Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 324693-2017

18/08/2017    S157

Belgija-Bruxelles: Tehnička pomoć pri provedbi građevinskih projekata u područjima inženjeringa, arhitekture te izrade predmjera i predračuna radova

2017/S 157-324693

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: CSM 1 05/P001
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnička pomoć pri provedbi građevinskih projekata u područjima inženjeringa, arhitekture te izrade predmjera i predračuna radova

Referentni broj: OIB.02/PO/2017/042/773.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71000000 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog ugovora pružanje tehničke pomoći pri provedbi građevinskih projekata (obnova, ponovna izgradnja ili (re)konstrukcija) u području inženjeringa, arhitekture te izrade predmjera i predračuna radova.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 810 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Tehnička pomoć pri provedbi građevinskih projekata u područjima inženjeringa, arhitekture te izrade predmjera i predračuna radova u Bruxellesu

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71200000 Arhitektonske i srodne usluge
71210000 Savjetodavne arhitektonske usluge
71221000 Arhitektonske usluge za zgrade
71222000 Arhitektonske usluge za površine na otvorenom
71223000 Arhitektonske usluge za nadogradnju zgrada
71240000 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja
71241000 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
71244000 Kalkulacija troškova, praćenje troškova
71245000 Nacrti za odobrenje, radni nacrti i specifikacije
71246000 Određivanje i navođenje količina u graditeljstvu
71247000 Nadzor građevinskih radova
71250000 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
71312000 Savjetodavne usluge u području visokogradnje
71313400 Procjena utjecaja na okoliš za građevinu
71313420 Ekološke norme za građevinu
71313440 Usluge procjene utjecaja na okoliš (EIA) za građevinu
71315000 Usluge na području građenja
71315100 Savjetodavne usluge na području građevnog materijala
71315200 Savjetodavne usluge na području građenja
71315210 Savjetodavne usluge na području instalacija zgrade
71315300 Usluge izmjere zgrade
71321100 Usluge u području ekonomike građenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles i okolica.

II.2.4)Opis nabave:

Pružanje tehničke pomoći pri provedbi građevinskih projekata (obnova, ponovna izgradnja ili (re) konstrukcija) u područjima inženjeringa, arhitekture te izrade predmjera i predračuna radova, koja poglavito obuhvaća zgrade u kojima se nalazi ili kojima upravlja Europska komisija, ali i druge institucije ili tijela EU-a s kojima Komisija ima sporazum o razini usluga; one se mogu nalaziti drugdje na teritoriju EU-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 410 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: administrativni krediti Europske unije.
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Tehnička pomoć pri provedbi građevinskih projekata u područjima inženjeringa, arhitekture te izrade predmjera i predračuna radova u Karlsruheu

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71200000 Arhitektonske i srodne usluge
71210000 Savjetodavne arhitektonske usluge
71221000 Arhitektonske usluge za zgrade
71222000 Arhitektonske usluge za površine na otvorenom
71223000 Arhitektonske usluge za nadogradnju zgrada
71240000 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja
71241000 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
71244000 Kalkulacija troškova, praćenje troškova
71245000 Nacrti za odobrenje, radni nacrti i specifikacije
71246000 Određivanje i navođenje količina u graditeljstvu
71247000 Nadzor građevinskih radova
71250000 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
71312000 Savjetodavne usluge u području visokogradnje
71313400 Procjena utjecaja na okoliš za građevinu
71313420 Ekološke norme za građevinu
71313440 Usluge procjene utjecaja na okoliš (EIA) za građevinu
71315000 Usluge na području građenja
71315100 Savjetodavne usluge na području građevnog materijala
71315200 Savjetodavne usluge na području građenja
71315210 Savjetodavne usluge na području instalacija zgrade
71315300 Usluge izmjere zgrade
71321100 Usluge u području ekonomike građenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DE DEUTSCHLAND
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Karlsruhe.

II.2.4)Opis nabave:

Pružanje tehničke pomoći pri provedbi građevinskih projekata (obnova, ponovna izgradnja ili (re)konstrukcija) u području inženjeringa, arhitekture te izrade predmjera i predračuna radova, koja poglavito obuhvaća zgrade Europske komisije u Karlsruheu (Njemačka) u kojima se nalazi Zajednički istraživački centar (JRC) te koje podliježu nuklearnom regulatornom okviru.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: administrativni krediti Europske unije.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

ponuditelj svojoj ponudi treba priložiti sve dokumente i podatke koji se traže u točki III.1 „Uvjeti sudjelovanja” ove obavijesti i koji su navedeni u Prilogu I. „Popis dokumenata koje je potrebno ispuniti i dostaviti” uputama za nadmetanje.

