Bygge og anlæg - 316962-2023

26/05/2023    S101

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2023/S 101-316962

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: IP Klosterhaverne P/S
CVR-nummer: CVR nr. 43256688
Postadresse: Nørre Farimagsgade 3
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1364
Land: Danmark
Kontaktperson: Aleksander Soelberg
E-mail: also@kubenman.dk
Telefon: +45 23425299
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://klosterhaverne.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://kubenman.ajoursystem.net/Tender/DirectLink/9f0f1c38-1223-4560-8c3d-20018c1f02a8
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Klosterhaverne - Totalentrepriseudbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud vedrørende opførelse af projektet Klosterhaverne, bestående af boliger, herunder 25 % almene familieboliger, p-kælder samt erhvervslejemål ved Sortebrødre Plads i Roskilde. Der er således tale om blandet byggeri.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentrepriseudbuddet gennemføres som et udbud med forhandling iht. Udbudslovens §§ 61-66 med en forudgående prækvalifikation. Ordregiver forbeholder sig ret ikke at gennemføre en forhandling og således tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud jf. pkt. IV.1.5 i udbudsbekendtgørelsen. Tildelingskriteriet er ”Det bedste forhold mellem pris og kvalitet” iht. udbudslovens § 162, stk. 1, nr. 3.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og bæredygtighed i opgavens løsning / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 34
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig økonomisk og finansiel kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

- Soliditetsgrad opgjort i procent

- Egenkapital

- Samlet årsomsætning

- Likviditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

• Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 300 mio. DKK eksklusive moms pr. år i de seneste tre regnskabsår.

• Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % pr. år i de seneste tre regnskabsår.

• Ansøger skal have en likviditetsgrad på mindst 100 % pr. år i de seneste tre regnskabsår.

• Ansøger skal have positiv egenkapital i de seneste tre regnskabsår.

Ved sammenslutninger/konsortier beregnes omsætning og egenkapital som sammenslutningens/konsortiets samlede omsætning og egenkapital.

Hvis ansøger har eksisteret under 3 år, skal mindstekravet være opfyldt for det/de år den måtte have eksisteret.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver, som ansøger helt eller delvist har udført i de seneste 5 år med angivelse af:

a) Entreprisesum

b) Udførelsesperiode

c) Ansøgers rolle og ydelse

d) Bygherre

e) Entrepriseform (fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise)

f) Kort beskrivelse af byggeriet. Følgende bør angives:

• Nybyggeri, ombygning m.v.

• Antal kvadratmeter (brutto eller netto)

• Type af byggeri f.eks. familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger, etc.

• Bæredygtighedscertificering DGNB eller lignende

• Yderligere oplysninger kan afgives, såfremt ansøgeren finder det relevant

Der må maksimalt angives 5 referencer inkl. referencer fra andre virksomheder, som ansøger baserer sig på. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Referencer må maksimalt være 5 år gamle. Referencer for byggeri, der er afleveret for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi.

Det er tilladt at vedlægge supplerende bilag indeholdende referencer. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider. Fylder en reference mere end 2 A4-sider, vil alene de første 2 sider blive inddraget i bedømmelsen af den pågældende reference.

Ved lignende opgaver forstås byggeopgaver vedrørende nybyg af blandede boliger af en sammenlignelig størrelse udført i totalentreprise.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

• Ansøger skal have mindst 2 referenceprojekter vedr. nybyg opført som hoved- eller totalentreprise med en samlet entreprisesum på minimum 100 mio. kr. for hver reference.

• Ansøger skal have mindst 1 referenceprojekt som indeholder blandet byggeri. Ved blandet byggeri forstås byggeri bestående af både private boliger og almene boliger.

• Ansøger skal have mindst 1 referenceprojekt som indeholder bæredygtighedscertificering, enten som DGNB eller lignende certificeringsordning.

Den samme reference kan godt opfylde flere af ovenstående mindstekrav. Eksempelvis vil en reference opført som totalentreprise med en entreprisesum på 100 mio. kr., indeholdende både blandet byggeri og DGNB-certificering opfylde alle punkter ovenfor.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABT18 med bygherres tilføjelser/fravigelser.

YBL18 med de ændringer der fremgår af udbudsmaterialet.

Kontrakten er betinget af kommunal skema B godkendelse.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/07/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i Lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill-perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill-perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på DKK 20.000. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. Udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1)

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2023