Varer - 299964-2019

28/06/2019    S123    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Gislev: Ortopædisk fodtøj

2019/S 123-299964

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Fællesindkøb Fyn
29188645
Faaborgvej 19
Gislev
5854
Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: asbkj@fmk.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108614047.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/

I.1)Navn og adresser
Fællesindkøb Fyn
29188645
Faaborgvej 19
Gislev
5854
Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
Telefon: +45 23230909
E-mail: asbkj@fmk.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108614047.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/

I.1)Navn og adresser
Faaborg-Midtfyn Kommune
29188645
Faaborgvej 19
5854 Gislev
Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
Telefon: +45 23230909
E-mail: asbkj@fmk.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108614047.aspx

I.1)Navn og adresser
Kerteminde Kommune
29189706
Kerteminde
5300
Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
Telefon: +45 23230909
E-mail: asbkj@fmk.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108614047.aspx

I.1)Navn og adresser
Langeland Kommune
29188955
Rudkøbing
5900
Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
Telefon: +45 23230909
E-mail: asbkj@fmk.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108614047.aspx

I.1)Navn og adresser
Nyborg Kommune
29189722
Nyborg
5800
Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
Telefon: +45 23230909
E-mail: asbkj@fmk.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108614047.aspx

I.1)Navn og adresser
Nordfyns Kommune
29188947
Bogense
5400
Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
Telefon: +45 23230909
E-mail: asbkj@fmk.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108614047.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/108614047.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/108614047.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af kropsbårne hjælpemidler til Fællesindkøb Fyn

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33141740
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører for delaftale 1 levering af ortopædisk fodtøj, herunder individuelt fremstillet ortopædisk fodtøj, semiortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet fodtøj, fodindlæg, tilretninger samt reparationer til borgere (såvel børn som voksne) og for delaftale 2 brystproteser. Begge delaftaler omhandler levering til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112, i følgende ordregivende myndigheder:

- Faaborg-Midtfyn Kommune,

- Kerteminde Kommune,

- Langeland Kommune,

- Nordfyns Kommune,

- Nyborg Kommune.

Udbuddet omfatter for delaftale 1, måltagning, fremstilling og levering af ortopædisk fodtøj, herunder reparation og tilretning af samme, samt ortopædiske fodindlæg og for delaftale 2 brystproteser, til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112, jf. LBK nr. 102 af 29.1.2018. Med ortopædisk fodtøj menes individuelt fremstillet fodtøj, semiortopædisk fodtøj og fabriksfremstillet fodtøj, se bilag 3 "Tilbudsliste", fane 2 "Definitioner" for nærmere definition.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Ortopædisk fodtøj

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33141740
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører for delaftale 1 levering af ortopædisk fodtøj, herunder individuelt fremstillet ortopædisk fodtøj, semiortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet fodtøj, fodindlæg, tilretninger samt reparationer til borgere (såvel børn som voksne). Delaftalen omhandler levering til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112, i følgende ordregivende myndigheder:

- Faaborg-Midtfyn Kommune,

- Kerteminde Kommune,

- Langeland Kommune,

- Nordfyns Kommune,

- Nyborg Kommune.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 - Brystproteser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33184400
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Fyn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører for delaftale 2 brystproteser. Delaftalen omhandler levering til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112, i følgende ordregivende myndigheder:

- Faaborg-Midtfyn Kommune,

- Kerteminde Kommune,

- Langeland Kommune,

- Nordfyns Kommune,

- Nyborg Kommune.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse følgende:

— Tilbudsgivers identitet samt generelle oplysninger om tilbudsgiver, jf. ESPD del ll, punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Tilbudsgivers repræsentanter, jf. ESPD del ll, punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, jf. ESPD del lll, punkt A og B,

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136 jf. ESPD del lll, punkt C,

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, jf. ESPD del lll, punkt C::

— Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4,

— Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD's Del III. Disse oplysninger kontrolleres endeligt på baggrund af en serviceattest fra tilbudsgiver, der maksimalt må være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede omsætning i det seneste afsluttede årsregnskab,

— Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgiver skal for hver delaftale der bydes på - i det seneste afsluttede årsregnskab - have en årlig omsætning, svarende til den anslåede årlige værdi for delaftalen. Bydes der f.eks. på begge delaftaler kræver det således en årlig omsætning på minimum 4 800 000 DKK for at kunne vinde begge delaftaler. Bydes der på begge delaftaler uden at have den samlet set fornødne omsætning, vil Tilbudsgiver udelukkende kunne vinde delaftaler med en samlet forventet værdi svarende til sin årlige omsætning, startende med den delaftale med den højeste forventede forbrug og så fremdeles. Har Tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver via Tilbudsgivers bogholderi kan dokumentere, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal havde den fornødne omsætning. Dokumentationen skal være attesteret af en uafhængig revisor:

