Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 320730-2020

09/07/2020    S131

Danmark-København: Branchespecifik programpakke

2020/S 131-320730

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Gyldenløvesgade 15, 6. sal
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1600
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter M. Wilhjelm
E-mail: dn6x@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/126362069.aspx
Internetadresse for køberprofilen: www.kk.dk/udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/126362069.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/126362069.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af fagsystem til sundhedsplejen (elektronisk børnejournal)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48100000 Branchespecifik programpakke
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Med nærværende udbud ønsker ordregiver at indgå kontrakt om et standard fagsystem (elektronisk børnejournal), der er udviklet specifikt til og understøtter de fagspecifikke opgaver i den kommunale sundhedspleje, herunder sundhedsplejens ydelser og faglige registreringer med barnet i centrum. Tilbuddet skal omfatte etablering, vedligeholdelse, uddannelse, drift, teknisk support samt anvendelsessupport.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundhedsplejen i Københavns Kommune (herefter: KK) ønsker et standard fagsystem (elektronisk børnejournal) som er intuitivt og smidigt i dagligt brug, nemt at tilpasse til den enkelte bruger og har en base der understøtter et stabilt driftsmiljø uafhængigt af sundhedsplejerskens fysiske placering eller elektronisk device. Systemet skal have barnet i centrum, tage udgangspunkt i barnets/familiens ressourcer og styrker, og være tilpasset sundhedsplejens arbejdsområder. Systemet skal samtidig understøtte, at de konkrete ydelser er dynamiske og udvikler sig løbende, ligesom sundhedsplejens organisatoriske rammer ligeledes er dynamiske. Systemet skal i meget høj grad understøtte arbejdsgange med fokus på mindre tidskrævende dokumentation, både hvad angår overordnede arbejdsgange og konkrete registreringer. Antallet af børn og enheder taget i betragtning, er det vigtigt at systemet smidigt kan understøtte enkel håndtering af disse, både for den enkelte sundhedsplejersker og for systemadministrator. Anvendelsen af systemet skal understøttes af en faglig kompetent og proaktiv supportorganisation, der aktivt indgår i fejlsøgning og -rettelse, og som anvender systematisk sagshåndtering der muliggør dokumentation og rapportering til centrale driftsmedarbejdere i Københavns Kommunes. Systemet har kritisk betydning for Børne- og Ungdomsforvaltningen (herefter: BUF) og derfor er en fastlagt beredskabsplan med processer for alarmering af driftsforstyrrelser efter fastlagt kategorisering efter alvorlighedsgrad af høj betydning.

Der efterspørges et standardsystem og fokus for anskaffelsen er:

— Et system, som er designet til sundhedsplejen, dvs. tager udgangspunkt i sundhedsplejens fagterminologi og understøtter de centrale faglige behov,

— Driftsstabilitet i en kompleks anvendelseskontekst: hjemmebesøg, på skolen, på kontoret, undervejs mellem lokationer og i samspil med forskellige typer af hardware og software,

— Leverandør med professionel systemgovernance, f.eks. med hensyn til opdateringer og fejlhåndtering og driftsrapporter af driftsforstyrrelser,

— Brugervenlig support med indsigt i brugernes dagligdag og villighed til løsningsorienteret samarbejde,

— Levering af uddannelse af systemets brugere, løbende opdatering af brugervejledninger, der følger systemændringer og opkvalificering af superbrugere ved større opdateringer,

— Leverandør indstillet på de særlige forhold, som gælder for Københavns Kommune sammenlignet med mindre kommuner: Organisatorisk, it-strukturmæssigt og i størrelse både hvad angår antal brugere og antal børn og familier. BUF forventer et konstruktivt samarbejde i forhold til at få leveret en løsning, som fra starten opfylder disse betingelser,

— Mulighed for at journalens grundstruktur kan tilpasses til Københavns Kommunes Sundhedsplejes ydelsesprofil og særlige indsatser og udviklingen heri, samt sundhedsplejens organisatoriske setup,

— Et system der med integrationer muliggør et smidigt samarbejde med andre aktører, herunder kommunikation med sundhedssektoren via MedCom standarder samt kommunikation med borgere,

— Et system, hvor det er lige så enkelt at få data ud som ind, og som giver god mulighed for at afrapportere omkring sundhedstilstanden for de københavnske borgere, samt sundhedsplejens ydelser,

— En leverandør der er indstillet på at arbejde innovativt, proaktivt og brugercenteret for løbende at sikre et opdateret og tidssvarende system, hvad angår generel systemudvikling og brugervenlighed samt organisatoriske, tekniske og lovmæssige ændringer, der vedrører KK og Sundhedsplejen specifikt,

— Et system der løbende opdateres i takt med nye vejledninger og lovgivning, samt nye faglige standarder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Såfremt kunden ønsker at forlænge kontrakten, kan kontrakten ved kundens skriftlige påkrav herom forlænges med 3 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen. Kundens påkrav om forlængelse af kontrakten skal være leverandøren i hænde senest 30 dage før kontrakten udløber.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Optioner om uddannelse:

a) Slutbrugeruddannelse

b) Superbrugeruddannelse

c) Systemadministratoruddannelse

d) Uddannelse i statistik- og dataudtræk.

2) Option om ekstern drift af systemet, herunder bl.a.:

a) Forøgelse af kapacitet

i) med disk/storage

ii) med RAM

iii) med CPU

iv) med ekstra virtuel server

v) med ekstra fysisk server.

3) Option om produktion af arkiveringsversion.

4) Optioner om tilkøb af yderligere brugerlicenser:

a) Bestilling af 5 yderligere brugerlicenser til systemet uden statistikmodul

b) Bestilling af 10 yderligere brugerlicenser til systemet uden statistikmodul

c) Bestilling af 1 yderligere brugerlicens til statistikmodulet.

For uddybende information henvises der til bilag 2, pkt. 9, samt bilag 3 i udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være registeret i Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.dk). For udenlandske virksomheder skal tilbudsgiver have tilsvarende registrering i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning i de 3 senest afsluttede regnskabsår, eller tilbudsgivers omsætning i det senest afsluttede regnskabsår skal udgøre minimum 7 mio. DKK (ekskl. moms).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning i de 3 senest afsluttede regnskabsår, eller tilbudsgivers omsætning i det senest afsluttede regnskabsår skal udgøre minimum 7 mio. DKK (ekskl. moms).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 2 leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 2 leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/08/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/08/2020
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2020