Tjenesteydelser - 301714-2020

29/06/2020    S123

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 123-301714

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
CVR-nummer: 27186386
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Rebecca Thorengaard
E-mail: mhto@tbst.dk
Telefon: +45 41781912

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://tbst.dk/da

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d5ab5898-3c74-4bd0-bb4c-44c4f029c976/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d5ab5898-3c74-4bd0-bb4c-44c4f029c976/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d5ab5898-3c74-4bd0-bb4c-44c4f029c976/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Gennemførelse af demonstrationsprojekt om digitale værktøjer og samarbejdsformer i byggeprojekter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven består i at definere, tilrettelægge og gennemføre et eller flere byggeprojekter- eller opgaver, der har demonstrationsværdi. Ved demonstrationsværdi forstås et projekt, hvor der fx anvendes og afprøves digitale værktøjer, åbne standarder, projektstyringsmetoder, udbudsformer og/eller samarbejdsmodeller inden for et eller flere byggeprojekter, -faser, -processer eller aktiviteter.

Formålet med demonstrationsprojektet er at indhente praktiske erfaringer som kan vise, hvordan byggevirksomheder og bygherrer kan fremme et mere effektivt og bæredygtigt byggeri ved at anvende digitale værktøjer i samspil med nye måder at organisere arbejdet på.

De tiltag og aktiviteter som demonstrationsprojektet sætter sig for at afprøve skal være afsluttet ultimo 2021.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se II.1.4).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudsgivers demonstrationsprojekt / Vægtning: 65
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudsgivers faglige kvalifikationer og erfaring / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 0
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, da opgavens struktur gør at der er behov for at den udføres og løses af en samlet leverandør. Opgavens værdi gør, at den er egnet til at blive løst af små og mellemstore virksomheder på det pågældende marked.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der benyttes ikke udvælgelseskriterier vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der benyttes ikke udvælgelseskriterier vedrørende teknisk og faglig kapacitet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der er stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Der henvises til kontrakten.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/08/2020
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde og vedlægge ESPD som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne pkt. 4.1, samt nedenfor.

Oplysningerne danner grundlag for ordregivers vurdering af, om tilbudsgiver skal udelukkes fra at deltage i udbuddet. ESPD skal afleveres som en del af tilbuddet.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde som er anført udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, finder anvendelse på dette udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/06/2020