Usluge - 317375-2019

08/07/2019    S129

Hrvatska-Zagreb: Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška

2019/S 129-317375

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Matija Mikac
E-pošta: matija.mikac@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722544
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr
Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nadogradnja i održavanje IS HC

Referentni broj: 1.117.-100/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je održavanje i nadogradnja Informacijskog sustava Hrvatskih cesta (ISHC) sukladno Troškovniku i odredbama ove Dokumentacije o nabavi.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 998 680.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sjedište Naručitelja, Vončinina 3, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je održavanje i nadogradnja Informacijskog sustava Hrvatskih cesta (ISHC) sukladno Troškovniku i odredbama ove Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Pregovarački postupak bez prethodne objave
  • Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:
    • zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva
Objašnjenje:

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi, iz razloga zaštite isključivih prava, sukladno članku 131. stavak (1) točka 2c ZJN-a 2016., sa tvrtkama Infosistem d.d. i Teb Informatika d.o.o. jer su iste razvile ISHC te su autori / intelektualni vlasnici, odnosno samo one posjeduju izvorni kod navedenog sustava.

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Naziv:

Nadogradnja i održavanje IS HC

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora:
28/05/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Infosistem d.d.
Nacionalni registracijski broj: 93572324237
Poštanska adresa: Ivana Šibla 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: infodesk@infosistem.hr
Telefon: +385 16500111
Telefaks: +385 16637899
Ugovaratelj/koncesionar bit će malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: TEB Informatika d.o.o
Nacionalni registracijski broj: 21203480510
Poštanska adresa: Vončinina 2, 4. kat
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Telefon: +385 16439444
Telefaks: +385 16439460
Ugovaratelj/koncesionar bit će malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 2 000 000.00 HRK
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 1 998 680.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno DON-u.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/07/2019