Tjenesteydelser - 335766-2022

22/06/2022    S119

Danmark-Vanløse: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 119-335766

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hyltebjerg Sogns Menighedsråd
CVR-nummer: 55858217
Postadresse: Ålekistevej 91
By: Vanløse
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2720
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Nynne Lundt
E-mail: nl@emcon.dk
Telefon: +45 29102706
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hyltebjergkirke.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genopførelse af Hyltebjerg Kirke

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den 21. marts 2022 brændte Hyltebjerg Kirkes tag og loft. Branden udrettede omfattende skader på bygning og inventar: ilden ødelagde både kirkerum og sidesal.

En del af kirkens konstruktion står stadig forholdsvis intakt – og bygherre har derfor besluttet at iværksætte et udbud med det formål at indgå aftale med en totalrådgiver med det sigte at få udarbejdet proces og projekt for genopførelse/restaurering af Hyltebjerg Kirke efter branden.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

På rådgivers kontor og på kirkens adresse Ålekistevej 91, 2720 Vanløse.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter Udbudsloven §§56 og 57 (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer). Det betyder, at alle interesserede aktører har mulighed for at afgive tilbud ved udbuddet. Bygherre kan dog alene tildele kontrakten til aktører, der opfylder de i udbuddet fastsatte minimumskrav til egnethed og som ikke er omfattet af de i udbuddet gældende udelukkelsesgrunde.

Den udbudte kontrakt vil blive tildelt til én tilbudsgiver. Kontrakten vil blive indgået på baggrund af de vilkår og betingelser, der fremgår af udbudsmaterialet, herunder udkast til kontrakt med bilag.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ressourcer og projektorganisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Tidsplanen er baseret på meget foreløbige overvejelser, da der endnu ikke er overblik over skadernes omfang og dermed hvor stor et arbejde genopførelsen er. Skønnet er uden 1. årseftersyn.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Bygherre vil udelukke tilbudsgiver fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, og/eller den frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver har en gennemsnitlig omsætning på DKK 10 mio. kr. i de seneste tre tilgængelige regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere ved hjælp af reference(r), at tilbudsgiver har leveret teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med restaurering af kirker

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er baseret på ABR18.

Kontrakten indeholder sociale klausuler.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/08/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbuddet skal indeholde et af tilbudsgiver udfyldt ESPD. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører og/eller tilbudsgiver baserer sit tilbud på en eller flere andre enheders kapacitet forventes tilbuddet af indeholde flere udfyldte ESPD’er, jf. nærmere nedenfor.

ESPD’et tjener som foreløbigt bevis på, (i) at tilbudsgiver ikke er omfattet af de nedenfor anførte udelukkelsesgrunde, og (ii) at tilbudsgiver opfylder de nedenfor anførte krav til egnethed.

ESPD’et udfyldes via en integreret ESPD-service på Byggeweb.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregivers offentliggørelse af bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale. Klager skal være opmærksom på, at samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager underrette indklagede (ordregiver) skriftligt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobssens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2022