TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 318743-2022

14/06/2022    S113

Danmark-Holbæk: Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger

2022/S 113-318743

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
CVR-nummer: 29189447
Postadresse: Kanalstræde 2
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Lundegaard
E-mail: clal@holb.dk
Telefon: +45 72368753
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://holbaek.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193097
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333884&B=HOLBAEK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333884&B=HOLBAEK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Serviceaftale Brandtekniske systemer 2022 NU

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører køb af serviceaftale til Kundens brandtekniske systemer som ABA, ABDL, og AVA mv. installeret på en række lokationer og følgende opgaver under kontrakten udføres: • Lovpligtigt eftersyn • Udbedrende vedligehold • Mindre ombygninger og renoveringer Der må forventes en række ændringer af brandtekniske systemer under kontrakten i dennes løbetid, både i forhold til antal, type og adresser. Listen med brandtekniske systemer omfattet af kontrakten fremgår af kontraktens bilag 2a Bestykning. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31625100 Branddetektionssystemer
31625200 Brandalarmsystemer
45312100 Installation af brandalarmsystem
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Holbæk

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører køb af serviceaftale til Kundens brandtekniske systemer som ABA, ABDL, og AVA mv. installeret på en række lokationer og følgende opgaver under kontrakten udføres: • Lovpligtigt eftersyn • Udbedrende vedligehold • Mindre ombygninger og renoveringer Der må forventes en række ændringer af brandtekniske systemer under kontrakten i dennes løbetid, både i forhold til antal, type og adresser. Listen med brandtekniske systemer omfattet af kontrakten fremgår af kontraktens bilag 2a Bestykning. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlængelse 3 x 12 måneder på ordregivers foranledning.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke

er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136

(se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige

udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”):

• Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling

eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

• Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld under 100.000 kr. til offentlige myndigheder

vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk

lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret jf.

udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7.

Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf.

udbudslovens § 142:

Tilbudsgiver skal i det seneste 3 regnskabsår have en positiv soliditetsgrad.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Revisorpåtegnet årsrapport(er) indeholdende de i ESPD-dokumentet refererede tal for soliditetsgrad eller erklæring fra revisor indeholdende de i ESPD-dokumentet refererede tal for soliditetsgrad. Alternativt kan der fremsendes en detaljeret beregning for soliditetsgraden med henvisning til hvor i regnskabet det konkrete tal stammer fra (f.eks. sidetal og markering i regnskabet)

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf.

udbudslovens § 143:

Ved kontraktindgåelsen og i hele kontraktperioden skal leverandøren være godkendt af DBI

som installatør af brandtekniske systemer. Leverandøren skal fremgå af listen over

certificeret virksomheder hos DBI på følgende lister:

• ABA - Automatiske brandalarmanlæg - DBI retningslinje 232

• AVA - Varslingsanlæg - DBI retningslinje 024

Listerne er offentligt tilgængelige på følgende hjemmeside:

https://brandogsikring.dk/brand/dro/certificerede-personer-og-godkendte-virksomheder/

For de ABA anlæg jf. DBI retningslinje 232 som tilbudsgiver ikke er godkendt til kan der

anvendes underleverandører, uden at basere tilbuddet på andres formåen jf. pkt. 5.6.

Anvendelse af underleverandører i denne forbindelse er det et krav at det er personale ansat

af underleverandøren som udfører leverancen.

Tilbudsgiver skal derudover ved kontraktindgåelsen og i hele kontraktperioden være

elinstallatørvirksomhed. Tilbudsgiver skal fremgå af listen over autoriserede virksomheder

hos sikkerhedsstyrelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Før beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af

kontrakten, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et inden for

en passende tidsfrist.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

• Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for

udenlandske tilbudsgivere udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land

• Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Revisorpåtegnet årsrapport(er)

indeholdende de i ESPD-dokumentet refererede tal for soliditetsgrad eller erklæring fra

revisor indeholdende de i ESPD-dokumentet refererede tal for soliditetsgrad.

• Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders formåen jf. pkt. 5.6: Støtteerklæring

underskrevet af støttende enheder

Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver

allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse,

men dette er ikke et krav.

Hvis tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående

udelukkelsesgrunde, må denne dokumentation maksimalt være udstedt 6 måneder før

tilbudsfristen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver skal i kontraktperioden opfylde kravene i kontrakt og kravspecifikation samt de

selvangivne besvarelser og de selvangivne priser. Der er tilknyttet en socialklausul til

kontrakten. For øvrige krav henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/07/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/07/2022
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/06/2022