Varer - 314317-2023

26/05/2023    S101

Danmark-København: Programpakker og informationssystemer

2023/S 101-314317

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2023/S 097-303490)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Radio
CVR-nummer: 62786515
Postadresse: DR Byen
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Schultz
E-mail: tisc@dr.dk
Telefon: +45 28542256
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f408cfb-aa5a-4a9a-bb30-f9102960c255/homepage

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedr. Løn- og HR-system

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører anskaffelse og drift af en cloudbaseret it-løsning til administration af HR-opgaver og lønafvikling i DR.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2023
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 097-303490

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: VI.3)
I stedet for:

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Læses:

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

De frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1 og 2 finder anvendelse.

§ 137: En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis

1) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88,

2) ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende,

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: