Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 311765-2021

22/06/2021    S119

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg

2021/S 119-311765

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Olsen
E-mail: mpo@horten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/154750635.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/154750635.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/154750635.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsbehandling

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Entreprise vandlinje RD

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45252000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en udbygning af behandlingskapaciteten på Renseanlæg Damhusåen. Foruden etablering af bygværker og ledninger til at øge kapaciteten, skal der etableres en række bygværker til øvrige funktioner.

Tryk her https://permalink.mercell.com/154750635.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
45232421 Anlæg til spildevandsbehandling
45252127 Bygge-anlægsarbejde: spildevandsbehandlingsanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Renseanlæg Damhusåen, 2450 København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en udbygning af behandlingskapaciteten på Renseanlæg Damhusåen. Foruden etablering af bygværker og ledninger til at øge kapaciteten, skal der etableres en række bygværker til øvrige funktioner. Den udbudte kontrakt omfatter navnlig følgende:

— Nyt fordelerbygværk

— Ombygning af indløb til luftningstanke

— Ombygning af Bio P til sidestrømshydrolyse

— Nye udløb fra luftningstanke

— Nyt ventil- og flowmålerbygværk

— Nye sekundærtanke

— Ny returslampumpestation

— Nye flydeslamsbrønde

— Nyt elhus

— Ny ingeniørgang

— Ny rejektvandstank

— Nyt blandekammer

— Nye selektorbygværker

— Nye ledninger.

Der vil blive indgået 1 totalentrepriseaftale med 1 entreprenør (herefter "Entrepriseaftale(n)").

Ordregiver har overvejet at opdele Entrepriseaftalen i delkontrakter, men vurderer, at en sådan opdeling ville indebære en række uhensigtsmæssige praktiske og juridiske grænseflader. Af hensyn til Entrepriseaftalen samlede risikoprofil og transaktionsomkostninger har ordregiver derfor besluttet ikke at opdele Entrepriseaftalen.

Renseanlæg Damhusåen (RD) skal udbygges for at sikre:

- Renseanlæggets kapacitet imødekommer den fremtidige belastning for befolknings- og erhvervsudvikling.

- Renseanlæggets kapacitet svarer til den fremtidige tilledning af spildevand og regnvand under hensyn til klimaændringer og tiltag i oplandet.

- Renseanlægget kan overholde fremtidige udlederkrav, herunder især øget hydraulisk maks. kapacitet af den biologiske del af vandlinjen på RD og reduceret udledning af bypass af mekanisk/fysisk renset spildevand.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk løsning og kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og proces / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil opfordre 4 ansøgere til at afgive tilbud.

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end 4 egnede virksomheder, vil ordregiver udvælge de virksomheder som - baseret på prækvalifikationsansøgningen - har den mest relevante erfaring. Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen, men derimod referencernes (referenceopgavernes) sammenlignelighed med Entreprisekontrakten, herunder i hvor høj grad ansøgerens referencer dokumenterer erfaring med:

— Erfaring med betonarbejde for vand og spildevandskonstruktioner

— Arbejder med omkoblinger af procesanlæg i drift

— Erfaring med procesdesign, maskindesign og projektering, el-design og projektering, bygge- og anlægskonstruktioner, herunder store ledninger i jord.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Nedenstående krav er mindstekrav.

— Ansøger skal have tredjepartscertificeret kvalitetssikringssystem og miljøledelsessystem svarende til ISO 9001 eller tilsvarende og ISO 14001 eller tilsvarende.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Alle virksomheder, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende dokumentation for et etableret tredjepartscertificeret kvalitets- og miljøledelsessystem fremlægges i form af certifikater eller erklæringer udfærdiget af den relevante tredjepart.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Udbudsmaterialets skabelon for støtterklæring bedes anvendt ("Støtteerklæring").

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

1) Ansøgers årsomsætning for det seneste afsluttede regnskabsår

2) Ansøgers egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår

3) Ansøgers soliditetsgrad for det seneste afsluttede regnskabsår.

Med "seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravet, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Alle virksomheder, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers senest godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for ordregiver.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravet, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under den udbudte Entreprisekontrakt.

Udbudsmaterialets skabelon for støtterklæring bedes anvendt ("Støtteerklæring").

