Tjenesteydelser - 329966-2020

14/07/2020    S134

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 134-329966

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Schiørring
E-mail: e72s@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/133758837.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://permalink.mercell.com/133758837.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/133758837.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/133758837.aspx
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://permalink.mercell.com/133758837.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af beskæftigelsessystem

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, ønsker ved nærværende udbud at indhente tilbud på et nyt beskæftigelsessystem, herunder anskaffelse, systemunderstøttelse, drift, uddannelse, support og vedligeholdelse.

Tryk her https://permalink.mercell.com/133758837.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 154 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72212510 Udvikling af kommunikationsprogrammel
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72243000 Programmeringstjenester
72250000 System- og supporttjenester
72300000 Datatjenester
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
75130000 Støttetjenester for den offentlige sektor
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommunes jobcentre anvender et beskæftigelsessystem til at styrer sin beskæftigelsesindsats. Dette system skal fornyes. I den forbindelse ønsker ordregiver ved nærværende udbud at indhente tilbud på et nyt beskæftigelsessystem, herunder anskaffelse, systemunderstøttelse, drift, uddannelse, support og vedligeholdelse.

Ordregiver ønsker at indkøbe et standard beskæftigelsessystem, som understøtter jobcentrenes lovpligtige opgaver. Systemet forventes anskaffet som et standardsystem, som tilpasses ordregivers behov og arbejdsgange. Den nye aftale skal give ordregiver mulighed for løbende at indkøbe udvidelser og videreudvikling af systemet inden for bestemte definerede områder i takt med den teknologiske udvikling samt politiske og administrative beslutninger. Udviklingsbehovene omfatter både effektivisering af arbejdsgangene i jobcentrene og forbedret betjening af de jobsøgende og virksomhederne.

Det nye beskæftigelsessystem skal understøtte varetagelsen af de lovbundne opgaver, som kommunen er pålagt at varetage på området. En stor del af de lovbundne opgaver og registreringer mv. er beskrevet i bekendtgørelsen "Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet", https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211698 (primært afsnit II).

Ligeledes skal aktivloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, samt anden relevant lovgivning understøttes.

Løsningen skal varetage den fulde sagsbehandling fra en borger melder sig som ledig, til borgen er i permanent job eller anden løsning.

Følgende overordnede funktionalitet efterspørges i et nyt beskæftigelsessystem:

— Borgerregistreringer

— Virksomhedsregistreringer

— Konfigurerbar opsætning af brugerens brugergrænseflade

— Dokumentskabeloner med mulighed for, at ordregiver selv kan tilpasse til egne behov

— Udsendelse af brev til borgere og virksomheder

— Journalskabeloner med mulighed for, at ordregiver selv kan tilpasse til egne behov

— Journalisering af journaler og dokumenter i løsningen, inkl. aflevering til arkivering

— Opgaver og adviser

— Tilbud med pladsstyring

— Beslutnings- og sagsbehandlingsstøtte

— Rettighedsstyring

— Avancerede søgemuligheder

— Sygedagpengeområdet

— Integrationer til en række kommunale, fælleskommunale og statslige systemer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Forretningsunderstøttelses og brugervenlighed / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancesikkerhed, samarbejde og leverandørens kompetencer / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Support, vedligehold, videreudvikling samt uddannelse / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Non-funktionelle krav / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 154 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 24 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de egnede ansøgere udvælges, på baggrund af de angivne referencer, de 3 ansøgere, som har de bedste og mest relevante referencer, hvorved forstås referencer for beskæftigelsessystemer, som beskrevet nedenfor, der opfylder flest muligt af følgende elementer:

— Baseret på et standardsystem

— Implementeret i en kompleks organisation

— Løbende gennemført videreudvikling (projekter) i henhold til den enkelte kundes behov.

Overtagelsesprøven for referencerne skal være bestået indenfor de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for ansøgningsfristen.

Ansøgerne kan angive op til 5 referencer.

Det vægtes mest positivt, hvis ansøger angiver 5 referencer, der opfylder alle ovenstående elementer. Det er dog mere væsentligt, at ansøger ved referencerne dokumenterer erfaring indenfor alle eller flest muligt af ovenstående elementer, end at der er angivet 5 referencer. Hvis der angives flere end 5 referencer, lægges alene de 5 første til grund.

Såfremt der er flere ansøgere med samme bedømmelse, foretages udvælgelsen blandt disse ud fra en kvalitativ bedømmelse af hvilken ansøger, der har de for det udbudte projekt mest sammenlignelige referencer.

Udvælgelsen finder sted på grundlag af oplysninger i ESPD'et.

Ved et beskæftigelsessystem forstås et IT-system, som:

— understøtter de lovbundne opgaver, kommuner er pålagt at varetage på beskæftigelsesområdet efter "Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområde", "Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats" (LAB), "Lov om aktiv socialpolitik" (LAS) og "Integrationsloven" (INL).

— indeholder kontinuerlig lovmedholdelighed i kontraktperioden, samt

— understøtter den fulde sagsbehandling fra når en borger melder sig som ledig eller sygemeldes, til borgen er i permanent job, raskmeldt eller anden løsning.

Overtagelsesprøven for det leverede beskæftigelsessystem skal være bestået indenfor de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for ansøgningsfristen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Ansøgers gennemsnitlige omsætning (nettoomsætning) i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning (nettoomsætning) i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 50 000 000 DKK (ekskl. moms).

— Ansøger skal have en egenkapital på minimum 10 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

— Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 20 % i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som følger: (egenkapital / aktiver i alt) * 100.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes omsætningen som summen af ansøger og støttende enheders omsætning i hver af de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som følger: (summen af ansøger og støttende enheders egenkapital / summen af ansøger og støttende enheders aktiver) * 100.

Er ansøger et konsortium beregnes omsætningen for hver af de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår som summen af virksomhedernes omsætning for det pågældende år. Soliditetsgraden beregnes som følger: (summen af konsortiepartnernes egenkapital / summen af konsortiepartnernes aktiver) * 100.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Fremgår ovenfor

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

— Ansøger skal gennem reference dokumentere erfaring med at have leveret et beskæftigelsessystem til en kommune med minimum 50 000 indbyggere. Systemet skal være taget i brug.

Ved et beskæftigelsessystem forstås et IT-system, som:

— understøtter de lovbundne opgaver, kommuner er pålagt at varetage på beskæftigelsesområdet efter "Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområde", "Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats" (LAB), "Lov om aktiv socialpolitik" (LAS) og "Integrationsloven" (INL),

— indeholder kontinuerlig lovmedholdelighed i kontraktperioden, samt

— understøtter den fulde sagsbehandling fra når en borger melder sig som ledig eller sygemeldes, til borgen er i permanent job, raskmeldt eller anden løsning.

Overtagelsesprøven for det leverede beskæftigelsessystem skal være bestået indenfor de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for ansøgningsfristen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Fremgår ovenfor

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 024-053793
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/08/2020
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/08/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136 samt § 137, stk. 1, nr. 1-3. For så vidt angår § 137, stk. 1, nr. 3, er ansøgeren udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren indenfor de seneste 2 år har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2020