Tjenesteydelser - 303774-2021

Submission deadline has been amended by:  344443-2021
18/06/2021    S117

Luxembourg-Luxembourg: ENER/D3/2021-191 Undersøgelse vedrørende overvågning af radioaktive udledninger fra nukleare anlæg i EU

2021/S 117-303774

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Energi (ENER), ENER.D.3 — Radiation Protection and Nuclear Safety
Postadresse: DG Energy, to the attention of Tri Central, rue Mercier 2
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2144
Land: Luxembourg
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8611
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8611
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

ENER/D3/2021-191 Undersøgelse vedrørende overvågning af radioaktive udledninger fra nukleare anlæg i EU

Sagsnr.: ENER/LUX/2021/OP/0012
II.1.2)Hoved-CPV-kode
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Henstilling 2004/2/Euratom giver EU-landene retningslinjer for rapportering af udledninger af radioaktive nuklider fra kernekraftværker og oparbejdningsanlæg. Kommissionens database over radioaktive udledninger (RADD — Radioactive Discharges Database) kompilerer de oplysninger som EU-landene indgiver.

Undersøgelsen fokuserer på de anlæg, der har tilladelse til at udlede betydelige mængder radioaktivitet i miljøet, og som skal have tekniske systemer implementeret til løbende eller partivis overvågning af disse udledninger. Hovedformålet med projektet er at levere en opdatering af status for overvågningen af radioaktiv udledning ved større nukleare anlæg i EU's medlemsstater, både med hensyn til lovgivningsmæssige rammer og teknologi.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 260 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
09343000 Radioaktive materialer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet skal skitsere den aktuelle teknologi til overvågning af udledning (flydende og gasformig) og præsentere de mulige behov for udvikling inden for hver facilitetstype, der indgår i undersøgelsen.

Der bør lægges særlig vægt på årsagerne til usikkerhed i overvågningsresultaterne. Desuden skal projektet gennemgå den lovgivningsmæssige status i medlemsstaterne og skitsere de mulige behov for forbedringer, både på nationalt plan og på EU-plan.

Projektet skal omfatte både systemer til kontinuerlig og batchvis udledningsovervågning, herunder eventuelle systemer til overvågning i tilfælde af en nødsituation. Bortskaffelse af fast radioaktivt materiale er ikke omfattet. Det aktuelle tekniske niveau og mulige udfordringer bør beskrives. På grundlag af disse oplysninger skal kontrahenten analysere egnetheden af de nuværende ordninger og udarbejde retningslinjer for bedste praksis til brug for medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionens kontrolteams i forbindelse med artikel 35.

Resultaterne af undersøgelsen skal danne baggrund for fremtidige verificeringer foretaget af Kommissionen og vil sætte medlemsstaterne i stand til at forstå det aktuelle tekniske niveau inden for teknologien til overvågning af udledning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 260 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/08/2021
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/08/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3). I tilfælde af manglende tilgængelighed eller forstyrrelser i driften af de elektroniske kommunikationsmidler, der er angivet i afsnit I.3), inden for de sidste fem kalenderdage før fristen for modtagelse angivet i afsnit IV.2.2) forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at forlænge denne frist og offentliggøre udvidelsen på internetadressen anført i afsnit I.3) uden forudgående offentliggørelse af en berigtigelse til denne bekendtgørelse. Økonomiske aktører, der er interesserede i dette udbud, opfordres til at tilmelde sig udbuddet på adressen i afsnit I.3) for at blive underrettet, når nye oplysninger eller dokumenter offentliggøres.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2021