Roba - 341743-2019

22/07/2019    S139    - - Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Virovitica: Namještaj

2019/S 139-341743

Obavijest o nadmetanju

Roba

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Virovitičko-podravska županija
93362201007
Trg Ljudevita Patačića 1
Virovitica
33000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Marko Bošnjak
Telefon: +385 33638114
E-pošta: marko.bosnjak@vpz.hr
Telefaks: +385 33722465
NUTS kod: HR048

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.vpz.hr

Adresa profila kupca: www.vpz.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0028985
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Opremanje dvorca Janković u Suhopolju (ponovljeni postupak)

Referentni broj: 8/19 VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39100000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je isporuka, montaža i stavljanje u punu funkciju robe sukladno Troškovniku, Tehničkim specifikacijama (Arhitektonski projekt, ZOP 218-1-13) te Tehničkim specifikacijama (MAPA I-4 izmjene o dopune glavnog projekta – Tehnološki projekt kuhinje) koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 964 204.31 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR048
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Dvorac Janković, Vukovarska ul. 4, Suhopolje

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je isporuka, montaža i stavljanje u punu funkciju robe sukladno Troškovniku, Tehničkim specifikacijama (Arhitektonski projekt, ZOP 218-1-13) te Tehničkim specifikacijama (MAPA I-4 izmjene o dopune glavnog projekta – Tehnološki projekt kuhinje) koji su sastavni dio DoN

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Sukladno DoN / Ponder: Sukladno DoN
Cijena - Ponder: Sukladno DoN
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 964 204.31 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 2
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt se financira iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.06.1.1.01.0009 Centar za posjetitelje – Dvorac Jan

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima dokazuju sposobnost

4.1.1 Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

Za potrebe utvrđivanja posjedovanja dokaza sposobnosti iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi slijedeće ažurirane popratne dokumente kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1.1., osim ako već posjeduje te dokumente:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Definirani su Dokumentacijom o nabavi te prijedlogu ugovora koji je sastavni dio iste.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/08/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 21/08/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Sala za sastanke Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/07/2019