Tjenesteydelser - 332996-2019

16/07/2019    S135

Danmark-København: Rengøring

2019/S 135-332996

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Institut for Internationale Studier
Postadresse: Østbanegade 117
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Blæsbjerg (på vegne af ordregiver)
E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.diis.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på nationalt plan eller forbundplan
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forskningsinstitution

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rengøringsservice - DIIS

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90910000 Rengøring
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rengøringsservice på ordregivers lokation. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering (option) omfatter ind- og udvendig facadeglas, samt polering af internt glas mv. Opgaven udbydes samlet. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør (udbuddets omfang fremgår af Bilag A til nærværende udbudsbetingelser). Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør (udbuddets omfang fremgår af Bilag A til nærværende udbudsbetingelser). Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 475 559.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911100 Rengøring af lokaler
90911300 Vinduespudsning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

DK-2100 København Ø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rengøringsservice på ordregivers lokation. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering (option) omfatter ind- og udvendig facadeglas, samt polering af internt glas mv. Opgaven udbydes samlet. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør (udbuddets omfang fremgår af Bilag A til nærværende udbudsbetingelser). Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør (udbuddets omfang fremgår af Bilag A til nærværende udbudsbetingelser). Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver.

Der er option på vinduespolering og der er mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger bedes orientere sig om de samlede krav til tilbuddets vurderinger, herunder økonomiske aktørs egnethed, som fremgår af afsnit 3 og 4 i Kontraktbilag 2: Udbudsbetingelser.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 084-201010
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rengøringsservice - DIIS

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Allianceplus A/S
By: Brøndby
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 440 453.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 2 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et offentligt udbud. Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp Den økonomiske aktør skal selv tilmelde sig udbuddet og afgive tilbud via CTM Systemet. Kun tilbud modtaget via CTM Systemet vil kunne komme i betragtning. Såfremt den økonomiske aktør ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen »Accepter«.

Den økonomiske aktør skal selv holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres.

Hver aktør kan alene indgive ét tilbud.

I forbindelse med tilbudsafgivelsen skal den økonomiske aktør fremsende udfyldt ESPD. Den økonomiske aktørs udfyldte ESPD er et foreløbigt bevis for, at aktøren ikke er omfattet af én af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, og at aktøren opfylder minimumskravene til egnethed.

Der opfordres til at ESPD udarbejdes on-line i CTM-systemet i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. Vigtigt: Ordregiver kan Ikke læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet tilbuddet på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. Et tilbud der vedhæftes en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse vil ikke være konditionsmæssig.

Den økonomiske aktør skal udfylde ESPD i henhold til anvisningerne i udbudsbekendtgørelsen og i afsnit 3 i udbudsbetingelserne og i øvrigt følge anvisningerne i selve ESPD’et.

Den økonomiske aktør kan indhente yderligere vejledning til udfyldelsen og fremsendelsen af ESPD i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, ”ESPD – dokumentation og e-Certis” (kapitel 3), jf. https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning (fx et konsortium), skal tilbuddet vedlægges en konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.

Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller konsortieerklæring med de krævede oplysninger, vil tilbuddet ikke være ukonditionsmæssig, men vurderingen af tilbuddet vil alene ske på baggrund af den økonomiske aktørs kompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af aktørens udfyldte ESPD.

Såfremt den økonomiske aktør baserer sig på andre enheders kapacitet, skal tilbuddet vedlægges en støtteerklæring om, at disse enheder stiller deres ressourcer til rådighed for ordregiver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller støtteerklæring med de krævede oplysninger, vil tilbuddet ikke være ukonditionsmæssig, men vurderingen af tilbuddet vil alene ske på baggrund af den økonomiske aktørs kompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af ansøger udfyldte ESPD.

Den økonomiske aktørs omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud er ordregiver uvedkommende. I øvrigt henvises til det komplette udbudsmateriale som er tilgængeligt i CTM-systemet på det konkrete udbud under ”Se udbudsdokumenter”.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/07/2019