Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Varer - 309995-2020

03/07/2020    S127

Danmark-Odense: Damp, varmt vand og tilhørende produkter

2020/S 127-309995

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicedirektør Kenneth Holm
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Telefon: +45 76631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://download.4projects.com/?LinkID=fdbdaa6a-9e35-4fcb-9cc0-380137195927
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Udbudsportalen Viewpoint
By: Frederiksberg
Land: Danmark
Kontaktperson: Anmodning om oprettelse i Viewpoint skal sendes til følgende mailadresse (se i øvrigt nedenfor i punkt VI.3):
E-mail: DP40@4projectsmail.com
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://n3g.4projects.com/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Leverancekontrakt vedrørende Delprojekt 40 - Køleforsyning til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH)

Sagsnr.: DP40
II.1.2)Hoved-CPV-kode
09320000 Damp, varmt vand og tilhørende produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter levering af fjernkøling til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), og udbydes som en leverancekontrakt. Leverandøren er således ansvarlig for projektering, etablering, anlæg og drift af eget køleanlæg med tilhørende transmissionsledning. Region Syddanmark (RS) har stillet en række funktions- og tekniske krav til køleanlægget, herunder krav til kølekapaciteten samt krav til anlæggets maksimale miljømæssige belastning. Leverandøren skal levere køling inden for en kapacitetsramme (effekt) på min. 18 MW pr. 1. januar 2022 svarende til det skønnede maksimale behov for Nyt OUH (Etape 1). Herudover skal leverandøren sikre, at der altid kan leveres 1,5 MW nødkøling i tilfælde af havari på fjernkølingsanlægget med virkning fra den 1. november 2022 (Etape 2). Nødkøleanlægget skal etableres on-site på RS' grund og RS stiller i den forbindelse et mindre areal til rådighed i hospitalets teknikby.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense S, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter levering af fjernkøling til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), og udbydes som en leverancekontrakt. Leverandøren er således ansvarlig for projektering, etablering, anlæg og drift af eget køleanlæg med tilhørende transmissionsledning. Region Syddanmark (RS) har stillet en række funktions- og tekniske krav til køleanlægget, herunder krav til kølekapaciteten samt krav til anlæggets maksimale miljømæssige belastning. Leverandøren skal levere køling inden for en kapacitetsramme (effekt) på min. 18 MW pr. 1. januar 2022 svarende til det skønnede maksimale behov for Nyt OUH (Etape 1). Herudover skal Leverandøren sikre, at der altid kan leveres 1,5 MW nødkøling i tilfælde af havari på fjernkølingsanlægget med virkning fra den 1. november 2022 (Etape 2). Nødkøleanlægget skal etableres on-site på RS' grund og RS stiller i den forbindelse et mindre areal til rådighed i hospitalets teknikby. I dialogfasen pågår afklaring af, hvorvidt der til leverancen skal være tilknyttet:

1) en option på nødkøling via nødkøleanlægget med op til 3 MW og

2) en option på at udnytte nødkøleanlægget (uanset om kapaciteten udgør 1,5 MW eller 3 MW) til supplerende varmeproduktion (legionellabekæmpelse), når nødkøleanlægget ikke er i brug. Leverandøren skal sammen med nødkøleanlægget etablere en buffertank, der kan rumme koldt vand svarende til 5 MW køling i 5 timer. Buffertanken skal stilles til rådighed samtidig med levering af nødkøling pr. 1. november 2022 (Etape 2).

Leverandøren vil have mulighed for at anvende kølecentralen (men ikke nødkøleanlægget) og den nyetablerede transmissionsledning og hovedledning uden for Nyt OUH's matrikel til at forsyne andre kunder end RS. Hvis det er relevant, drøftes vilkårene herfor nærmere i dialogfasen.

Udførelse af arbejdet på Nyt OUH’s matrikel skal koordineres med de øvrige bygge- og anlægsarbejder på Nyt OUH's matrikel. Der vil potentielt være mulighed for koordineret/fælles udførelse af visse arbejder. Hvis det er relevant, drøftes vilkårene herfor nærmere i dialogfasen.

