Tjenesteydelser - 315547-2023

26/05/2023    S101

Danmark-Brøndby: Servicevirksomhed i forbindelse med salgsfremme

2023/S 101-315547

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danske Lotteri Spil A/S
CVR-nummer: 33034482
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Sigsgaard Gustavson
E-mail: ekmasi@danskespil.dk
Telefon: +45 31382045
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danske Licens Spil A/S
CVR-nummer: 33034474
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Sigsgaard Gustavson
E-mail: ekmasi@danskespil.dk
Telefon: +45 31382045
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Danske Klasselotteri A/S
CVR-nummer: 159765789
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2605
Land: Danmark
E-mail: ekmasi@danskespil.dk
Telefon: +45 31382045
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danske Spil A/S
CVR-nummer: 64011715
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2605
Land: Danmark
E-mail: ekmasi@danskespil.dk
Telefon: +45 31382045
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368328&B=DS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=368328&B=DS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af Digital Strategi og CRM ydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79342200 Servicevirksomhed i forbindelse med salgsfremme
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale der omfatter anskaffelse af digitale marktingsydelser i form af forskellige rådgivningsydelser, samt taktisk og operationel eksekvering i digitale marketingkanaler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79340000 Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
79415200 Konsulentvirksomhed i forbindelse med design
79822500 Grafisk design
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale der omfatter anskaffelse af digitale marktingsydelser i form af forskellige rådgivningsydelser, samt taktisk og operationel eksekvering i digitale marketingkanaler.

Dette dækker:

1. Rådgivning og sparring om digitalisering af kundeoplevelsen i et marketingsperspektiv

- Strategisk rådgivning om digitalisering af kundeoplevelsen

- Strategisk rådgivning om brug af data og marketingsteknologi (”martech”)

- Taktisk rådgivning om eksekvering i digitale marktingskanaler

2. CRM ydelser og eksekvering

- Assistere og eksekvere digitale kampagner med afsæt i 1.parts data (E-mail og push flows; Indholdsproduktion til e-mail; Specificering af datakrav)

- Planlægning af kunderejser på tværs af e-mail, push, sociale medier og egne platforme (Web/app).

Ordregivers primære marketingteknologier udgør for nuværende Eloqua, Segment, Airship, Movable Ink samt Sitecore.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsningen af ansøgere som opfordres til at afgive tilbud sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer vedrørende levering og udførelse af Digital Strategi og CRM ydelser, som er sammenlignelige med nærværende udbudte rammeaftale beskrevet i afsnit II.1.4 og afsnit II.2.4 ovenfor.

-

Ordregiver vil i sin evaluering lægge vægt på, at referencen er leveret til en kunde der, i kompleksitet og omfang er sammenlignelige med ordregivers. Vurderingen angår både bredden af hver reference, dvs. om der er leveret både 1) Rådgivning og sparring om digitalisering af kundeoplevelsen i et marketingsperspektiv, og 2) CRM ydelser og eksekvering, og hvorvidt referencerne tilsammen dokumenterer en høj grad af relevant erfaring.

-

Evalueringen vil blive baseret på listen af referencer indsendt af ansøgerne i det Europæiske fælles udbudsdokument(ESPD) i henhold til afsnit III.1.3.

-

Bemærk venligst, at eventuelle uklarheder og/eller uforståeligheder i de indsendte oplysninger kan blive betragtet som negativt i bedømmelsen ved udvælgelsen af det begrænsede antal kandidater.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delkontrakter, idet det vurderes at der er en funktionel afhængighed mellem de udbudte ydelser, der gør, at alle ydelser bør varetages af samme leverandør

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

-

Ansøgers egenkapital i de seneste disponible regnskabsår.

Ansøgers samlede omsætning i de seneste disponible regnskabsår.

-

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

-

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 20 mio. i seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

-

En liste med op til 5 referencer over de betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

-

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I Rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN's Multinationale virksomheder samt ILO-konventionen 94 inddraget i relevant omfang.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/06/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 29/02/2024

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for Rammeaftalens fulde løbetid.Skønnet er baseret på historisk forbrug og er justeret i forhold til forventede fremtidige aktiviteter hos ordregiver. Det maks. beløb er 50 mio. og det anslåede er 24 mio.

Forskellen skyldes generel usikkerhed og usikkerheden om omfanget af ydelserne anskaffet fra de omfattede odregivere (udover Danske Lotteri Spil A/S som er primær aftager af ydelserne)

-

2) I det omfang tilbudsgiver baserer sin gennemførelse af kontrakten på andre juridiske

enheders økonomiske eller finansielle formåen i henhold til udbudslovens § 144, stiller

ordregiver krav om, at de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

-

3) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske

udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende udbud«

For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som

bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vilden seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 8014.

-

4) Tilbudsgiver skal med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

-

5) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er

omfattet af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 og 137 nævnte udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

-

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele

kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

-

6) Tilbudsgiver vil blive udelukket fra at deltage i udbudsprocessen, såfremt det kan dokumenteres at tilbudsgiver et omfattet af: RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af 8.april 2022 om ændring af (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Tilbudsgiver skal inden tildeling af kontrakten underskrive erklæring om ikke at være omfattet af de restriktive foranstaltninger.

-

7) Den ordregivende myndighed nævnt i pkt. I.1 for visse dele af de udbudte kontrakt ydelser indkøber på vegne af Danske Licens Spil A/S (CVR-nummer: 33034474), Det Danske Klasselotteri (CVR-nummer: 15976578) og Danske Spil A/S (CVR-nummer 64011715).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2023