Usluge - 332653-2019

16/07/2019    S135    - - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Usluge programiranja aplikacijske podrške

2019/S 135-332653

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Hrvatske autoceste d.o.o.
57500462912
Širolina 4
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Marin Lozančić
Telefon: +385 14694689
E-pošta: marin.lozancic@hac.hr
Telefaks: +385 14694473
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hac.hr

I.1)Naziv i adrese
BINA - ISTRA d.d.
13439120211
Zrinšćak 57
Lupoglav
52426
Hrvatska
E-pošta: info@bina-istra.com
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://bina-istra.com/

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Naručitelj provodi ovaj postupak javne nabave u ime i za račun gospodarskog subjekta:

I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0028003
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje autocesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Implementacija EU projekta Crocodile II Croatia u Regionalnom centru nadzora i upravljanja prometom – Učka

Referentni broj: BINA-ISTRA d.d.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72212000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Implementacija EU projekta Crocodile II Croatia u Regionalnom centru nadzora i upravljanja prometom – Učka.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 913 100.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa I: Datex II oprema

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72212000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Regionalni centar nadzora i upravljanja prometom – Učka

II.2.4)Opis nabave:

Grupa I: Datex II oprema

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Garantni rok za ugrađenu opremu i izvršene usluge / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 516 600.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa II: Dobava i ugradnja video zida

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72212000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Regionalni centar nadzora i upravljanja prometom – Učka

II.2.4)Opis nabave:

Grupa II: Dobava i ugradnja video zida.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje Razdoblja odgovornosti za nedostatke / Ponder: 15 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo predloženog tehničkog stručnjaka / Ponder: 15 bodova
Cijena - Ponder: 70 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 696 500.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa III: Implementacija Datex II sustava

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72212000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Regionalni centar nadzora i upravljanja prometom – Učka

II.2.4)Opis nabave:

Grupa III: Implementacija Datex II sustava.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje Razdoblja odgovornosti za nedostatke / Ponder: 15 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo predloženih tehničkih stručnjaka / Ponder: 15 bodova
Cijena - Ponder: 70 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 700 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kako je traženo točkom 4.1. Knjige 1 - Opći dio dokumentacije o nabavi

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/08/2019
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 17/12/2019
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/08/2019
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, Širolina 4

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/07/2019