Tjenesteydelser - 315898-2023

26/05/2023    S101

Danmark-Skanderborg: Opmålingstjenester

2023/S 101-315898

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
Postadresse: Thomas Helsteds Vej 11
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: DK-8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Svend Elgaard
E-mail: sve@vd.dk
Telefon: +45 72443333
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vejdirektoratet.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hdelunjgxw
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

DT-AG.R05 Rammeaftaler om landmålingsydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71355000 Opmålingstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter rammeaftaler om landmålingsydelser i hele Danmark, opdelt i delkontrakter for hhv. Norddanmark, Syddanmark og Østdanmark.

Landmålingsydelserne omfatter primært fikspunktsetablering, nivellementsmåling, afsætning til besigtigelses- og ekspropriationsforretninger, detailmålinger, brøndopmålinger, terrestrisk lidar, droneortofoto samt diverse ad hoc opmålinger.

Opgaverne vil i størrelse variere fra opgaver på få timers varighed til opgaver, der strækker sig over flere uger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Norddanmark

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71355200 Landmåling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Landmålingsydelser i den nordlige halvdel af Jylland.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 24 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi i II.1.5 og II.2.6 er udtryk for et skøn. Kontraktværdien for det samlede udbud forventes at blive maksimalt 25 mio. kr. og for denne delkontrakt maksimalt 7 mio. kr. Den maksimale værdi afviger fra den anslåede værdi, da omfanget af kommende opgaver vil afhænge af politiske beslutninger om nye anlægsprojekter.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Syddanmark

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71355200 Landmåling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Landmålingsydelser i den sydlige halvdel af Jylland og på Fyn.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 24 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi i II.1.5 og II.2.6 er udtryk for et skøn. Kontraktværdien for det samlede udbud forventes at blive maksimalt 25 mio. kr. og for denne delkontrakt maksimalt 9 mio. kr. Den maksimale værdi afviger fra den anslåede værdi, da omfanget af kommende opgaver vil afhænge af politiske beslutninger om nye anlægsprojekter.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Østdanmark

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71355200 Landmåling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Landmålingsydelser i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 24 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi i II.1.5 og II.2.6 er udtryk for et skøn. Kontraktværdien for det samlede udbud forventes at blive maksimalt 25 mio. kr. og for denne delkontrakt maksimalt 9 mio. kr. Den maksimale værdi afviger fra den anslåede værdi, da omfanget af kommende opgaver vil afhænge af politiske beslutninger om nye anlægsprojekter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse virksomhedens nettoomsætning for det seneste regnskabsår i "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD).

Den påtænkte vinder af udbuddet skal inden tildeling, som dokumentation for nettoomsætning, fremsende kopi af årsregnskab eller revisorpåtegnet oplysning om nettoomsætning.

For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode af regnskabsåret som muligt.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke økonomiske og finansielle oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(se bort fra ordet "muligvis" - det er en fejl i EU's skabelon)

Minimumskrav til egnethed:

Nettoomsætningen for seneste regnskabsår skal være mindst 5 mio. DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD eller i et særskilt bilag give følgende oplysninger:

1. Gennemsnitligt antal ansatte, som har haft landmåling som deres primære beskæftigelse, for hvert af de seneste 3 kalenderår.

2. Liste over landmålingsinstrumenter, som virksomheden råder over, der dokumenterer, at minimumskravene under nærværende punkt III.1.3) er opfyldt.

3. Liste over it-beregnings- og konverteringsprogrammer, som virksomheden råder over, der dokumenterer, at minimumskravene under nærværende punkt III.1.3) er opfyldt.

4. Referencer på landmålingsopgaver, gennemført indenfor de seneste 3 år, der dokumenterer, at minimumskravene under nærværende punkt III.1.3) er opfyldt. Beskrivelsen af referencerne skal omfatte projekt-/opgavenavn, ordregiver, kontraktsum, udførelsesperiode samt beskrivelse af opgaven. Ved igangværende referencer skal det beskrives, hvor stor en del af opgaven, der er gennemført. Der ønskes ikke referencer på fremtidige arbejder. Der ønskes maksimalt 5 referencer. Det maksimale antal referencer gælder det samlede antal referencer for tilbudsgiver og de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på.

