Tjenesteydelser - 321320-2021

25/06/2021    S121

Danmark-Ballerup: Installation af elektrisk og mekanisk udstyr

2021/S 121-321320

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Emil Haun Hansen
E-mail: ehha@kammeradvokaten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om elarbejder på Forsvarets skibe (Østdanmark)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) indgik i 2017 efter gennemførelse af et udbud 4 rammeaftaler om el-arbejder og smedearbejder på Forsvarets skibe;

- 2 rammeaftaler angående el-arbejder, der er geografisk opdelt til udførelse i henholdsvis Vestdanmark og Østdanmark, og

- 2 rammeaftaler angående smedearbejder, der ligeledes er geografisk opdelt til udførelse i henholdsvis Vestdanmark og Østdanmark.

FMI har behov for at forlænge hver af de 4 rammeaftaler med 12 måneder, jf. beskrivelsen i pkt. IV.1.1).

FMI har indrykket en særskilt bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed for hver rammeaftale. Denne bekendtgørelse angår forlængelsen af rammeaftalen om el-arbejder til udførelse i Østdanmark (El-arbejder Øst), som ved parallelle delrammeaftaler er indgået med følgende 3 leverandører: Callenberg A/S, Caverion Danmark A/S og Scanel International A/S.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 9 100 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om elarbejder på Forsvarets skibe (Østdanmark)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se punkt II.1.4).

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

FMI påtænker at forlænge el-arbejder Øst-rammeaftalen med 12 måneder. Dette skyldes, at genudbuddet af rammeaftalen er forsinket, og at de arbejder, som FMI anskaffer via rammeaftalen, er stærkt bidragende til at holde Søværnets skibe på det krævede funktionsniveau i forhold til de opgaver, som skibene skal løse. Det er FMIs vurdering, at denne forlængelse af løbetiden ikke udgør en ændring af et grundlæggende element i rammeaftalen, og ændringen derfor kan foretages inden for den afholdte udbudsproces og de udbudsretlige rammer for ændringer af kontrakter.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 194-349094

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale om elarbejder på Forsvarets Skibe (Østdanmark)

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
11/06/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Callenberg A/S
Postadresse: Kystvejen 100
By: Munkebo
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5330
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 9 100 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Rammeaftale om elarbejder på Forsvarets Skibe (Østdanmark)

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
11/06/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Caverion Danmark A/S
Postadresse: Vejlevej 123
By: Fredericia
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 9 100 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Rammeaftale om elarbejder på Forsvarets Skibe (Østdanmark)

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
11/06/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Scanel International A/S
Postadresse: Havnepladsen 12
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 9 100 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at forlænge el-arbejder Øst-rammeaftalen og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Aftale om forlængelse af rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den anslåede samlede værdi af forlængelsen af el-arbejder Øst-rammeaftalen, som udgøres af de 3 underliggende parallelle aftaler.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/06/2021