— Tilbudsgiver skal - i det seneste afsluttede årsregnskab - have positiv egenkapital på minimum 500 000 DKK. Har Tilbudsgiver ikke afsluttet nogen regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra Tilbudsgivers bogholderi, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har en positiv egenkapital på 500 000 DKK. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Tilbudsgiver skal oplyse referencer for begge delaftaler.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1:

Tilbudsgiver skal for delaftale 1 anføre en referenceliste med angivelse af minimum 2 kommuner, hvor Tilbudsgiver - via igangværende eller afsluttet kontrakt/rammeaftale - i løbet af de sidste 3 år har varetaget levering af ortopædisk fodtøj - det vil sige individuelt fremstillet fodtøj, semiortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet fodtøj og/eller ortopædiske fodindlæg - til borgere med bevilling i henhold til Servicelovens § 112. Det er ikke et krav, at begge referencer vedrører alle produkttyperne - det vil sige individuelt fremstillet fodtøj, semiortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet fodtøj og ortopædiske fodindlæg. Tilbudsgiver bedes oplyse kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference der angives.

Delaftale 2:

Tilbudsgiver skal for delaftale 2 anføre en referenceliste med angivelse af minimum 2 kommuner, hvor Tilbudsgiver - via igangværende eller afsluttet kontrakt/rammeaftale - i løbet af de sidste 3 år har varetaget levering af brystproteser - til borgere med bevilling i henhold til Servicelovens § 112. Tilbudsgiver bedes oplyse kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference der angives.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialets udkast til kontrakt (bilag 4).

Tilbudsgiver skal for begge delaftaler have fast forretningsadresse på Fyn i hele kontraktperioden, og denne skal være etableret senest ved kontraktstart.

Leverandøren er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum10 000 000 DKK pr. år. Leverandøren skal på kundens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/09/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/09/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Der vil ikke være adgang ved åbning af tilbud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang ved åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Følgende kommuner indgår rammeaftale pr. delaftale fra aftalernes ikrafttræden:

— Faaborg Midtfyn Kommune,

— Kerteminde Kommune,

— Langeland Kommune,

— Nordfyns Kommune,

— Nyborg Kommune.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: "Udelukkelse"):

— Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

— Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Serviceattest kan rekvireres her:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Tilbudsgivere der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra at deltage i udbuddet.

Bemærk følgende: Erhvervsstyrelsen skal i forbindelse med udstedelse af serviceattest indhente en straffeattest fra Kriminalregisteret for samtlige medlemmer af virksomhedens bestyrelse og direktion mm. Erhvervsstyrelsen kan kun indhente sådanne straffeattester med de pågældende personers samtykke og har derfor behov for en samtykkeerklæring. Disse personer skal endvidere afgive en tro- og love-erklæring vedr. de strafbare forhold, som straffeattesten indhentet af Erhvervsstyrelsen ikke omfatter. Tilbudsgiver opfordres derfor til allerede nu at indhente dem fra bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Link til skabelon for samtykke- og tro- og love-erklæring findes på ovennævnte hjemmeside.

Bemærk yderligere: Den, der anmoder om serviceattesten, skal have fuldmagt fra virksomheden til - på vegne af virksomheden - at give samtykke til, at Erhvervsstyrelsen indhenter strafoplysninger om virksomheden, og afgive erklæring om, hvorvidt virksomheden inden for de seneste 4 år er dømt eller har modtaget bødeforlæg for ét eller flere forhold indeholdt i Udbudslovens § 135.

Særligt danske tilbudsgivere med bestyrelses- eller direktionsmedlemmer i udlandet:

Erhvervsstyrelsen vil indhente danske straffeattester for udenlandske ledelsesmedlemmer, hvilket betyder, at der i forbindelse med rekvirering af serviceattest skal uploades kopi af ID samt samtykke- og tro- og love-erklæringer for udenlandske personer i virksomhedens bestyrelse og direktion mm.

Ordregiver kan desuden kræve, at Tilbudsgiver fremlægger dokumentation fra andre lande, hvis dette vurderes relevant, herunder fra ledelsesmedlemmets hjemland.

Særligt udenlandske tilbudsgivere:

Er Tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder Tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love afgivet over for en offentlig myndighed i det pågældende land.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet jf. udbudsbetingelsernes afsnit 4.1. På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og Tilbudsgiver skal således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2019