På baggrund af opgavens karakter, herunder de samlede teknisk-økonomiske forhold, udbydes kontrakten om levering af køling til Nyt OUH i en længere kontraktperiode. Kontrakten forudsættes således at være tidsubegrænset, men med mulighed for opsigelse fra begge parter efter udløbet af en indbygget uopsigelighedsperiode. Leveranceperioden forventes som minimum at være 20 år, hvor kontrakten er uopsigelig.

I forbindelse med gennemførelsen af udbuddet forventes bl.a. følgende emner og vilkår drøftet i dialogfasen:

- Teknisk løsning for levering af fjernkøling (Den fulde kølekapacitet)

- Teknisk løsning for levering af nødkøling (redundans), herunder mulighed for udnyttelse af varmepumper ved kapacitet på 1,5 MW

- Mulighed for udvidelse af nødkølekapaciteten på op til 3 MW og det heraf afledte yderligere strømforbrug, samt mulighed for udnyttelse af varmepumper ved kapacitet på 3 MW, når de ikke er i brug

- Leveringssikkerhed

- Energieffektivitet, herunder SEER, og bæredygtighed

- Placering af kølecentralen uden for Nyt OUH’s matrikel og placering af nødkøleanlægget

- Tracé for transmissions- og hovedledning

- Hovedtidsplan for udførelsen, herunder drøftelse i forhold til mulig koordinering med den øvrige forsyning

- Vilkår for leverancekontraktens varighed, uopsigelighed og opsigelse

- Vilkår for betaling, herunder opdeling og fordeling af betaling i den samlede kontraktperiode.

Ligeledes ønsker RS indblik i den forventede økonomi forbundet med projektering, opførelse og anlæggelse, samt den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, jf. punkt I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 262
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der henvises til det ovenfor anførte i punkt II.2.4). Kontrakten forudsættes at være tidsubegrænset, men med mulighed for opsigelse fra begge parter efter udløbet af en indbygget uopsigelighedsperiode. Leveranceperioden forventes som minimum at være 20 år, hvor kontrakten er uopsigelig.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er mere end 3 egnede ansøgere, foretager Region Syddanmark en udvælgelse af de 3 ansøgere, der har leveret og dokumenteret den bedste teknisk/faglige kapacitet, herunder dokumenteret de bedste og mest relevante referencer.

Region Syddanmark lægger ved udvælgelsen særligt vægt på, at ansøgerne via referencer i videst muligt omfang kan dokumentere erfaring med følgende:

- Leverandør/entreprenørkompetencer vedrørende udførelsen af forsyningsprojekter/leverancekontrakter af tilsvarende størrelse og/eller karakter/kompleksitet som nærværende projekt

- Ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering af projekter inden for forsyningsområdet eller lignende projekter af en tilsvarende størrelse og/eller karakter/kompleksitet som nærværende projekt.

Referencer vedrørende projektering og/eller udførelse af forsyningsprojekter/leverancekontrakter i forbindelse med etablering af køleanlæg tillægges særlig positiv vægt.

Nyere referencer tillægges mere vægt end ældre referencer. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter, men opgaver som er færdigudført vægtes højere.

Ansøger skal derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge de 4 mest relevante referencer fra de seneste 3 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Der kan maksimalt henvises til 4 referencer i alt, uanset om ansøger er et konsortium, baserer sig på underrådgivere/underentreprenører eller andet. Vedlægges mere end 4 referencer vil Region Syddanmark lade de første 4 referencer indgå i bedømmelsen af ansøgningen. Er referencerne ikke vedlagt i rækkefølge, vil det være de 4 nyeste (i tid), som Region Syddanmark vil lade indgå i bedømmelsen.

Alene de 3 bedste ansøgere vil blive opfordret til at deltage i dialogen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til punkt II.2.4). Der er i dialogmaterialet tilknyttet:

1) en option på nødkøling via nødkøleanlægget med op til 3 MW og

2) en option på at udnytte nødkøleanlægget (uanset om kapaciteten udgør 1,5 MW eller 3 MW) til supplerende varmeproduktion (legionellabekæmpelse), når nødkøleanlægget ikke er i brug. Det vil blive afklaret i forbindelse med dialogen ved udsendelsen af endeligt udbudsmateriale, hvorvidt RS ønsker en nødkølekapacitet på 1,5 MW eller 3 MW. Derudover vil det blive afklaret i dialogen ved udsendelsen af endeligt udbudsmateriale, hvorvidt RS ønsker den supplerende varmeproduktion, eller om RS ønsker kontraktuelt at fastholde optionen om supplerende varmeproduktion (uanset om kapaciteten udgør 1,5 MW eller 3 MW).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Appendiks 1.