Ponuditelj prilaže valjano potpisanu svečanu izjavu s naznačenim datumom kojom izjavljuje da se ne nalazi ni u jednoj situaciji koja bi ga isključila iz sudjelovanja u ugovoru koji dodjeljuje Europska unija. Svečana izjava oblikom mora u potpunosti odgovarati predlošku objavljenom na sljedećoj stranici: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Napomena: uspješan je ponuditelj pod prijetnjom isključenja dužan prije potpisivanja ugovora dostaviti sljedeću dokumentaciju s dokazima koji potkrjepljuju svečanu izjavu.

Napomena: budu li izabrane za sklapanje ugovora, zajednice moraju dostaviti svečanu izjavu i popratne dokumente i podatke za svakog pojedinačnog člana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelj mora dostaviti:

— preslika financijskih izvješća (bilanci i računa dobiti i gubitka) za posljednje 3 financijske godine kojima se prikazuje godišnja dobit prije oporezivanja. Ako ponuditelj iz valjanog razloga ne može dostaviti spomenute dokumente, dužan je priložiti izjavu o godišnjoj bruto dobiti za posljednje 3 godine. Prikazuju li financijska izvješća ili izjava prosječni gubitak tijekom posljednje 3 godine, ponuditelj mora dostaviti daljnju dokumentaciju kojom dokazuje svoju financijsku i ekonomsku sposobnost, kao što je odgovarajuće jamstvo koje je izdala treća strana (npr. matično društvo), izvješća revizora, ovlaštenog računovođe ili istovjetan dokument,

— izvješće o ukupnom godišnjem prometu tijekom posljednje 3 financijske godine.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

kako bi bili odabrani, ponuditelji moraju dostaviti dokaz o ukupnom prosječnom godišnjem prometu od 3 200 000 EUR za grupu 1 te od 1 200 000 EUR za grupu 2. Ako ponuditelj dostavi ponude za 2 grupe, ukupni prosječni godišnji promet koji se uzima u obzir iznosi barem 4 000 000 EUR.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelj mora dostaviti:

— obrazovne i stručne kvalifikacije (životopise) osoblja ponuditelja, kao i njihovo stručno iskustvo.

Sredstva dokazivanja: ponuditelj mora dostaviti životopise za svaki profil, potvrđujući stečene diplome (preslika mora biti sadržana), razinu završenih studija i stručno iskustvo.

Potrebno je priložiti i certifikat o dostignutom najvišem stupnju jezika,

— popis glavnih pruženih usluga, kao i dodatnih usluga pruženih u vezi s ugovorom (za grupu 1: tehnička pomoć i savjetodavne usluge za provedbu građevinskih projekata, za grupu 2: tehnička pomoć i savjet za provedbu građevinskih projekata koji podliježu nuklearnom regulatornom okviru) tijekom posljednje 3 godine, uključujući pojedinosti o iznosima, datumima te kontakt podacima javnih ili privatnih naručitelja,

— certifikat upravljanja kvalitetom (npr. ISO 9001 ili jednakovrijedan) ili, ako ponuditelj nema pristup takvim certifikatima ili nema mogućnost njihove nabave u određenom vremenskom razdoblju, drugi dokaz ili jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete koje sam pruža.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

kako bi bili odabrani, ponuditelji moraju dokazati da imaju osoblje sljedećih profila:

(A) profili za grupu 1 i 2:

— arhitekt ili inženjer (obrazovani na razini magistra struke) s 10 godina iskustva za profil „voditelj projekta u području arhitekture ili građevinarstva”,

— arhitekt (obrazovan na razini magistra struke) s 5 godina iskustva u projektiranju i nadzoru radova izgradnje ureda,

— inženjer građevinskih usluga (obrazovan na razini magistra struke) s barem 5 godina iskustva u tom području,

— inženjer pripreme za izradu predmjera i predračuna radova (obrazovan na razini magistra struke): inženjer, arhitekt, inženjer pripreme za izradu predmjera i predračuna radova ili jednakovrijedna kvalifikacija u području gradnje ili građevinarstva) s barem 5 godina iskustva u području upravljanja troškovima, vremenom i kvalitetom gradnje u odnosu na projekte gradnje, građevinarstva te obnove, te koji je registriran u udruženju inženjera pripreme za izradu predmjera i predračuna radova Belgije (UBQS), Europskom odboru ekonomista u području gradnje (CEEC) ili jednakovrijednom;

(B) profili specifični za grupu 1:

— programer (obrazovan na razini magistra struke: arhitekt ili građevinski inženjer, ili jednakovrijedna kvalifikacija u području gradnje ili građevinarstva), certificiran i/ili kvalificiran u području programiranja. Barem 5 godina iskustva u području,

— BIM voditelj (inženjer ili arhitekt obrazovan na razini magistra struke) s barem 5 godina iskustva u vođenju građevinskih projekata i 2 godine kao BIM voditelj;

(C) profili specifični za grupu 2:

— električni inženjer sa specijalizacijom u području visokonaponske električne struje, s 5 godina stručnog iskustva u provedbi visokonaponskih projekata i osmišljavanju planova distribucije te 1-godišnjim stručnim iskustvom u području nuklearnog sektora. Detaljno poznavanje VOB-a (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – njemačke pravne smjernice za gradnju) i HOAI-ja (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – njemačke pravne smjernice kojima se utvrđuju različite razine pristojbi). Izvrsno poznavanje njemačkog — barem razina C1, dokazano certifikatom,

