Varer - 316946-2023

26/05/2023    S101

Danmark-København: Udstyr til trykmåling

2023/S 101-316946

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Brøbeck
E-mail: sorbro@hofor.dk
Telefon: +45 27953827
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Produktion og distribution af vand, gas, varme og køl, samt afledning af spildevand.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af enheder til overvågning af vandspejlsniveau i boringer samt opsætning og supportering ver. 2

Sagsnr.: 24.02-05865
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38423000 Udstyr til trykmåling
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omhandler levering af vandstandsmålere, dataloggere, boringsafslutninger, transmission af data, opsamling af data og udstilling af data til HOFOR i et specifikt format til HOFORs IoT Platform.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 9 496 360.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31711120 Transducere
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72300000 Datatjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omhandler levering af vandstandsmålere, dataloggere, boringsafslutninger, transmission af data, opsamling af data og udstilling af data til HOFOR i et specifikt format til HOFORs IoT Platform.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opfyldelse af krav i kravspecifikationen / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: Support og servicemål / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: Aftalevilkår / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som option ønsker HOFOR tilbud på niveausensorer og dataloggere til de lokale værkers pejleboringer.

Der ønskes option på, at alle reparationer i Vedligeholdelsesperioden afholdes af Leverandøren.

Tillige ønskes option på at Leverandøren tilvejebringer og vedligeholder SIM-kort samt abonnement på samme.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 245-707280
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Levering af enheder til overvågning af vandspejlsniveau i boringer samt opsætning og supportering

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
15/05/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Geo
CVR-nummer: 59781812
Postadresse: Maglebjergvej 1
By: Kgs Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
E-mail: fdc@geo.dk
Telefon: +45 31740252
Internetadresse: http://www.geo.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 9 496 360.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2023