Varer - 322813-2019

10/07/2019    S131

Danmark-Ringe: Varmepumper

2019/S 131-322813

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: FFV Varme A/S
CVR-nummer: 26721059
Postadresse: Korsvangen 6A
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Blenstrup Pallisgaard
E-mail: lbp@planenergi.dk
Telefon: +45 40389724

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/110050277.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.planenergi.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/110050277.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/110050277.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

FFV A/S, ny varmecentral med varmepumpe og gaskedel

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42511110 Varmepumper
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ny varmecentral med 8 MW varmepumpe og 20 MW naturgaskedel. Om og tilbygning af eksisterendeteknikbygning.

Tryk her https://permalink.mercell.com/110050277.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

L. Fandsensvej, Faaborg, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

På vegne af bygherren FFV Varme A/S opfordres De hermed til at afgive totalentreprisetilbud på totalentreprise, Ny varmecentral ved FFV Varme på L. Frandsensvej 1, Faaborg.

Totalentreprisen indeholder flg. delopgaver:

1) Tilbygning og bygningstilpasninger;

2) 8,0 MW eldrevet luft-vand varmepumpe;

3) 20 MW naturgaskedel inkl. economiser;

4) Distributionsforbindelse med pumper og shunt;

5) Komplet nyt SRO-system.

Totalentreprisen udbydes som Varer og tjenesteydelser i EU-udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet afsnit II, artikel. 45: "Offentlig udbud".

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer samt anlæggets kvalitet, driftssikkerhed og opbygning, herunder enkel vedligeholdelse / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Opbygning af serviceorganisation og garantiperiode / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 60
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 11
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se udbud

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver ikke må være omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudslovens § § 135-136.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal dokumentere ikke at have en gæld til det offentlige på over 100 000 DKK.

Som dokumentation herfor skal tilbudsgiver vedlægge Tro- og love-erklæring givet i udbudsmaterialets

Bilag 4.1 i udfyldt og underskrevet stand.

2) Som bilag til tilbud skal der vedlægges erklæring fra bank eller kautionsselskab, om at tilbudsgiver kan stille bankgaranti iht. ABT 18 § 9;

3.)Tilbudsgiver skal dokumentere ikke at have en gæld til det offentlige på over 100 000 DKK;

4) Årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses. Virksomheder der endnu ikke har afsluttet 3 regnskabsår skal afleveres tilgængelige oplysninger omkring årsomsætning;

5) Følgende nøgletal skal oplyses. Virksomheder der endnu ikke har afsluttet 3 regnskabsår skal afleveres tilgængelige oplysninger omkring årsomsætning.

(a) Resultat før skat,

(b) Egenkapital,

(c) Soliditetsgrad,

(d) Likviditetsgrad.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer:

Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

CV'er på projektlederen og øvrige nøglepersoner, der tilknyttes projektet:

a. Nøglepersonerne skal kunne dokumentere erfaring med:

i. dimensionering og etablering af varmepumper med nominel effekt på min. 1 MW varme inden for de seneste 5 år.

ii. etablering af naturgaskedler med nominel effekt på min. 5 MW varme inden for de seneste 5 år.

iii. etablering af SRO-anlæg og system-2000 inden for de seneste 5 år.

iv. etablering af tekniskbyggeri inden for de seneste 5 år.

v. etablering af pumper og shunte m.v. til distributionsnet inden for de seneste 5 år.

b. Kommunikationssproget er dansk. Nøglepersonerne med kontakt til bygherre og byggeledelse skal kunne kommunikere på flydende dansk både mundtligt og skriftligt. Sprogkundskaber skal fremgå af vedlagte CV'er.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/09/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/09/2019
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2019