___

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne, herunder ESPD, gives for hver enkelt virksomhed, idet virksomhedernes samlede tekniske og faglige kapacitet skal opfylde minimumskravene.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, §144, stk. 3.

Der ønskes ikke tekniske og faglige oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

___

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(se bort fra ordet "muligvis" - det er en fejl i EU's skabelon)

1. Minimumskrav til antal ansatte: For hvert af de seneste 3 kalenderår skal virksomheden i gennemsnit have haft ansat minimum 5 medarbejdere, som har haft landmåling som deres primære beskæftigelse, ved tildeling af 1 delkontrakt. Ved tildeling af 2 delkontrakter er minimumskravet 10 medarbejdere, og ved tildeling af 3 delkontrakter er minimumskravet 15 medarbejdere.

2. Minimumskrav til landmålingsinstrumenter. Virksomheden skal råde over følgende udstyr:

- 4 enmandsbetjente totalstationer med tilhørende controllere. Instrumenter skal have specifikationer sva-rende til Leica Viva TS16 / Trimble S7. Ved tildeling af kun én delkontrakt reduceres minimumskravet til 2 stk.

- 3 præcisionsnivellerinstrumenter med digital aflæsning og lagring af observationer. Instrumenterne skal have specifikationer svarende til Leica LS15 / Trimble DiNi. Ved tildeling af kun én delkontrakt reduceres minimumskravet til 2 stk.

- 4 GNSS-modtagere med RTK-abonnement i Danmark, ekskl. Bornholm. Instrumenter skal kunne udnytte GPS-, Glonass, BeiDou og Galileo satellitter og de skal have specifikationer svarende til Leica Viva GS15 / Trimble R8s. Ved tildeling af kun én delkontrakt reduceres minimumskravet til 2 stk.

- 1 terrestrisk Laserscanner (Lidar) Scanneren skal have specifikationer svarende til Leica RTC360 / Trimble X7.

- 1 Drone med kamera, der kan anvendes til ortofoto produktion med en Ground Sample Distance (GSD) på 2 cm eller bedre.

3. Minimumskrav til IT-beregnings- og konverteringsprogrammer. Tilbudsgiveren skal råde over følgende programmer til beregning og levering af opmålingerne:

- IT-program til beregning og udjævning af geometrisk nivellement.

- IT-program til beregning og editering af detailmåling.

- IT-program til konvertering af detailmålinger til DSFL-format med Vejdirektoratets objektkodning.

- IT-program til at processere Lidar-data, så der kan leveres en klassificeret punktsky med intensitet på signalet.

- IT-program til producere terrænmodel og ortofoto baseret på dronefoto.

4. Minimumskrav til gennemførte landmålingsopgaver:

- Geometrisk dobbeltnivellement, minimum 0,5 mandår indenfor de seneste 3 år.

- Detailmåling infrastrukturprojekter, minimum 0,5 mandår indenfor de seneste 3 år.

- Afsætning af grænser med markering af flag, minimum 0,25 mandår indenfor de seneste 3 år.

- Produktion af terrænmodeller og ortofoto fra dronefoto, minimum 0,1 mandår indenfor de seneste 3 år.

- Produktion af punktskyer og udtræk af objekter fra dem, minimum 0,1 mandår indenfor de seneste 3 år.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. Cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2023
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/06/2023
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbud skal afgives på dansk, men bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven §§ 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

Udbuddet gennemføres ved anvendelse af et to-kuvertsystem. Proceduren er beskrevet i detaljer i udbudsmaterialet.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under Aktuelle udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: DK-8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: NA
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 02.06.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1. 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 2, stk. 2.

4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktens videreførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: DK-2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2023