Pomognite nam poboljšati internetske stranice TED-a ispunjavanjem kratke ankete!

Usluge - 311696-2019

05/07/2019    S128    Agencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor za pružanje znanstvenih savjeta u području ribarstva izvan voda EU-a

2019/S 128-311696

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Poštanska adresa: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/easme/

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5010
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5010
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje znanstvenih savjeta u području ribarstva izvan voda EU-a

Referentni broj: EASME/2019/OP/0014
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73210000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Na poseban zahtjev javnog naručitelja, izvoditelj će pružiti znanstvene savjete i podršku po potrebi. Posebni će zahtjevi, između ostalog, obuhvatiti pitanja kao što su status i produktivnost ribljih zaliha, baza znanja za upravljanje ribarstvom, očuvanje ekosustava i društveno-ekonomski aspekti iskorištavanja morskih bioloških resursa i upravljanje ribarstvom u područjima pokrivenim RFMO-ima , SFPA-ima i drugim međunarodnim instrumentima. Ako se to zatraži, izvoditelj mora pružiti i posebne studije i sudjelovati na relevantnim sastancima u skladu s potrebama i prioritetima koje su utvrdili EC-DG MARE i javni naručitelj.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadaci će se izvršiti u prostorima koje odredi izvoditelj.

Svi će se sastanci održati u EASME-u ili u prostorima Europske komisije u Bruxellesu.

II.2.4)Opis nabave:

Cilj je okvirnog ugovora pružanje fleksibilnog alata za EC-DG MARE i javnog naručitelja kako bi mogli zahtijevati specifične i pravovremene znanstvene savjete o pitanjima vezanim za očuvanje morskih ekosustava i morskih bioloških resursa, kao i upravljanje ribarstvom koje se provodi u cijelosti ili djelomično, izvan voda EU-a i od interesa za EU. Osim toga, ovaj će alat također obuhvatiti i druge usluge potrebne za pružanje savjeta u kontekstu vanjske dimenzije ZRP-a, isključujući Arktik, kao i Sredozemno more i Crno more za vrste koje nisu obuhvaćene Međunarodnom komisijom za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT). Savjetovanje i usluge traže se za pružanje podrške relevantnim uslugama EU-a u različitim aspektima njihovog sudjelovanja i doprinosa RFMO-ima, SFPA-ima i regionalnim ribarskim tijelima (Regional Fishing Bodies - RFB) bez mandata za upravljanje, ili još uvijek u područjima na otvorenom moru koja uopće nisu obuhvaćena RFB-om ili bilo kojim drugim relevantnim međunarodnim instrumentom, koji zahtijevaju znanstveni savjet u skladu s relevantnim ciljevima i odredbama ZRP-a.

Cilj je nadmetanja odabir izvoditelja koji mogu pružiti visoko kvalificirane stručnjake na području znanosti o ribarstvu i proizvesti najbolje dostupne znanstvene savjete koji će se koristiti, na zahtjev, putem posebnih zahtjeva za uslugama. Prije sklapanja specifičnih ugovora na temelju takvog zahtjeva, bit će definiran njihove detaljne tehničke specifikacije i proračun. Zahtjevi za usluge će odrediti točnu prirodu posla koji će se obaviti, tj. vrstu analize i potreban znanstveni savjet, zadatke koje treba izvršiti, očekivane rezultate i predmete isporuke, resurse koji se dodjeljuju, točno trajanje i strukturu izvješćivanja.

Od izvoditelja se može tražiti suradnja i uspostavljanje veze s relevantnim organizacijama (npr. nacionalni instituti/sveučilišni timovi/istraživački timovi), uključujući RFMO-e, relevantnim istraživačkim institucijama u trećim zemljama s kojima EU ima ili može imati SFPA na snazi itd.

Rad će se uglavnom sastojati od studija i usluga koje će se ponekad provoditi u relativno kratkom vremenskom okviru.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor od 36 mjeseci koji se može obnoviti za 12 mjeseci do 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

ODLUKA KOMISIJE od 13.12.2018. o financiranju doprinosa Unije međunarodnim organizacijama za ribarstvo i usvajanju radnog programa za 2019. (Radni program EMFF-a za 2019. - Mjera 1.3.2.3.).

II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Kriteriji za odabir kako su navedeni u dokumentaciji o nabavi.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Kriteriji za odabir kako su navedeni u dokumentaciji o nabavi.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/09/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 02/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME), Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Room: COV2 10/191 (25P) 1049 Brussels — BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/06/2019