Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Radovi - 332887-2018

31/07/2018    S145

Hrvatska-Zabok: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2018/S 145-332887

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zagorski vodovod d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61979475705
Poštanska adresa: Ksavera Šandora Gjalskog 1
Mjesto: Zabok
NUTS kod: HR043 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49210
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Blaženka Petrovečki, Neven Krajačić
E-pošta: blazenka.petrovecki@zagorski-vodovod.hr
Telefon: +385 49588625/+385 49588607
Telefaks: +385 49221326
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagorski-vodovod.hr
Adresa profila kupca: www.zagorski-vodovod.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F5-0020267
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja kanalizacijskih mreža Sustava Zabok i Sustava Zlatar

Referentni broj: 03-17-OP-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Radovi koji su predmet nabave ugovaraju se prema standardnom ugovoru za građenje FIDIC „Crvena knjiga“ i uključuju radove na izgradnji kanalizacijske mreže Sustava Zabok i Sustava Zlatar.

Odabrani ponuditelj ima također obvezu izrade izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima Ugovora za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC „Crvena knjiga“).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 268 010 694.21 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izgradnja kanalizacijskih mreža Sustava Zabok i Sustava Zlatar, Lot I - Aglomeracija Zabok- Faza I

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR043 Krapinsko-zagorska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja radova je uslužno područje tvrtke Zagorski vodovod d.o.o. odnosno grad Zabok, Oroslavje, općine Veliko Trgovišće, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje, Mače, Gornja Stubica.

II.2.4)Opis nabave:

Radovi koji su predmet nabave ugovaraju se prema standardnom ugovoru za građenje FIDIC „Crvena knjiga“ i uključuju radove na izgradnji kanalizacijske mreže Sustava Zabok i Sustava Zlatar.Odabrani ponuditelj ima također obvezu izrade izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima Ugovora za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC „Crvena knjiga“).U Fazi I predviđena je izgradnja ukupno 90,92 km gravitacijske i tlačne kanalizacije, 27 crpnih stanica i 29 preljevnih građevina.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke max.br.bodova=15 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. Knjige 1 DoN / Ponder: rel.15 % max=15bod.
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1: ovlašteni voditelj građenja max.br.bodova=10 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. Knjige 1 DoN / Ponder: rel.10 % max=10bod.
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 2: ovlašteni voditelj radova max.br.bodova=5 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. Knjige 1 DoN / Ponder: rel.5 % max=5bod.
Cijena - Ponder: rel.70 % max=70bod.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 149 759 238.50 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 50
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i kohezij

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izgradnja kanalizacijskih mreža Sustava Zabok i Sustava Zlatar, Lot II - Aglomeracija Zabok- Faza II

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR043 Krapinsko-zagorska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja radova je uslužno područje tvrtke Zagorski vodovod d.o.o. odnosno grad Zabok, Oroslavje, Donja Stubica, općine Veliko Trgovišće, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje.

II.2.4)Opis nabave:

Radovi koji su predmet nabave ugovaraju se prema standardnom ugovoru za građenje FIDIC „Crvena knjiga“ i uključuju radove na izgradnji kanalizacijske mreže Sustava Zabok i Sustava Zlatar.Odabrani ponuditelj ima također obvezu izrade izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima Ugovora za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC „Crvena knjiga“).U Fazi II predviđena je izgradnja ukupno 26,03 km gravitacijske i tlačne kanalizacije, 7 crpnih stanica i 3 preljevne građevine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke max.br.bodova=15 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. knjige 1 DoN / Ponder: rel.15 % max=15bod.
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1: ovlašteni voditelj građenja max.br.bodova=10 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. knjige 1 DoN / Ponder: rel.10 % max=10bod.
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 2: ovlašteni voditelj radova max.br.bodova=5 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. knjige 1 DoN / Ponder: rel.5 % max=5bod.
Cijena - Ponder: rel.70 % max=70bod.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 34 310 585.50 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 50
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i kohezij

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izgradnja kanalizacijskih mreža Sustava Zabok i Sustava Zlatar, Lot III - Aglomeracija Zlatar- Faza I + Faza II

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR043 Krapinsko-zagorska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja radova je uslužno područje tvrtke Zagorski vodovod d.o.o. odnosno grad Zlatar, općine, Marija Bistrica, Zlatar Bistrica, Konjščina, i Lobor.

II.2.4)Opis nabave:

Radovi koji su predmet nabave ugovaraju se prema standardnom ugovoru za građenje FIDIC „Crvena knjiga“ i uključuju radove na izgradnji kanalizacijske mreže Sustava Zabok i Sustava Zlatar.Odabrani ponuditelj ima također obvezu izrade izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima Ugovora za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC „Crvena knjiga“).U Fazi I i Fazi II predviđena je izgradnja ukupno 54,85 km gravitacijske i tlačne kanalizacije, 26 crpne stanice i 21 preljevnih građevina.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke max.br.bodova=15 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. knjige 1 DoN / Ponder: rel.15 % max=15bod.
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1: ovlašteni voditelj građenja max.br.bodova=10 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. knjige 1 DoN / Ponder: rel.10 % max=10bod.
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 2: ovlašteni voditelj radova max.br.bodova=5 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. knjige 1 DoN / Ponder: rel.5 % max=5bod.
Cijena - Ponder: rel.70 % max=70bod.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 83 940 870.21 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 50
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i kohezij

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

28.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

— Ponuditelj je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 28.1., gospodarski subjekt u ponudi kao preliminarni dokaz dostavlja:

• ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1)) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Kako bi provjerio podatke navedene u ESPD obrascu, sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi naručitelj je obvezan prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente. Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta poglavlja 28.1.

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.

III.1.6)Tražena jamstva :

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

3. Jamstvo za povrat avansa

4. Jamstvo za zadržane iznose

5. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Bitni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanja navedeni su u Knjizi 2 Dokumentacije o nabavi.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata navedene su u točki 48. knjige 1 Dokumentacije o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/09/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 10/09/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Ksavera Šandora Gjalskog 2, ZIVT-ova zgrada, 1. kat, HR-49210 Zabok

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Rok za izjavljivanje žalbe te naziv i adresa žalbenog tijela navedeni su u točki 66. knjige 1.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Pravna služba
Poštanska adresa: Ksavera Šandora Gjalskog 1
Mjesto: Zabok
Poštanski broj: 49210
Država: Hrvatska
E-pošta: uprava@zagorski-vodovod.hr
Telefon: +385 49588640
Telefaks: +385 49221326
Internetska adresa: www.zagorski-vodovod.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/07/2018