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Alle nedenstående krav til økonomisk og finansiel formåen er mindstekrav.

1) Ansøger skal have en årsomsætning i det seneste afsluttede regnskabsår på minimum 350 mio. DKK.

2) Ansøger skal have en egenkapital på minimum 100 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår, og

3) Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % for det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet skal ansøger i ESPD'et angive:

— Minimum 2 referencer fra sammenlignelige anlæg, som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år.

— Minimum 1 reference på udførelse af en totalentreprise med en kontraktsum på minimum 250 mio. DKK som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år.

Bemærk: Ved vurderingen af opfyldelse af mindstekravet og ved en eventuel udvælgelse, jf. afsnit 3.3 vurderes kun de 5 førstnævnte referencer i ESPD'et. Ordregiver vil ved evalueringen bortse fra overskydende referencer.

Ansøger er velkommen til at nøjes med at angive referencernes nøgleoplysninger i ESPD, og vedlægge beskrivelse af referencen som et selvstændigt dokument.

Beskrivelsen bør indeholde følgende:

a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson

b) Dato for opgavens udførelse og idriftsættelse

c) Kontraktværdi

d) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang.

Hvis opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven, der er udført.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den referenceliste som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Udbudsmaterialets skabelon for støtterklæring bedes anvendt ("Støtteerklæring").

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Nedenstående krav til teknisk og faglig formåen er mindstekrav.

— Mindstekrav 1: Ansøger skal have udført mindst 2 referenceopgaver, der vedrører etablering af sammenlignelige anlæg med en anlægssum på minimum 30 mio. DKK ekskl. moms, og

— Mindstekrav 2: Ansøger skal have udført mindst 1 referenceopgave på en totalentreprise med en anlægssum på minimum 250 mio. DKK inden for de sidste 5 år regnet fra ansøgningsfristens udløb.

Med "udført" menes, at referenceopgaven er opstartet, udført og/eller afsluttet inden for det beskrevne tidsrum - dog skal anlægsfasen på referenceopgaven være opstartet på tidspunktet for anmodning om prækvalifikation. Ansøger kan i beskrivelsen af referenceopgaven alene medtage den del af opgaven, som faktisk er leveret inden for den tidsmæssige afgrænsning.

Med "etablering af sammenlignelige anlæg" menes:

i) Nybyggeri og/eller udvidelse/ombygning af eksisterende procesanlæg, der indeholder projektering og/eller udførelse og

ii) Idriftsætning/omkobling med bygge- og anlægstekniske konstruktioner med tilhørende ledningsarbejder, maskinelle installationer samt tilhørende el og automation på procesanlæg.

En referenceopgave skal indeholde både i) og ii) for at opfylde mindstekrav 1.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

- Kontrakten udføres på ABT 18 med BIOFOS tilføjelser/fravigelser.

- Totalentreprenøren skal opfylde og eftervise proces- og funktionsgarantier.

- Totalentreprenøren skal opfylde og efterleve BIOFOS' arbejds- og lærlingeklausuler.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/07/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/08/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

En ansøger/tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136 eller i en af frivillige udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4 eller nr. 5, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til Entreprisekontrakten, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Alle virksomheder, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af ansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter den 1. juni 2021.

Der udbetales ikke vederlag til tilbudsgiverne i forbindelse med udbuddet.

Ordregiver kan indlede forhandlinger med alle tilbudsgivere, herunder tilbudsgivere, der har afgivet tilbud, som ikke overholder indholdskravene, eller som indeholder forbehold, herunder forbehold over for mindstekrav. Det er således ikke en betingelse for, at ordregiver kan invitere en tilbudsgiver til forhandling, at den pågældende tilbudsgiver har afgivet et konditionsmæssigt tilbud. Forhandlingsmøderne afholdes hos BIOFOS, Parkstien 10, 2450 København SV, medmindre andet oplyses.

Ordregiver forbeholder sig ret til at gennemføre flere forhandlingsrunder. Endvidere forbeholder ordregiver sig ret til at forhandle skriftligt med tilbudsgiverne, dvs. uden afholdelse af forhandlingsmøder. Der sker ingen shortlisting i forhandlingsforløbet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2021