Tjenesteydelser - 335864-2014

03/10/2014    S190    - - Tjenesteydelser - Brug af kvalifikationssystem med indkaldelse af bud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2014/S 190-335864

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Direktiv 2004/17/EF
Denne bekendtgørelse er et udbud ja

Del I: Ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Banedanmark
Amerika Plads 15
2100 København Ø
Danmark
Mailadresse: kvalifikationsordning@bane.dk

Yderligere oplysninger fås her Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Yderligere dokumentation fås her Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Ansøgninger om deltagelse skal sendes til Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Hovedaktivitet
Jernbanetransport
I.3)Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kvalifikationsordningens genstand

II.1)Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Kvalifikationsordning for ressourcepersoner.
II.2)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.3)Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:
Kvalifikationsordningen omfatter Banedanmarks udbud af ressourcepersoner i form af projekteringsleder, byggeleder, projektleder, myndigheds- og SR-koordinator, samt projektsupport og stabsmedarbejder inden for kvalifikationsordningens discipliner.

Virksomheder der allerede er optaget på Banedanmarks tidligere annonceret kvalifikationsordning for ressourcepersoner ved udbudsbekendtgørelse 2013/S 133-231111 anses for omfattet af nærværende ordning og skal ikke fremsende en ny ansøgning, med mindre der foreligger nye oplysninger, som har betydning for Virksomhedens kvalifikationer og kompetencer, eller der iøvrigt foreligger væsentligt forandrede forhold I henhold til den tidligere fremsendte ansøgning, som har betydning for virksomhedens optagelse på ordningen, jf. de krav der gælder for optagelse.

II.4)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71000000, 71300000, 71600000, 71320000, 71311230, 71311000, 71520000, 79400000

II.5)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Adgang til ordningen:

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen: Se venligst Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk under fanen »Erhverv«/»Udbud«/»Kvalifikationsordning«.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt: Det er en betingelse for optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for ressourcepersoner, at ansøgeren besvarer samtlige spørgsmål I Banedanmarks ansøgningsskema for kvalifikationsordningen samt fremlægger den påkrævende dokumentation. Af ansøgningsskemaet fremgår desuden de yderligere betingelser for optagelse på kvalifikationsordningen.

Ansøgningsskema og vejledning hertil er offentliggjort på Banedanmarks hjemmeside:www.bane.dk under Erhverv/Kvalifikationsordninger. Vælg herefter »Ressourcepersoner inden for diverse discipliner primært vedrørende anlægs- og fornyelsesopgaver, fx projektledelse, stabsfunktioner eller lignende«.

Virksomheder der allerede er optaget på Banedanmarks tidligere annonceret kvalifikationsordning for ressourcepersoner ved udbudsbekendtgørelse 2013/S 133-231111 anses for omfattet af nærværende ordning og skal ikke fremsende en ny ansøgning, med mindre der foreligger nye oplysninger, som har betydning for Virksomhedens kvalifikationer og kompetencer, eller der iøvrigt foreligger væsentligtforandrede forhold i henhold til den tidligere fremsendte ansøgning, som har betydning for virksomhedens optagelse på ordningen, jf. de krav der gælder for optagelse.

III.1.2)Oplysning om reserverede kontrakter

Del V: Procedure

IV.1)Tildelingskriterier
IV.1.1)Tildelingskriterier
IV.1.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.2.2)Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
IV.2.3)Oplysninger om forlængelse

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Følgende projekter har opnået TEN-T støtte:
— København — Ringsted
— Ringsted — Femern
— Vamdrup — Vojens.
Elektrificeringsprogrammet.
Herudover kan kommende projekter eventuelt opnå støtte. I hvilket omfang projekterne vil benytte kvalifikationsordningen er ikke fastlagt.
VI.2)Yderligere oplysninger:
Optagelse på kvalifikationsordningen er ikke ensbetydende med, at virksomheden er garanteret opgaver i Banedanmark regi.

Optagelse på ordningen medfører, at virksomheden kan blive inviteret til afgive bud på konkrete opgaver indenfor de godkendte discipliner. Hvilke virksomheder, der inviteres til at afgive bud, afgøres på baggrund af en konkret vurdering fra opgave til opgave. I enkelte kontrakter kan det forekomme at Banedanmark indkøber delydelser på vegne af andre myndigheder. Ansøgning om optagelse på ordningen kan af ansøger udfærdiges på sprogene dansk, svensk, norsk eller engelsk. Herudover kan eventuelt fortrykt materiale, standardbilag og offentlige erklæringer vedlægges på tysk eller fransk. Udbudsmaterialet vil normalt være på dansk. Endvidere skal tilbud normalt afgives på dansk, ligesom arbejdssproget i forbindelse med udførelse normalt vil være på dansk. I enkelte projekter kan sproget være engelsk. Ansøgning om optagelse på ordningen skal indleveres elektronisk til mailadressen: kvalifikationsordning@bane.dk

VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerup Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Danmark
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., lov nr. 492 af 12.5.2010, senest ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013. Det skal i den forbindelse nævnes, at senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om at ordregiver har indgiet en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
1.10.2014