Usluge - 304484-2018

14/07/2018    S134

Belgija-Boussu: Pružanje podrške Europskoj komisiji u uvođenju Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (European Rail Management Traffic System – ERTMS) u osnovne i sveobuhvatne mreže: Ugrađene i infrastrukturne strategije uvođenja

2018/S 134-304484

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Mjesto: Boussu
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1000 BE1
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Ian Conlon
E-pošta: ian.conlon@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/transport/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3701
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Ian Conlon
Poštanska adresa: Rue De Mot 28
Mjesto: Boussu
Poštanski broj: 1000
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Ian Conlon
E-pošta: ian.conlon@ec.europa.eu
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/transport/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Promet

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje podrške Europskoj komisiji u uvođenju Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (European Rail Management Traffic System – ERTMS) u osnovne i sveobuhvatne mreže: Ugrađene i infrastrukturne strategije uvođenja

II.1.2)Glavna CPV oznaka
60210000 Usluge javnog prijevoza željeznicom
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Opći je cilj ove studije poduprijeti interoperabilnost i uvođenje Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom analiziranjem potrebnih koraka za postizanje jednostavnije ugrađene konfiguracije prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog sustava (control command and signalling – CCS) s perspektive operatora smanjujući troškove i složenost nadogradnje, naknadne ugradnje i održavanja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis nabave:

Posebni bi ciljevi studije trebali utvrditi:

— na detaljan način uvođenje infrastrukture koja je potrebna za postizanje samostalnog funkcioniranje sustava ERTMS ili sustava ERTMS+1 klase B na 3 relevantne mreže usmjerene na osnovnu mrežu / teretne koridore,

— minimalnu strategije za jedinice na prometalu za operatore, nadzornike i vlasnike kako bi vodili te mreže u razdoblju prije postizanja samostalnog funkcioniranja sustava ERTMS ili sustava ERTMS+1 klasa B,

— ima li uvođenje infrastrukture s ubrzanim ERMTS-om u usporedbi s trenutačnim planovima smisla,

— tehnička rješenja za odabrane kombinacije ETCS-a / klase b radi maksimiziranja operativnog učinka,

— nacionalna tehnička pravila za mreže koja su prepreka ugradnji standardne opreme ECTS,

— strategiju za testiranje i davanje ovlaštenja za uvođenje jedinica na prometalu.

2.3 Zadaci

Zadaci studije su sljedeći:

1) Odabrati 3 relevantne mreže usmjerene na osnovnu mrežu / teretne koridore kojima se obuhvaćaju bitna kretanja teretnog prometa. Te bi mreže trebale uzeti u obzir bitne podatke, na primjer aktualne i predviđene podatke o prodaji kompozicija vlakova, podatke o kretanjima teretnog prometa itd. 1 od tih koridora trebao bi se temeljiti na Rajnsko-alpskom koridoru osnovne mreže te koridoru željezničkog teretnog prijevoza;

2) Za odabrane mreže:

— analizirati trenutačne planove o uvođenju ERTMS-a,

— izraditi procjene o minimalnim strategijama u vezi s jedinicama na prometalu koje se izrađuju za postojeće ili nove lokomotive,

— detaljno izložiti alternativne mogućnosti izvođenja koje operator, nadzornik i vlasnici imaju ako ne naručuju naknadnu ugradnju / nadogradnju ili nove lokomotive,

— utvrditi dodatna infrastrukturna ulaganja u ERTMS koja su potrebna za samostalno funkcioniranje signalnog sustava ERTMS-a ili sustava ERTMS+1 klasa B koje bi operatori odabrali, u komercijalnom kontekstu, da radi s takvom ugrađenom konfiguracijom. Infrastrukture zaobilaznih trasa, postaja i lokalnih petlji trebale bi biti obuhvaćene ovom analizom.

Odabir dodatnog sustava klase B trebalo bi odrediti na temelju prikaza maksimalnih kretanja teretnog prometa u određenoj mreži.

Navođenje procjene troška i datuma do kojeg bi moglo doći kod takvog ulaganja [uz savjetovanje s bitnim upraviteljima infrastrukture];

3) Za odabrane mreže omogućiti analizu poslovnog slučaja za ubrzano uvođenje s ciljnim datumom uvođenja 3 godine prije utvrđenog u zadatku 1;

4) Za odabrane kombinacije ECTS-a/klase B analizirati kompatibilnost i povezivanje između ECTS-a i klase B te predložiti rješenja za tehničke izazove tih konfiguracija kako bi se maksimizirao operativni učinak, uključujući povezivanje kao STM;

5) Ovom se studijom posebno moraju uzeti u obzir nacionalni propisi bitni za CCS koje je utvrdila ERA za odabrane mreže, utvrditi postojeći poznati propisi koji utječu na izradu ugrađenog ERTMS-a, provedba i upotreba koji djeluju kao prepreke ugradnji standardne opreme ECTS te dati prednost onima koji predstavljaju najveću prepreku uvođenju;

6) Studijom se utvrđuje strategija za testiranje i davanje ovlaštenja u skladu s IV. željezničkim paketom u cilju minimaliziranja troškova i vremena za ovu komponentu procesa.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta metodologije / Ponder: 0,7
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija rada i sredstva / Ponder: 0,25
Kriterij kvalitete - Naziv: Kontrola kvalitete / Ponder: 0,05
Cijena - Ponder: 0,3
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 13
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

ERTMS

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj mora imati nužnu tehničku sposobnost za provedbu ovog ugovora do kraja.

Ponuditelji moraju dodatno ispunjavati uvjete tehničke i stručne sposobnosti navedene u dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 27/08/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/08/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Glavna uprava za mobilnost i promet, DM28

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu to se razdoblje ne obustavlja niti se ne otvara novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/07/2018