Tjenesteydelser - 335861-2022

22/06/2022    S119

Danmark-Ringe: Sociale foranstaltninger

2022/S 119-335861

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Lindevej 5
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Tina Wildt Kristensen
E-mail: cgh@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/kcs/tenderinformationshow.aspx?Id=114620
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af beskæftigelsesrettede forløb for ledige borgere til Jobcentret i Faaborg-Midtfyns kommune

Sagsnr.: 114620
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85310000 Sociale foranstaltninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af Beskæftigelsesrettede forløb for ledige og sygemeldte borgere til Jobcentret efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt sygedagpengeloven.

Udbuddet er dog delt op i to særskilte forløb

Forløb 1 - Mestringsforløb for sygemeldte

4 ugers forløb for sygemeldte borgere i og uden for arbejdsmarkedet. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges op til 8 uger i alt.

Målgruppen vil primært være sygedagpengemodtagere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, men også andre målgrupper efter LAB-loven som er sygemeldte, skal kunne anvende forløbet.

Forventet behov ca. 25-50 løbende pladser, men et egentlig antal kan ikke garanteres, og der er derfor behov for at kunne henvise færre eller flere borgere alt efter behov.

Forventet årligt omsætning: kr. 2.000.000

Forløb 2 – Arbejdsmarkedsorienteret forløb frem mod job eller uddannelseOp til 26 ugers forløb. Forløbet kan ikke forlænges ud over de 26 uger.

Målgruppen vil primært være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, borgere i jobafklaringsforløb, borgere i ressourceforløb, borgere visiteret til fleksjob. Jobcentret kan også henvise borgere fra LAB-lovens øvrige målgrupper inkl. integrationsborgere, hvor borgeren grundlæggende har udfordringer ud over ledighed.

Forventet behov: ca. 50- 90 løbende pladser, men et egentlig antal kan ikke garanteres, og der er derfor behov for at kunne henvise færre eller flere borgere alt efter behov.

Forventet årligt omsætning: kr. 5.100.000, -

Der ønskes én leverandør til den samlede opgave – tilbudsgiver kan dermed ikke byde på kun et af forløbene.Antallet af løbende pladser er forbundet med en vis usikkerhed, idet indholdet af de politiske delaftaler II og III om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen endnu ikke er kendte.Der skal afgives tilbud på begge forløb.

Den forventede omsætning for hvert forløb er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/ forbrug og forventede aktivitets-/ forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter. Årsagen til manglende opdeling af kontrakten skal ses i lyset af, at ordregiver har brug for løbende sparring indenfor samme område og det dermed ville være en økonomisk og ressourcemæssig byrde, at skulle samarbejde med flere virksomheder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85320000 Socialt arbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Faaborg-Midtfyns kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af Beskæftigelsesrettede forløb for ledige og sygemeldte borgere til Jobcentret efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt sygedagpengeloven.

Udbuddet er dog delt op i to særskilte forløb

Forløb 1 - Mestringsforløb for sygemeldte

4 ugers forløb for sygemeldte borgere i og uden for arbejdsmarkedet. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges op til 8 uger i alt.

Målgruppen vil primært være sygedagpengemodtagere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, men også andre målgrupper efter LAB-loven som er sygemeldte, skal kunne anvende forløbet.

Forventet behov ca. 25-50 løbende pladser, men et egentlig antal kan ikke garanteres, og der er derfor behov for at kunne henvise færre eller flere borgere alt efter behov.

Forventet årligt omsætning: kr. 2.000.000

Forløb 2 – Arbejdsmarkedsorienteret forløb frem mod job eller uddannelseOp til 26 ugers forløb. Forløbet kan ikke forlænges ud over de 26 uger.

Målgruppen vil primært være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, borgere i jobafklaringsforløb, borgere i ressourceforløb, borgere visiteret til fleksjob. Jobcentret kan også henvise borgere fra LAB-lovens øvrige målgrupper inkl. integrationsborgere, hvor borgeren grundlæggende har udfordringer ud over ledighed.

Forventet behov: ca. 50- 90 løbende pladser, men et egentlig antal kan ikke garanteres, og der er derfor behov for at kunne henvise færre eller flere borgere alt efter behov.

Forventet årligt omsætning: kr. 5.100.000, -

Der ønskes én leverandør til den samlede opgave – tilbudsgiver kan dermed ikke byde på kun et af forløbene.Antallet af løbende pladser er forbundet med en vis usikkerhed, idet indholdet af de politiske delaftaler II og III om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen endnu ikke er kendte.Der skal afgives tilbud på begge forløb.

Den forventede omsætning for hvert forløb er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/ forbrug og forventede aktivitets-/ forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter. Årsagen til manglende opdeling af kontrakten skal ses i lyset af, at ordregiver har brug for løbende sparring indenfor samme område og det dermed ville være en økonomisk og ressourcemæssig byrde, at skulle samarbejde med flere virksomheder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Indhold i leverancen / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 0
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Ved prækvalifikationen vil der ske en udvælgelse, på baggrund af en vurdering af den enkelte ansøgers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage opgaven.

Udvælgelsen vil ske ud fra følgende kriterier:

I tilfælde af at der er mere end 3 Ansøgere vil udvælgelsen ske på baggrund af sammenlignelige referencer jf. pkt. 6.2. Ordregiver vil kontakte de fremsendte referencer og spørge ind til følgende punkter (Ordregiver kan godt indgå som reference for nuværende leverandører):

1. Har leverandøren levet op til aftaler om indhold og struktur i borgerforløbene ved opstart, under og ved afslutning af forløbene?