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD’et) er en egen-erklæring fra ansøger som foreløbigt bevis i stedet for certifikater, der er udstedt af offentlige myndigheder eller tredjemand.

Dokumentet udgør en formel erklæring fra ansøger om, at denne ikke befinder sig i en af de situationer, hvor økonomiske aktører efter udbudsloven vil eller kan blive udelukket (§ § 135-137), at denne opfylder de relevante egnethedskriterier (§ § 140-143), og at denne efter anmodning vil afgive de relevante oplysninger, som er krævet af Region Syddanmark.

En ansøger, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét ESPD.

En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (underentreprenører/underleverandører), skal sikre, at Region Syddanmark modtager ansøgers eget ESPD sammen med et ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Hvis ansøger er en gruppe af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (et konsortium), som deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af forholdene ESPD Del III, afsnit A eller B, er til stede.

Deltagelse i udbudsprocessen er ligeledes udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 136, er til stede, jf. ESPD del III, afsnit C.

For at godtgøre, at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i ESPD Del III ikke er til stede, skal ansøger udfylde ESPD'et.

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, § 135, stk. 3, samt § 136 er afskåret fra at deltage i udbudsproceduren og afgive tilbud.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, § 135, stk. 3 og § 136.

Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD Del III, afsnit A og B (og dele af ESPD Del III, afsnit C).

Ansøger gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at visse obligatoriske udelukkelsesgrunde i medfør af udbudslovens § 136 figurerer som frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD’et Del III, afsnit C).

Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis ansøger befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, som omfatter følgende situationer:

- Region Syddanmark kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventioner mv. (nr. 1)

- Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs, eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, tvangsakkord, hvis ansøgers/tilbudsgivers aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis ansøgers/tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller hvis ansøger/tilbudsgiver befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren/tilbudsgiveren er hjemmehørende. (nr. 2)

- Region Syddanmark har tilstrækkeligt plausible indikationer til at konkludere, ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. (nr. 4)

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD Del III, afsnit C, jf. den relevante rubrik.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B.

Herudover skal ansøger oplyse egenkapitalens størrelse og soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver) for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B.

Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet behøver ikke indgå i prækvalifikationsanmodningen, men skal fremlægges, når Region Syddanmark anmoder herom, jf. udbudslovens § 151 og punkt 2.2.1) ovenfor:

Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for samlet årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapitalens størrelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Region Syddanmark vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Region Syddanmark forlanger.

Ansøger/tilbudsgiver har også adgang til at henvise Region Syddanmark til selv at indhente dokumenter fra offentlige nationale databaser, fx www.cvr.dk jf. udbudslovens § 151, stk. 5.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at ansøger/tilbudsgiver dokumenterer:

- At ansøger/tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst 120 mio. DKK i mindst 2 af de seneste 3 disponible regnskabsår.

- At ansøgers/tilbudsgivers soliditetsgrad har været mindst 15 % i mindst 2 af de seneste 3 disponible regnskabsår.

- At ansøgers/tilbudsgivers egenkapital har været mindst 15 mio. DKK i mindst 2 af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver udregnet i procent.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det pågældende regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD del IV, afsnit C, nr. 1a), oplyse referencer for udførelsen af forsyningsprojekter/leverancekontrakter udført inden for de seneste 3 år. Region Syddanmark ser gerne, at referencerne er af tilsvarende størrelse og karakter/kompleksitet som nærværende projekt.

Ansøger skal i ESPD del IV, afsnit C, nr. 1b), oplyse referencer for ingeniørmæssig rådgivning vedrørende forsyningsprojekter udført inden for de seneste 3 år. Region Syddanmark ser gerne, at referencerne er af tilsvarende størrelse og karakter/kompleksitet som nærværende projekt.

