Varer - 313409-2020

06/07/2020    S128

Danmark-Aalborg: Medicinsk udstyr

2020/S 128-313409

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Jensen
E-mail: r.birkeholm@rn.dk
Telefon: +45 24859240

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af phacomaskiner og phacohåndtag

Sagsnr.: 2020 Phacomaskiner
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Nordjylland ønsker at indkøbe phacomaskiner og phacohåndtag der kan benyttes til både de nuværende og kommende maskiner.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 385 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland agter at indkøbe 3 phacomaskiner, samt 20 phacohåndtag, der kan bruges til både de nuværende og kommende maskiner.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Region Nordjylland agter at indkøbe phacomaskiner og dertilhørende phacohåndtag til Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitets Hospital.

Baseret på afdelingens afprøvning af de relevante kommercielt tilgængelige phacomaskiner, er det vores faglig vurdering, at Alcon´s Centurion phacomaskine har en række tekniske, sikkerhedsmæssige og kompatibilitets mæssige fordele, fremfor de andre testede phacomaskiner.

Som den eneste phacomaskine benytter Centurion maskinen en teknologi kaldet active fluidics. Active fluidics systemet er grundlæggende baseret på et tryk-styret aktivt pumpesystem. Dette er i modsætning til f.eks. den såkaldte gravity based, altså tyngdekrafts baserede passive teknologi, der f.eks. benyttes i afdelingens udtjente Infinity phacomaskiner.

Princippet er at phacomaskinens flow af skyllevand styres aktivt ud fra kontinuerlige målinger af trykket i systemet, og dermed øjet under operation. Der foregår desuden en tilpasning af skyllevandets flow, foruden en række andre parametre, afhængig af de enkelte trin i en katarakt operation. Derved bedres stabiliteten af øjets forreste anatomiske strukturer markant under katarakt operation, hvorved risikoen for alvorlige komplikationer som f.eks. skade på linsekapsel reduceres. Dette en helt afgørende kvalitetsparameter for sikker katarakt kirurgi.

Desuden giver det aktive trykstyrede pumpesystem, foruden den nødvendige køling af operationsinstrumentet og fjernelse af ultralyds phacoemulcificeret linsemateriale, også mulighed for generelt lavere intraokulære tryk under operation, hvilket især er fordelagtigt ved tilstedeværelse af grøn stær, hvor det preoperative tryk skal holdes så lavt som muligt.

Centurion phacomaskinen leveres med phacohåndtag, med såkaldt balanced tip, der er ultralydshåndtag med en særlig udformning af den ultralydsbevægede operationsnål, der er mere energieffektive end de til afdelingens eksisterende Infinity phacomaskiners tilhørende phacohåndtag. Derved kan den til katarakt operation nødvendige mængde ultralydsenergi oftest reduceres markant, med mere skånsom kirurgi til følge. Dette er specielt relevant ved patienter med svær katarakt eller komforbiditet i form af hornhindesygdommen Fuch´s endotheldystrofi.

Centurion phacomaskinen er i øvrigt kompatibel med afdelingens eksisterende Infinity phacohåndtag, som forventes benyttet i en overgangsperioden med gradvis udfasning, indtil afdelingen er i besiddelse af et tilstrækkeligt antal nye phacohåndtag.

Slutteligt er det med Centurion maskinen muligt, at integrere teknologi til brug for øget præcision ved implantation af bygningsfejl korrigerende linser, såkaldte toriske IOLs. Dette idet Alcon også markedsfører et add on system benævnt Verion, der kan integreres med brugerfladen i Centurion phacomaskinen.

Øjenafdelingen råder aktuelt ikke over et sådant system.

Region Nordjylland vurderer på baggrund af udført markedsanalyse, at der kun er en leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2.

Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Alcon Nordic A/S
CVR-nummer: 15887478
Postadresse: Edvard Thomsens Vej 14
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 385 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

- Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2020