Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Roba - 299650-2018

12/07/2018    S132

Poljska-Varšava: Nabava uredskog materijala za Frontex

2018/S 132-299650

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Frontex
Poštanska adresa: Plac Europejski 6
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL POLSKA
Poštanski broj: 00-844
Država: Poljska
E-pošta: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Telefaks: +48 222059501
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3868
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava uredskog materijala za Frontex

Referentni broj: Frontex/OP/500/2018/KM
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30100000 Uredski strojevi, oprema i potrepštine osim računala, pisača i namještaja
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava uredskog i drugih materijala za Frontex.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 720 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: PL POLSKA
II.2.4)Opis nabave:

Nabava uredskog i drugih materijala za Frontex.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 720 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Trajanje ugovora iznosi 12 mjeseci s mogućnošću produljenja najviše 3 puta, svaki put na razdoblje od 12 mjeseci i pod istim uvjetima.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o ovlaštenju za provedbu ugovora u skladu s nacionalnim zakonom dostavljanjem dokaza da je ponuditelj već osnovan kao priznata pravna osoba te je registriran u relevantnom strukovnom ili obrtnom registru.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Ponuditelj mora pružiti dokaz o dostatnoj ekonomskoj i financijskoj sposobnosti kako bi se jamčila neprekidna i uspješna provedba tijekom predviđenog trajanja ugovora kako slijedi:

a) ponuditelj mora Frontexu dostaviti svoje račune dobiti i gubitka te bilance za posljednje 3 zaključene financijske godine, pod uvjetom da je objavljivanje računa dobiti i gubitka i bilanci propisano zakonodavstvom o poduzećima u zemlji u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan;

b) ponuditelj mora dostaviti Frontexu izjavu o ukupnom prometu poduzeća za posljednje 3 zaključene godine (informacije se moraju dostaviti zasebno za svaku godinu); prosječni godišnji promet tijekom posljednje 3 godine mora biti veći od 150 000 EUR;

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Ponuditelj mora imati barem 3 godine profesionalnog iskustva u isporuci slične robe;

Dokaz o ovoj sposobnosti pruža se putem:

— dostavljanja portfelja poduzeća kojim se potvrđuje ponuditeljevo iskustvo,

— dostavljanja popisa ugovora provedenih tijekom posljednje 3 godine koji odgovaraju traženim uslugama/robi u okviru ovog poziva na dostavu ponuda, navodeći klijente, financijski obujam, opseg i složenost; najmanje 2 ugovora trebaju imati najmanju vrijednost od 50 000 EUR po ugovoru,

— dostavljanja najmanje 3 pisma preporuke od klijenata iz prethodno navedenog popisa kojima se potvrđuje dobra kvaliteta pruženih usluga; e-pošta ili vlastite izjave ponuditelja neće se prihvatiti.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/08/2018
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/09/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poljska

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponuditelji koji žele sudjelovati na javnom otvaranju ponuda trebaju sektoru za javnu nabavu poslati potvrdnu e-poštu ili faks (procurement@frontex.europa.eu faks: +48222059501). Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju. Njihovo sudjelovanje je ograničeno na ulogu promatrača.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/07/2018