Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 328156-2017

22/08/2017    S159

Belgija-Bruxelles: Redovna i ad hoc nabava cvijeća i povezane usluge

2017/S 159-328156

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, secrétariat général
Poštanska adresa: rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Procurement Coordination Unit
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.consilium.europa.eu/
Adresa profila kupca: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Redovna i ad hoc nabava cvijeća i povezane usluge

Referentni broj: UCA 17/056.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
03121210 Cvjetni aranžmani - QA11
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Sklapanje okvirnog ugovora s 3 ugovaratelja za redovnu i ad hoc nabavu cvijeća i povezanih usluga.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03121200 Rezano cvijeće
79952000 Usluge organiziranja događanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Opis nabave:

Glavno tajništvo Vijeća Europske unije i Europska komisija namjeravaju sklopiti međuinstitucijski okvirni ugovor s 3 ugovaratelja za:

— redovnu isporuku (tjednu i mjesečnu) cvjetnih ukrasa za područje recepcije i predstavništva, kao i za formalne i radne objede,

— ad hoc isporuku cvjetnih ukrasa kada se održavaju sastanci Europskog vijeće ili ostala slična događanja,

— isporuku ad hoc narudžbi za bukete ili ruže za posebna događanja,

— isporuku pogrebnih vijenaca.

Cvjetni ukrasi obuhvaćaju svježe rezano i nerezano cvijeće, posebno raspoređeno u cvjetne kompozicije, bukete, aranžmane, stolno cvijeće ili male stolne dekoracije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

ovaj će ugovor imati početno trajanje do 24 mjeseca.

predviđena su 2 obnavljanja od 12 mjeseci, što čini najduže razdoblje trajanja od ukupno 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Glavno tajništvo Vijeća ne smije objaviti procijenjenu vrijednost ugovora. Procijenjeni opseg ugovora naveden je u uputama za nadmetanje.

Ponuditelji su pozvani na sudjelovanje u obveznom posjetu lokaciji. Informacije o ovlaštenim osobama i postupcima pristupa: vidi poziv na dostavu ponuda.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

vidjeti upute.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

vidjeti upute.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/09/2017
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/09/2017
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

bâtiment Justus Lipsius, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

vidi poziv na dostavu ponuda. Otvaranje ponuda može se odgoditi u kratkom roku u slučaju nepredviđenih događanja koja se odvijaju u zgradama Glavnog tajništva na dan na koji je prvotno zakazano javno otvaranje ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

Pitanja/odgovori i konzultiranje uputa za nadmetanje korištenjem aplikacije „eNadmetanje”: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, secrétariat général
Poštanska adresa: rue de la Loi 175/Wetstraat 175
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Telefaks: +32 2-2800262
Internetska adresa: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/08/2017