Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 33783-2020

23/01/2020    S16    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Aalborg: Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling

2020/S 016-033783

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29 19 09 41
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Maj-Britt Madsen
E-mail: majbritt.madsen@rn.dk
Telefon: +45 21169444

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bxoxhbhrjb
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af radiologiske undersøgelser

Sagsnr.: 2019-045853
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85111100
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Nordjylland udbyder med dette udbud en (1) rammeaftale om udførelsen af radiologiske undersøgelser indenfor:

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85150000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland udbyder med dette udbud en (1) rammeaftale om udførelsen af radiologiske undersøgelser indenfor:

1) MR-scanninger;

2) MR-arteriografier;

3) Ultralydsundersøgesler.

Der forventes indgået rammeaftale for en periode på to (2) år med option for Region Nordjylland på forlængelse af rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Regionen har option på forlængelse af rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Regionen har option på forlængelse af rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal senest 14 dage efter underskrift af rammeaftalen kunne udføre MR-scanninger, MR arteriografier og ultralydsundersøgelser inden for Region Nordjyllands geografiske grænser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Virksomheder, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 135, stk. 1-3 eller § 137, stk. 1, nr. 2, jf. dog § 138, er udelukket fra at deltage i udbuddet. Som dokumentation for, at virksomheden ikke er udelukket, skal virksomheden vedlægge sit tilbud en underskrevet tro- og loveerklæring, jf. dokument 02.

Tilbudsgiver skal fremsende kopi af den virksomhedsansvarlige speciallæges autorisation i forbindelse med tilbudsafgivelse.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver skal senest 14 dage efter underskrift af rammeaftalen kunne udføre MR-scanninger, MR arteriografier og ultralydsundersøgelser inden for Region Nordjyllands geografiske grænser.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/02/2020
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævn for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om tildelingsbeslutningen. Senest samtidigt med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiverens om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Erhvervsstyrelsen
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2020