— električni inženjer u području automatizacije i komunikacija s 5 godina stručnog iskustva u području građevinskih usluga te u provedbi projekata komunikacije i automatizacije, uključujući 1 godinu u nuklearnom sektoru. Detaljno poznavanje VOB-a i HOAI-ja. Izvrsno poznavanje njemačkog — barem razina C1, dokazano certifikatom,

— procesni inženjer u području ventilacijske tehnologije s 5 godina stručnog iskustva u području građevinskih usluga te u provedbi projekata ventilacije, hlađenja i kontrole temperature, uključujući 1 godinu u nuklearnom sektoru. Detaljno poznavanje VOB-a i HOAI-ja. Izvrsno poznavanje njemačkog — barem razina C1, dokazano certifikatom,

— procesni inženjer sa specijalizacijom u području tehnologije kontrole ventilacije s 5 godina stručnog iskustva u području građevinskih usluga te u provedbi projekata automatizacijske tehnologije i građevinske automatizacije, uključujući 1 godinu u nuklearnom sektoru. Detaljno poznavanje sustava Siemens WinCC, Siemens PCS7 i Siemens ProTool. Izvrsno poznavanje njemačkog — barem razina C1, dokazano certifikatom.

Kako bi bili odabrani, ponuditelji moraju moći dostaviti dokaz:

za grupu 1:

— barem 3 zadatka u području građevinskih projekata svaki u vrijednosti koja premašuje 10 000 000 EUR,

— barem 3 zadatka u području građevinskih projekata svaki u vrijednosti između 1 000 000 EUR i 10 000 000 EUR;

za grupu 2:

— barem 3 zadatka u području građevinskih projekata koji podliježu nuklearnom regulatornom okviru, svaki u vrijednosti koja premašuje 10 000 000 EUR,

— barem 3 zadatka u području građevinskih projekata koji podliježu nuklearnom regulatornom okviru, svaki u vrijednosti između 1 000 000 EUR i 10 000 000 EUR.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/10/2017
Lokalno vrijeme: 17:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/10/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može nazočiti 1 valjano ovlašteni predstavnik po ponuditelju (uz predočenje putovnice ili osobne iskaznice). Ponuditelji koji žele prisustvovati dužni su o tome pisanim putem obavijestiti Odjel OIB.02.002 Javna nabava (vidjeti detalje o adresi navedene u točki I.1.) najkasnije 2 radna dana prije otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

36 mjeseci nakon sklapanja ugovora.

VI.3)Dodatni podaci:

1) Upute i dodatni dokumenti (uključujući pitanja i odgovore) dostupni su na sljedećoj internetskoj adresi: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Zainteresirane se strane pozivaju na registraciju preko mrežne stranice. O bilo kojim promjenama ovog poziva na nadmetanje, bit će obaviješteni preko online sustava javne nabave. Stranke koje nisu registrirane na stranici trebaju je redovito posjećivati. Komisija nije odgovorna u slučaju da ponuditelji ne znaju za bilo koju dodatnu informaciju o ovom pozivu na nadmetanje koja je navedena na toj mrežnoj stranici.

Mrežna se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.

Dodatne informacije o uvjetima ugovora, obnavljanjima ugovora, uvjetima sudjelovanja, najmanjim traženim razinama sposobnosti, ukupnom procijenjenom opsegu ugovora itd. mogu se pronaći u uputama dostupnim na prethodno navedenoj mrežnoj stranici. Neće se objavljivati papirnata inačica. Ovlašten instrumentom „EMAS” od 2005., OIB usvaja ekološki prihvatljiva načela. EMAS je sustav upravljanja okolišem i program revizije, dobrovoljni instrument EU-a koji organizacije primjenjuju kako bi unaprijedile svoju učinkovitost na području okoliša.

2) Okvirni ugovor provodi se u početnom razdoblju od 2 godine (24 mjeseci) od datuma njegovog stupanja na snagu te se može obnoviti dvaput prešutnim sporazumom, svaki put na dodatno razdoblje od 1 godine (12 mjeseci), tj. u najdužem trajanju od 4 godine (= 2+1+1).

3) U razdoblju od 3 godine nakon zaključivanja prvotnog ugovora, javni će naručitelj moći koristiti pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva na nadmetanje za nove usluge koje uključuju ponavljanje sličnih usluga dodijeljenih strani s kojom je javni naručitelj sklopio ugovor.

4) Za daljnje informacije o sudjelovanju u pozivu na nadmetanje i o redoslijedu postupaka javne nabave Ureda za infrastrukturu i logistiku pogledajte „Vodič za ponuditelje” i brošuru „Poslovanje s Europskom komisijom”, dostupne putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/08/2017