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 13148821633
Poštanska adresa: Kupska 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Renata Rubeša
E-pošta: jn-procesnisustaviSG@hops.hr
Telefon: +385 14545542
Telefaks: +385 16171179
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hops.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F5-0018076
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Procesni tehnički sustavi za podršku regulacije napona i jalove snage EES-a i dinamičko praćenje opterećenja dalekovoda u sklopu projekta Sincro.Grid

Referentni broj: 3000-V-11/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72262000 Usluge razvoja programske podrške
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

— Razvoj, instalacija, parametriranje i integracija procesnih tehničkih sustava za podršku regulacije napona i jalove snage EES-a i dinamičko praćenje opterećenja dalekovoda u sklopu projekta Sincro.Grid.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 21 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72262000 Usluge razvoja programske podrške
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

NDC Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Razvoj, instalacija, parametriranje i integracija procesnih tehničkih sustava za podršku regulacije napona i jalove snage EES-a i dinamičko praćenje opterećenja dalekovoda u sklopu projekta Sincro.Grid.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij stručno iskustvo tehničkih stručnjaka / Ponder: 40 %
Cijena - Ponder: 60 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 21 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 28
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

10.3-0022-SIHR-W-M-16 - Implementation;of the SINCRO.GRID PCI – Phase 1

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

Za potrebe utvrđivanja navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti).

Odredbe ove točke DON-a 1 odnose se na ponuditelja odnosno svakog člana zajednice ponuditelja ako je primjenjivo, u kojem slučaju je gospodarski subjekt za svakog člana zajednice dužan u ponudi dostaviti zaseban popunjeni eESPD obrazac.

Odredbe ove točke DON-a 1 odnose se i na sve druge subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti uključujući podugovaratelje na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.

Radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, u kojem slučaju gospodarski subjekt za svakoga dostavlja zaseban popunjeni eESPD obrazac u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente:

— izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava tražene uvjete, Naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te od ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu zatraži da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne

Dokumente kojim dokazuje sposobnost ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno DON-u.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Sukladno DON-u.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 13/08/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 13/08/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Zagreb, Kupska 4.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/07/2018