Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 321209-2017

16/08/2017    S155

Danska-Kopenhagen: Informacijske usluge i pomoć posjetiteljima te komunikacijske aktivnosti u Kući Europe za Predstavništvo Europske komisije i Europski parlament u Kopenhagenu — PO/2017-10/COP

2017/S 155-321209

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communication, Representation in Copenhagen — PO/2017-10/COP
Poštanska adresa: Gothersgade 115
Mjesto: Copenhagen
NUTS kod: DK011 Byen København
Poštanski broj: 1123
Država: Danska
Osoba za kontakt: Mr Thomas Thode
E-pošta: comm-rep-dk-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +453 3414029
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2817
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Informacijske usluge i pomoć posjetiteljima te komunikacijske aktivnosti u Kući Europe za Predstavništvo Europske komisije i Europski parlament u Kopenhagenu — PO/2017-10/COP

Referentni broj: PO/2017-10/COP.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79420000 Usluge povezane s upravljanjem
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predstavništvu su potrebne usluge kvalificiranog i iskusnog pružatelja usluga u svrhu pružanja objektivnih informacijskih usluga i pomoći posjetiteljima te komunikacijskih aktivnosti u Kući Europe.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 960 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK011 Byen København
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U Kući Europe Europske komisije u Kopenhagenu, u Danskoj.

II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti upute za nadmetanje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 960 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor automatski se obnavlja 3 puta, svaki put za 12 mjeseci, osim ako jedna od strana zaprimi službenu obavijest o suprotnom najmanje 3 mjeseca prije završetka tekućeg trajanja.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Aktivnosti korporativne komunikacije.
II.2.14)Dodatni podaci

Najveći proračun za ovaj postupak nadmetanja za 4 godine iznosi 960 000 EUR, bez PDV-a.

Europska komisija: http://ec.europa.eu/denmark/

Europski parlament: http://www.europarl.europa.eu/denmark

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku
Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/10/2017
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/10/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Europska komisija, Glavna uprava za komunikaciju, Predstavništvo u Kopenhagenu.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

2 osobe po ponudi. Molim da imena pošaljete na adresu e-pošte navedenu u odjeljku I.1).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Mjesto: Strasbourg Cedex
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Telefon: +333 88172313
Telefaks: +333 88179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/08/2017