Pomognite nam poboljšati internetske stranice TED-a ispunjavanjem kratke ankete!

Usluge - 339984-2016

01/10/2016    S190    Agencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Irska-Dublin: Pružanje kvalitativne istraživačke studije o intervencijama na organizacijskoj razini kojima se smanjuju negativni učinci restrukturiranja na zaposlenike u velikim poduzećima u EU-u

2016/S 190-339984

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Eurofound — Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta
Poštanska adresa: Wyattville Road
Mjesto: Dublin
NUTS kod: IE021
Poštanski broj: D18 KP65
Država: Irska
Osoba za kontakt: Lidia Jankowska
E-pošta: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Telefaks: +353 12826456

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement

Adresa profila kupca: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1920
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Socijalna politika.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje kvalitativne istraživačke studije o intervencijama na organizacijskoj razini kojima se smanjuju negativni učinci restrukturiranja na zaposlenike u velikim poduzećima u EU-u

Referentni broj: 130417/4130.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73210000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Radovi koje treba izvršiti u okviru ovog ugovora dio su šireg istraživačkog projekta i ključni rezultati koristit će se za tematski dio godišnjeg izvješća Europskog centra za praćenje restrukturiranja (ERM) za 2017. koje priprema Eurofound.

Glavni cilj ovog ugovora je trostruki:

1) pružanje boljeg razumijevanja provedbe intervencija na organizacijskoj razini koje uvode poduzeća kako bi se kompenzirali negativni učinci restrukturiranja na ostatak radne snage;

2) pružanje pomoći vršiteljima u provedbi učinkovitih organizacijskih intervencija tijekom restrukturiranja;

3) podizanje svijesti donositelja politika o važnosti organizacijskih intervencija koje se odnose na preostali ljudski kapital u svrhu zdravijeg restrukturiranja i informiranja o razvoju politika u tom području.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 80 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: IE021
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadaci će se izvršavati na lokacijama koje odredi izvoditelj, a na koje je pristao Eurofound. Uvodni sastanak s Eurofoundom održat će se u prostorima Eurofounda u Dublinu (Irska).

II.2.4)Opis nabave:

Radovi će se sastojati od razvijanja kvalitativnih kriterija „dobre prakse” i praktičnih smjernica za provedbu učinkovitih organizacijskih intervencija na restrukturiranim radnim mjestima kako bi se smanjili negativni učinci restrukturiranja za preostale zaposlenike te potaklo pozitivno i produktivno radno okruženje. U njihovom okviru će se prikupljati informacije iz različitih izvora, uključujući pregled literature (zadatak A), dubinske kvalitativne intervjue sa stručnjacima (zadatak B) te analize i ocjene primjera slučajeva poduzeća (zadatak C). U ovoj posljednjoj fazi ugovora od izvoditelja se očekuje provedba komparativnog pregleda razrađenih primjera slučajeva i donošenje ključnih zaključaka za vršitelje i donositelje politika (zadatak D).

Očekivani predmeti isporuke:

— završno prijelazno izvješće (otprilike 10 stranica ili 4 000 riječi),

— završna izvješća o primjerima slučajeva (5) od otprilike 10–15 stranica ili 4 000–6 000 riječi po primjeru slučaja,

— završni komparativni pregled od otprilike 25 stranica ili 10 000 riječi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 80 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Molimo pogledajte točku 5.3.2. uputa za nadmetanje kako je navedeno u dijelu B dokumentacije za nadmetanje koja je dostupna na stanici e-tendering https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home u okviru posebnog poziva na nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/11/2016
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/11/2016
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Ponude će biti otvorene u uredima Eurofounda, u sobi broj LH5.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može prisustvovati 1 osoba koja predstavlja ponuditelja; sudjelovanje će biti ograničeno na promatranje. Ako namjeravate prisustvovati otvaranju ponuda, o tome prethodno obavijestite gđu Lidiju Jankowsku.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Pozivi na nadmetanje otvoreni su za sve fizičke i pravne osobe iz država članica Europske unije i iz država koje su potpisale posebni ugovor s Europskom unijom u području javne nabave.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/09/2016