Bygge og anlæg - 314527-2023

26/05/2023    S101

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2023/S 101-314527

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet
CVR-nummer: 29979812
Postadresse: Nørregade 10
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1165
Land: Danmark
Kontaktperson: Christine Brockenhuus-Schack
E-mail: chbs@adm.ku.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.KU.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ombygning af Biocenteret og renovering af Niels Bohr Instituttets bygning 13

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Som led i projektet Novo Quantum Computing Programme (NQCP), skal Københavns Universitet (KU) have udviklet de bedste forskningsfaciliteter for Niels Bohr Instituttets kvantecomputercenter. Faciliteterne vil være placeret på henholdsvis Biocenteret og Niels Bohr Instituttets bygning 13 (B13). Som følge af den geografiske opdeling, har KU besluttet at udbyde projektet som to delopgaver for henholdsvis Biocenteret og B13. Beslutningen er blandt andet baseret på et skøn om, at det kan være med til at skabe et større konkurrencefelt til gavn for konkurrencen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ombygning af Biocenteret (delopgave 1)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45214610 Opførelse af laboratoriebygninger
45262700 Ombygningsarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Københavns Biocenter

Ole Maaløes Vej 5, 2200 København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Som led i projektet Novo Quantum Computing Programme (NQCP), skal Københavns Universitet (KU) have udviklet de bedste forskningsfaciliteter for Niels Bohr Instituttets kvantecomputercenter. Faciliteterne vil være placeret på henholdsvis Biocenteret og Niels Bohr Instituttets bygning 13 (B13).

Hver delopgave udbydes som et samlet udbud af en hovedentrepriseaftale og en samarbejdsaftale. Baggrunden er, at KU ønsker at gennemføre projektet i et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem den valgte hovedentreprenør, KU og KU’s totalrådgiver. Der er indgået aftale om totalrådgivning med Rambøll Danmark A/S om begge delopgaver.

Samarbejdet bygges på den to-fasede struktur, der kendes fra bl.a. APP Projektudvikling. Men for at sikre, at hovedentreprenøren inddrages på de rigtige tidspunkter og giver input til de relevante dele af projektet, er samarbejdsfasen opdelt i en række perioder. Efter afslutningen af samarbejdsfasen forventes projektet at overgå til udførelse i hovedentreprise.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV´er / Vægtning: 35%
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 35%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Referenceprojekterne må højest være syv år gamle på tidspunktet for ansøgningsfristen regnet fra gennemført aflevering af opgaven.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 250-731756
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Ombygning af Biocenteret (delopgave 1)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
19/05/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jakon A/S
CVR-nummer: 83955716
Postadresse: Baltorpbakken 9
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 48 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 48 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

5.1 Udelukkelsesgrunde

Hvis ansøgeren er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a-136, vil ansøgeren blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren. Det samme gælder, hvis ansøgeren er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.).

Dette gælder dog ikke, hvis ansøger i overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning kan dokumentere, at ansøger er pålidelig.

Ordregiver har valgt udbudsformen Konkurrencepræget dialog (udbudslovens § 67) med den begrundelse, at de to delopgaver hver især har en kompleksitet, hvorefter de tekniske specifikationer ikke kan fastlægges med tilstrækkelig præcisering ved henvisning til standarder, og opgavernes art som renoveringsopgaver medfører tillige risci og kompleksitet, som begrunder et behov for forhandling forud for aftaleindgåelse (udbudslovens § 67, stk. 1, nr. 1, litra c og d).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internetadresse

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2023