Tjenesteydelser - 314776-2023

26/05/2023    S101

Danmark-Brøndby: Post- og telekommunikationstjenester

2023/S 101-314776

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danske Spil A/S
CVR-nummer: 64011715
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Sigsgaard Gustavson
E-mail: ekmasi@danskespil.dk
Telefon: +45 31382045
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danske Lotteri Spil A/S
CVR-nummer: 33034482
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Sigsgaard Gustavson
E-mail: ekmasi@danskespil.dk
Telefon: +45 31382045
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af distributionsydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
64000000 Post- og telekommunikationstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indgå en kontrakt om distribution af pakker fra ordregiver til ordregivers forhandlere i hele Danmark, Grønland og Færøerne.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 26 200 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
64100000 Postbefordring og kurértjeneste
64120000 Kurértjeneste
64121000 Kurértjeneste, der indebærer befordring med flere transportmidler
64121200 Pakkeudbringning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: GL Greenland
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark, Grønland og Færøerne

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at indgå en kontrakt om levering distributionsydelser fra ordregiver til ordregivers forhandlere i hele Danmark, Grønland og Færøerne. Udbuddet omfatter: Distribution af pakker.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Klima og miljø / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, idet det vurderes, at der er en funktionel

afhængighed mellem de udbudte ydelser, der gør, at det er mest hensigtsmæssigt, at alle

ydelser varetages af samme leverandør.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 020-056903
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Levering af distribution

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
24/04/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dansk Avis omdeling
CVR-nummer: 26063892
Postadresse: Islandsvej 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: mik@dao.as
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 26 200 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

1) I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på historisk forbrug og er justeret i forhold til forventede fremtidige aktiviteter hos ordregiver.

-

2) I det omfang tilbudsgiver baserer sin gennemførelse af kontrakten på andre juridiske

enheders økonomiske eller finansielle formåen i henhold til udbudslovens § 144, stiller

ordregiver krav om, at de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

-

3) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske

udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende udbud«

For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som

bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vilden seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 8014.

-

4) Tilbudsgiver skal med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

-

5) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er

omfattet af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

-

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele

kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

-

6) Tilbudsgiver vil blive udelukket fra at deltage i udbudsprocessen, såfremt det kan dokumenteres at tilbudsgiver et omfattet af: RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af 8.april 2022 om ændring af (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Tilbudsgiver skal inden tildeling af kontrakten underskrive erklæring om ikke at være omfattet af de restriktive foranstaltninger.

-

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

-

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

-

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

-

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

-

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

-

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

-

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

-

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

-

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

-

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2023