Tjenesteydelser - 308606-2021

18/06/2021    S117

Danmark-København: Jernbanetransport

2021/S 117-308606

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Abbas Saeed
E-mail: ABSA@BANE.dk
Telefon: +45 25183258
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303615&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303615&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af trækkraft

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60200000 Jernbanetransport
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Banedanmark udbyder en rammeaftale om levering af trækkraft med og uden ERTMS onboard udstyr for kalenderårene 2022-2028.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34621000 Godsvogne samt vedligeholdelses- eller arbejdskøretøjer til jernbaner
34621100 Godsvogne til jernbaner
34621200 Vedligeholdelses- eller arbejdskøretøjer til jernbaner
34622400 Jernbanevogne
60210000 Offentlig jernbanetransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter levering af trækkraft til Banedanmarks behov, herunder blandt andet ved udførelse af:

- Skærvesupplering

- Sporbeliggenhed

- Ruhedsmåling

- Snerydning

- Skinnefræsning

- Diverse ad hoc opgaver

- Ultralydsmåling

- Transport af diverse vedligholdelsesmaskiner

- Svelletransport

- Skinneudlægning

- Transport af byggematerialer

- Testkørsler ifm. nyanlagte eller fornyede banestrækninger.

I forbindelse med levering af trækkraft til ruhedsmåling, skal leverandøren desuden levere en vogn, se hertil bilag 2.3 (Ruhedsmåling).

Estimerede mængder i udbudsmaterialet er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og fremtidige trækkraftbehov på tidspunktet for offentliggørelse.

Der gøres opmærksom på, at aftalen indgås som en rammeaftale, hvorfor der udelukkende er tale om vejledende mængder, der kan ændre sig i kontraktperioden. Leverandøren er dog garanteret en minimumsmængde pr. år.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, bilag 2 (SAB) med dertilhørende underbilag for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 65
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/11/2021
Slut: 31/12/2028
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Vedr. pkt. II.2.7): Rammeaftalen træder i kraft ved begge parters underskrivelse og er gældende frem til og med den 31. december 2028. Efter underskrift starter en mobiliseringsperiode.

Driftsperioden begynder, når leverandøren opfylder de i rammeaftalens pkt. 21.2 angivne krav, dog tidligst d. 1. januar 2022 og senest den 1. juli 2022. Driftsperioden fortsætter frem til rammeaftalens ophør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår er positiv (X ≥0).

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen for virksomhedens og disse andre enheder samlet for de seneste tre (3) disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne skal angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge en referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige referencer omfattende levering af trækkraft med maskiner, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4), der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver som minimum kan dokumentere erfaring med levering af trækkraft svarende til 10 000 kørte kilometer spor pr. år, der har en træk-kraftevne på minimum 600 tons, og som kunne køre minimum 100 km/t i EU eller EFTA-land i de foregående 3 år (2018, 2019 og 2020).

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af leverancens omfang, herunder:

- Den anvendte trækkraftenhed

- Hastigheden

- Antal kørte km spor.

Endvidere bedes for hver reference angivet dato for leverancen, samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for påbegyndelse og afslutning. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der er ikke noget krav til hvor få eller hvor mange referencer, leverandøren skal fremvise for at opfylde kravet.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tilbudstidspunktet, vil blive tillagt betydning. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tilbudstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.C.

Såfremt tilbudsgiver angiver oplysningerne i et bilag til ESPD, vil Banedanmark alene forholde sig til tekst og ikke eventuelle billeder, illustrationer mv.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutning påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der er i kontrakten fastsat krav forbundet med levering af jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang.

Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/09/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/09/2021
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Det vil ikke være muligt at overvære åbning af tilbud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det vil ikke være muligt at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2028

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

A) I sin helhed håndteres udbudsforretningen digitalt via EU-Supply. Det betyder, at alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret digitalt via EU-Supply under ”igangværende udbud”. For at få adgang til udbudsmaterialet, og deltage i processen, skal interesserede virksomheder registrere sig online som tilbudsgiver. Dette sker under ”Online registrering” på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=Banedanmark

B) Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Banedanmark kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

C) Banedanmark skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Banedanmark vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137 vedrørende:

1) tilbudsgivers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler

2) tilbudsgivers:

i) konkurs

ii) insolvens

iii) tvangsakkord uden for konkurs

iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret

v) aktiver, der administreres af en kurator og

vi) erhvervsvirksomheden er indstillet.

3) tilbudsgivers alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet.

4) tilbudsgivers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning eller

6) tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbagekaldelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation.

Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

D) Banedanmark kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

E) Udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.5) og II.2.6): Anslået samlet værdi er angivet for hele rammeaftalens løbetid baseret på Banedanmarks estimerede mængde svarende til 300 skift pr. år.

Banedanmark har estimeret den samlede maksimale mængde i hele rammeaftalens løbetid til 3 900 skift.

F) Forud for udbuddet er der gennemført en markedsdialog og høring. For oplysninger herom se: https://banedktenderplan.tricommerce.dk/#/list/incoming/details/BDK00221

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/06/2021