Tjenesteydelser - 319436-2015

Vis forkortet udgave

11/09/2015    S176

Danmark-København: Rengøring

2015/S 176-319436

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Nordisk Ministerråd
Postadresse: Ved Stranden 18
By: København K
Postnummer: 1061
Land: Danmark
Kontaktperson: Dansk Servicekonsulent ApS
Att: Finn Hougaard Frederiksen
Mailadresse: dsk@danskservicekonsulent.dk
Telefon: +45 25853098

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://norden.org

Elektronisk adgang til oplysninger: http://danskservicekonsulent.dk

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: Dansk Servicekonsulent ApS
Postadresse: Mårumvej 25 F
By: Græsted
Postnummer: 3230
Land: Danmark
Kontaktperson: Dansk Servicekonsulent ApS
Att: Finn Hougaard Frederiksen
Mailadresse: dsk@danskservicekonsulent.dk
Telefon: +45 25853098
Internetadresse: www.danskservicekonsulent.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Officielt navn: Dansk Servicekonsulent ApS
Postadresse: Mårumvej 25 F
By: Græsted
Postnummer: 3230
Land: Danmark
Kontaktperson: Dansk Servicekonsulent ApS
Att: Finn Hougaard Frederiksen
Mailadresse: dsk@danskservicekonsulent.dk
Telefon: +45 25853098
Internetadresse: www.danskservicekonsulent.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Dansk Servicekonsulent ApS
Postadresse: Mårumvej 25 F
By: Græsted
Postnummer: 3230
Land: Danmark
Kontaktperson: Dansk Servicekonsulent ApS
Att: Finn Hougaard Frederiksen
Telefon: +45 25853098
Internetadresse: www.danskservicekonsulent.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud af rengøring og mødeservice.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 14: Bygningsrengøring og ejendomsadministration
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Nordisk Ministerråd, Ved Stranden 18, 1061 København K.

NUTS-kode DK011 Byen København

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udbuddet vedrører almindelig bygningsrengøring, herunder rengøring af lokaler, vinduespolering samt udførelse af kantinehjælpefunktion ved udførelse af ad hoc-opgaver omkring mødeservice hos Ordregiver.

Det samlede rengøringsareal udgør ca. 3 100 m2 daglig rengøring.

I forbindelse med den løbende faste levering af ydelserne vil der i begrænset omfang være behov for at indkøbe supplerende serviceydelser. Serviceydelserne kan f.eks. være ekstra rengøring af lokaler og andre lignende forbundne opgaver i relation til de daglige rengørings- og serviceydelser.
Rengøringsarbejdet hos Ordregiver udbydes efter et aktivitetsbaseret rengøringssystem, hvor de forskellige rengøringsopgaver udføres et fast antal gange pr. uge, pr. måned eller pr. år, hvilket bliver fastlagt i udbudsmaterialet.
Leverandøren skal dagligt stille en servicemedarbejder til rådighed for mødeservice. Arbejdet omfatter blandt andet følgende opgaver, der skal udføres i tæt samarbejde med køkkenpersonalet:
1) rengøring af tekøkkener og genopfyldning med forbrugsvarer
2) løbende renholdelse af toiletter
3) servicering af mødelokaler
4) service tilbage til kantinen
5) kantineservice
6) rengøring af gulve.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90910000 Rengøring