Ansøger skal udfylde ESPD’et med:

a) Beskrivelse af kunden/bygherre, inkl. kontaktdata

b) Angivelse af opgavens omfang, herunder oplysning om etableringsomkostninger/anlægssum og/eller kontraktværdi

c) Angivelse af udførelsesperioden (start og slut)

d) Beskrivelse af ansøgers ydelser i forbindelse med referencen (rolle og funktion)

e) Beskrivelse af i hvilket omfang og hvordan de nedenfor under ”teknisk/faglig scoring” angivne udvælgelseskriterier er opfyldt ved den pågældende leverance.

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer Region Syddanmark ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument. På den måde står det Region Syddanmark klart, hvis der finder oplysninger (referencer) til ESPD’et i et separat dokument. Ansøger er også velkommen til i ESPD’et blot at henvise til referencelisten og vedlægge denne som bilag.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindstekrav til ansøgers tekniske/faglige kapacitet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underentreprenører/underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende fagområde mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Leverancekontrakten indeholder desuden en social klausul med krav om uddannelses- og praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om grunduddannelse mv., som forpligter leverandøren. De nærmere forpligtelser fremgår af udbudsmaterialet, hvor vilkårene indgår som et bilag.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/09/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Region Syddanmark benytter udbudsportalen Viewpoint, hvor det samlede udbudsmaterialet kan tilgås. Der henvises til følgende link:

https://download.4projects.com/?LinkID=fdbdaa6a-9e35-4fcb-9cc0-380137195927

Der er fri teknisk support ved kontakt til Viewpoint pr. e-mail: viewpoint@forprojects.dk eller pr. telefon: +45 3145 4603.

For at kunne stille spørgsmål, blive prækvalificeret og aflevere dialogmateriale, samt endeligt tilbud, skal der oprettes en leverandørmappe på Viewpoint. Der skal fremsendes følgende information til Region Syddanmark for at blive oprettet i Viewpoint i forbindelse med prækvalifikationsfasen:

- Virksomhedens navn

- Mailadresse på vedkommende, der accepterer link til Viewpoint

- Personnavn på ovenstående.

Anmodning om oprettelse i Viewpoint sendes til mailadressen: DP40@4projectsmail.com

Ansøger skal påregne at oprettelsen tager 1-2 arbejdsdage fra korrekt modtagelse af anmodning om oprettelse. For at ansøger kan anmode om prækvalifikation, skal ansøgers særskilte invitation til Viewpoint på baggrund af ansøgers anmodning om oprettelse, være accepteret senest 5 minutter før ansøgningsfristens udløb. Der gøres opmærksom på, at såfremt invitationen ikke er accepteret på det angivne tidspunkt, er det ikke muligt for ansøger at ansøge om prækvalifikation. Ansøger kan kun oprette én person i Viewpoint til at starte med.

Efterflg. kan den person, som modtager oprettelseslink, selv oprette øvrige deltagere.

For nærmere oplysninger om krav til aflevering af prækvalifikationsanmodning henvises til Det beskrivende dokuments pkt. 2.4 og pkt. 4. Ansøger skal anvende den elektroniske xml-fil, som indgår i udbudsmaterialet som Det beskrivende dokuments appendiks 1.

Da Europa-Kommissionens elektroniske ESPD-tjeneste ikke længere er tilgængelig, kan tilbudsgiver udfylde eESPD via Polens elektroniske ESPD-system på følgende hjemmeside: https://espd.uzp.gov.pl/ eller ved at anvende https://espd.planroom.com/ som ligeledes er en gratis webtjeneste, der er til rådighed for ordregivere og tilbudsgivere, som skal oprette eller udfylde et ESPD elektronisk.

Der vil i forbindelse med opfordring til deltagelse i dialogfasen blive fremsendt ny særskilt invitation til Viewpoint med henblik på oprettelse af en ny leverandørmappe.

Eventuelle rettelsesblade og supplerende oplysninger til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort via Viewpoint på følgende link:

https://download.4projects.com?LinkID=536d6436-9340-44b6-8a58-380137193432

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2020