Tjenesteydelser - 34043-2018

25/01/2018    S17    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse vedrørende brugen af teknisk bistand til opbygning af administrativ kapacitet i perioden 2014-2020

2018/S 017-034043

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Regional and Urban Policy
TA Cell BU-1
Kontaktpunkt(er): DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Att: TA Cell
1049 Brussels
Belgien
Mailadresse: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Elektronisk adgang til oplysninger: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Undersøgelse vedrørende brugen af teknisk bistand til opbygning af administrativ kapacitet i perioden 2014-2020
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: I kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Undersøgelsens overordnede formål er at fremme Kommissionens og andre interessenters forståelse af brugen (der er planlagt) af teknisk bistand på medlemsstaters initiativ i perioden 2014-2020.
Undersøgelsen vil skabe en bedre forståelse for, hvad teknisk bistand bruges til. Den skal fremlægge eksempler på bæredygtig opbygning af administrativ kapacitet gennem teknisk bistand, særligt inden for udviklingen af menneskelige ressourcer.
Undersøgelsen skal formulere anbefalinger om den effektive og virkningsfulde brug af teknisk bistand.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79000000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Det maksimale omfang af denne kontrakt beløber sig til 260 000 EUR — et engangsbeløb, der omfatter honorarer, rejseudgifter og andre omkostninger.
Anslået værdi eksklusive moms: 260 000,00 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 18 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Finder ikke anvendelse.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Kontraktvilkårene fremgår af udbudsmaterialet og kontraktudkastet, der er offentliggjort på webstedet for Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Jf. kapitel 1 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Jf. kapitel 1 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Jf. kapitel 1 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Jf. kapitel 1 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Jf. kapitel 1 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Jf. kapitel 1 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2017CE16BAT088
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
7.3.2018
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
dage: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 14.3.2018 - 10:00

Sted:

Europa-Kommissionen — Directorate-General Regional and Urban Policy — Avenue de Beaulieu 5, B-1160 Brussels

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Hver tilbudsgiver kan deltage eller sende 1 repræsentant. Oplys venligst følgende til den ordregivende myndighed via e-mail til adressen som anført i afsnit I senest 3 arbejdsdage inden åbningen af bud: efternavn og fornavn, fødselsdato, nationalitet, id- eller pasnummer og gyldighedsdato.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet og alle yderligere oplysninger er tilgængelige på webstedet for Generaldirektoratet for Regionalpolitik på følgende adresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/, og potentielle tilbudsgivere bedes kontrollere webstedet regelmæssigt.

Opgavernes udførelsesperiode kan forlænges i behørigt begrundede tilfælde med de pågældende parters udtrykkelige skriftlige godkendelse heraf.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Se punkt 16 og 17 i opfordringen til afgivelse af bud, offentliggjort på følgende adresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Europa-Kommissionen, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Administrative Capacity Building and European Solidarity Fund
1049 Brussels
Belgien

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.1.2018