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms: 9 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: 1.Den ordinære kontraktperiode er 4 år. Nordisk Ministerråd har med optionen mulighed for at forlænge kontrakten 2 x 1 år.
2. Nordisk Ministerråd kan efter behov tilkøbe ekstraordinære ydelser, som eksempelvis ekstrarengøring efter arrangementer. benyttes enten på timebasis eller opgavebasis.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 72 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Dette vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til ordregiver. Det skal fremgå af ansøgningen hvilken tilbudsgivere, der udpeges til — på vegne af de øvrige tilbudsgivere — at føre afklarende drøftelser med bindende virkning. Dette gælder i hele kontraktforløbet.
Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (= konsortium) skal oplysningerne under afsnittet »Udvælgelseskriterier« gives for hver deltager i konsortiet.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: 1. Der vil af udbudsbetingelserne fremgå specifikke bestemmelser/krav, der har til formål at beskytte miljøet og arbejdsmiljøet, samt bidrage til jobskabelse under kontraktens gennemførelse. Bestemmelserne/kravene vedrører blandt andet anvendelse af rengøringsmidler og -metoder, registrering af medgået arbejdstid, samt medvirken til jobskabelse.
2. Den vindende tilbudsgiver skal på forlangende kunne forevise anmærkningsfri straffeattest i forhold til ydelsen for det personale, der skal udføre opgaven.
3. Ordregiver er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at den vindende tilbudsgiver (Leverandøren og dennes underleverandører) tilsikrer arbejdstagere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Den vindende tilbudsgiver forpligter sig til at sikre arbejdstagere beskæftiget i Danmark med leverancens udførelse løn- og ansættelsesvilkår, som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere arbejdstagere om de gældende arbejdsvilkår.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende skal fremgå af Deltagelsesanmodningen:
1. Tilbudsgivers fuldstændigt navn/firmanavn, CVR-nr. (hvor haves), adresse, telefonnummer, kontraktperson og e-mailadresse på kontaktperson hos tilbudsgiver.
2. Kort præsentation/beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, herunder ejerforhold, virksomhedstype, virksomhedens primære arbejdsområde og beskrivelse af virksomhedens organisation.
3. Dokumentation for, at tilbudsgivers virksomhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i henhold til artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f i Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31.3.2004. Ordregiver vil udelukke ansøgere, som er omfattet af en af situationerne i artikel 45, stk. 1 eller 45, stk. 2. Dokumentation skal ske ved fremlæggelse af underskrevet og dateret erklæring. Erklæring må ikke være underskrevet tidligere end 6 måneder før prækvalifikationsfristen.
4. Underskrevet og dateret tro og love-erklæring om, at tilbudsgiveren ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK. Underskrevet og dateret erklæring må ikke være underskrevet tidligere end 6 måneder før prækvalifikationsfristen.
5.Dokumentation for tilbudsgivers gældende erhvervsansvarsforsikring, dokumentation skal vedlægges i form af kopi af forsikringspolice eller forsikringscertifikat. Vedlægges forsikringscertifikat, er det tilbudsgivers eget ansvar at tilsikre, at dette indeholder nødvendige oplysninger til vurdering af forsikringsforholdene for den konkrete opgave. Forsikringen skal have en dækning på minimum 2 000 000 DKK pr skadesforløb eller 5 000 000 DKK pr. år.
Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (= konsortium) skal de ovenfor nævnte oplysninger og dokumenter gives for hver deltager i konsortiet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende skal fremgå af Deltagelsesanmodningen:
Oplysninger om tilbudsgivers økonomiske forhold i form af oplysninger om omsætning, resultat og egenkapital for det senest afsluttede tilgængelige regnskabsår. I tilfælde hvor tilbudsgivers virksomhed er nystartet, og hvor der ikke er mulighed for at fremlægge disse oplysninger, skal tilbudsgiver i stedet vedlægge en bankerklæring eller revisorerklæring, som kan dokumentere tilbudsgivers finansielle og økonomiske formåen. Regnskabsoplysningerne skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor.
Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (= konsortium) skal de ovenfor nævnte oplysninger og dokumenter gives for hver deltager i konsortiet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Følgende skal fremgå af Deltagelsesanmodningen:
1. At tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab udviser et positivt nettoresultat efter skat.
2. At påtegningen fra registreret eller statsanerkendt revisor for tilbudsgivers virksomhed, ikke ved det seneste regnskabsår indeholder forbehold for dennes fortsatte drift eller påpeger forhold for regnskabsaflæggelse, der strider mod gældende danske regnskabsregler eller lignende.
3. At tilbudsgivers virksomhed ved det senest aflagte årsregnskab omsatte for minimum 10 000 000.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Følgende skal fremgå af Deltagelsesanmodningen:
1. En referenceliste med angivelse af sammenlignelige opgaver, som tilbudsgivers virksomhed har udført i løbet af de seneste 3 år. Referencelisten bør indeholde oplysning om:
a. Kundenavn
b. Kontaktperson med kontaktdata. Det forudsættes, at ordregiver kan kontakte en eller flere af de oplyste kontaktpersoner
c. Kontraktperiode
d. Rengøringsarealer, hvorpå tilbudsgivers virksomhed udelukkende har udført aktivitetsbaseret rengøringsydelser.
Ved sammenslutninger af ansøgere (= konsortium) skal de ovenfor nævnte oplysninger og dokumenter gives for hver virksomhed i konsortiet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 5: og største antal 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt der er flere egnede ansøgere end det planlagte antal, vil der blive udvalgt de ansøgere, der vurderes at være de bedst egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.5). I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge størst vægt på referencer, der påviser bred erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver, jf. punkt II.1.5), hvor leverandøren har håndteret såvel bygningsrengøring som mødeservice/kantinehjælpefunktion under samme kontrakt.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Pris. Vægtning 40

2. Drift- og levering. Vægtning 15

3. Kvalitet. Vægtning 35

4. Miljø. Vægtning 10

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
9.10.2015 - 10:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
1. Der skal afgives tilbud på den samlede ydelse inklusive optioner.
2. Deltagelsesanmodningerne om prækvalifikation skal afgives i 1 underskrevet originalt eksemplar samt 1 elektronisk kopi af anmodningen vedlagt på USB eller tilsvarende medie. Anmodningen skal afleveres eller sendes til Dansk Servicekonsulent ApS, Att.: Finn Hougaard Frederiksen, Mårumvej 25F, 3230 Græsted. Anmodning om prækvalifikation kan IKKE afgives pr. e-mail.
3. Der forventes gennemført lokalitetsbesigtigelse, den 21.10.2015.
4. En ansøger kan basere sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle og/eller tekniske kapacitet, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2 og udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3, uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre økonomiske aktører. Ansøger skal i Deltagelsesanmodningen i givet fald godtgøre, at ansøger er berettiget til at disponere over de nødvendige ressourcer.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:
(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.
Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
8.9.2015