2. Har leverandøren levet op til det forventede vedrørende resultater og effekt?

3. Evner leverandøren at leve op til forventningen af forløbet?

4. Har leverandøren et godt målgruppekendskab?

5. Udviste leverandøren fleksibilitet i forhold til nødvendige løbende tilpasninger?

Hver reference bliver spurgt om ovenstående spørgsmål og skal afgive karakter i henhold til følgende skala:

Point Beskrivelse

5 Bedst mulige

4 Over middel

3 Middel / tilfredsstillende

2 Under middel

1 Meget ringe

Hvis ordregiver ikke kan få kontakt til referencen via telefon, vil tilbudsgiver blive kontaktet, som vil få 3 arbejdsdage til at få referencen til at kontakte Ordregiver for en telefonisk samtale. Kontakter referencen ikke ordregiver, vil referencen få tildelt lavest mulig karakter på de 5 spørgsmål.

Ved 3 eller færre ansøgere vil ovennævnte procedure ikke finde anvendelse.

De 3 Ansøgere der modtager det højeste karaktergennemsnit af deres 2 referencers samlede karakter med 2 betydende decimaler, prækvalificeres og kan efterfølgende afgive tilbud.

<br>

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ved vurderingen af tilbuddene anvender ordregiver følgende evalueringsmodel:

”I den såkaldte ”Kommissionsmodel”, tildeles opgaven til det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet (Helt bogstaveligt). Der fastsættes et minimumsniveau for kvaliteten så tilbuddene skal opnå mindst 60 % i point ud af det maximale mulige for kvaliteten i tilbuddet. For tilbud, som lever op til dette, beregnes forholdet mellem pris og kvalitet, dvs. at prisen divideres med det antal kvalitetspoint, som tilbuddet har fået. Derved får tilbuddet et tal, der angiver, hvor meget et ”kvalitetspoint” koster. Det tilbud, som både lever op til minimumskravet om kvalitetspoint, og har den laveste pris pr. kvalitetspoint, vinder.”

Ordregiver vurderer udelukkende tilbuddene på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte tilbud inkl. bilag.

<br>

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Tilbudsgivers egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

• Under ”øvrige økonomiske og finansielle krav” skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

• Revisionserklæring – Tilbudsgiver skal medsende en uafhængigt udarbejdet revisionserklæring (GDPR-audit) fx ISAE 3000

• Forbud mod tildeling af offentlige kontrakter til økonomiske aktører i Rusland eller med forbindelse til Rusland.

• Forsikring

<br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Tilbudsgivers egenkapital skal som minimum være 1 mio. kr. for hvert af de seneste 3 regnskabsår.

• Tilbudsgivers skal have en soliditetsgrad på 20 % eller højere for hvert af de seneste 3 regnskabsår.

• Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

• Tilbudsgiver er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år.

• Revisionserklæring – Tilbudsgiver skal medsende en uafhængigt udarbejdet revisionserklæring (GDPR-audit) fx ISAE 3000

• Ordregiver er underlagt Forordning 2022/576 af 8. april 2022, som er en del af den 5. sanktionspakke, indeholder i artikel 1, nr. 23 (vedr. artikel 5k) et forbud mod tildeling af offentlige kontrakter til økonomiske aktører i Rusland eller med forbindelse til Rusland. Derudover omfatter forbuddet fra den 10. oktober 2022 videreførelse af eksisterende kontrakter med sådanne aktører. Forbuddet omfatter følgende økonomiske aktører:

o a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland,

o b) juridiske personer, enheder eller organer, som er direkte eller indirekte for mere end 50 % er ejet af de under a) nævnte enheder, eller

o c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som nævnt under a) eller b).

o Det kan således også omfatte økonomiske aktører, etableret inden for EU, såfremt de for mere end 50 % er ejet af eller agerer mellemmand for en økonomisk aktør, etableret i Rusland.

o Forbuddet omfatter også kontrakter, hvor de nævnte økonomiske aktører etableret i eller med forbindelse til Rusland er underleverandører eller støtteenheder, som tegner sig for mere end 10 % af kontraktens værdi.

• Såfremt tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal mindstekravene være opfyldt for de enheder/virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på eller samlet set for sammenslutningen/konsortiet.

<br>

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Referencer for tilsvarende leverancer inden for jobcenterydelser. Ved tilsvarende referencer forstås aftaler, hvor Tilbudsgiver tidligere har gennemført forløb med samme karakteristika (indhold og målgruppe) som de indsatser, som Ordregiver her ønsker tilbud på.

o Start- og evt. slutdato for leverancen

o Kundens kontaktoplysninger (navn, tlf.nr. og e-mail og evt. stilling)

o Angivelse af hvilken indsats og målgruppe, som kontrakten vedrører

o Kontraktværdi i danske kr. ekskl. Moms

o Kort beskrivelse af leverancen

<br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Tilbudsgiver skal levere en referenceliste med angivelse af 1 sammenlignelig reference per forløb. Referencerne skal være udført for lignede målgrupper, som tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt, der er afsluttet inden for de sidste 3 år.

Med sammenlignelige referencer, menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt sammenlignelige ydelser, som ydelserne på den udbudte aftale, og hvor volumen på aftalen ikke må være mindre end 50 % under den estimeret årlige omsætning jf.pkt. 3.2.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.

<br>

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 109-309196
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/07/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/08/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2022