Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 341751-2014

Prikaži smanjeni prikaz

09/10/2014    S194

Turska-Ankara: IPA — Nabava opreme za povećanje prilagodljivosti rada trgovaca i obrtnika (ponovno pokretanje)

2014/S 194-341751

Obavijest o nabavi robe

Lokacija — Ankara/Turska

1.Uputa na objavu:
EuropeAid/133034/IH/SUP/TR.
2.Postupak:
Otvoreni.
3.Naslov programa:
IPA.
4.Financiranje:
IPA proračunska stavka 04.0601 općeg proračuna EU-a (85 %) i nacionalni doprinos (15 %).
5.Javni naručitelj:

Odjel za koordinaciju Europske unije pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi u Turskoj, Ankara, TURSKA.


Specifikacije ugovora

6.Opis ugovora:
Cilj je ovog ugovora nabava, isporuka, istovar, postavljanje, puštanje u rad, provjera, ispitivanje, osposobljavanje i pružanje jamstva za opremu za „Savez turskih trgovaca i obrtnika (TESK)” i njegove povezane centre za osposobljavanje i savjetovanje kako bi se poboljšale njihove sposobnosti u isporuci kvalitetnih usluga njihovim članovima radi povećanja prilagodljivosti rada trgovaca i obrtnika u tekstilnom sektoru.
7.Broj i nazivi grupa:
Ne, samo 1 grupa.


Uvjeti za sudjelovanje

8.Prihvatljivost i pravila o podrijetlu:
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe (koje sudjeluju pojedinačno ili kao zajednica (konzorcij) natjecatelja) s poslovnim nastanom u državi članici Europske unije ili u državi ili teritoriju regija obuhvaćenih i/ili odobrenih posebnim instrumentima primjenjivim na program kojim se ovaj ugovor financira (vidi točku 22. u nastavku). Sva roba nabavljena ovim ugovorom mora potjecati iz 1 ili više navedenih država. Sudjelovanje je također otvoreno za međunarodne organizacije. Sudjelovanje fizičkih osoba izravno se uređuje posebnim instrumentima primjenjivim na program kojim je ugovor financiran.
9.Razlozi za isključenje:
Ponuditelji moraju dostaviti potpisanu izjavu, uključenu u obrazac za ponude za ugovor o nabavi robe, da se ne nalaze ni u jednoj od situacija navedenih u točki 2.3.3. „Praktičnog vodiča”.
10.Broj ponuda:
Ponuditelji mogu predati samo 1 ponudu po grupi. Ponude za dijelove grupa neće se razmatrati. Svaki ponuditelj u svojoj ponudi može navesti da će ponuditi popust u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena za više od 1 grupe. Ponuditelji ne smiju dostaviti ponudu za drugo rješenje uz svoju ponudu za nabavu robe koja se traži u dokumentaciji za nadmetanje.
11.Jamstvo za ozbiljnost ponude:
Prilikom dostavljanja ponude, ponuditelji moraju pružiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 650 EUR za grupu 5. Jamstvo će neuspješnim ponuditeljima biti vraćeno po završetku postupka javne nabave, a uspješnom(im) ponuditelju(ima) kad sve strane potpišu ugovor. Jamstvo će se iskoristiti ako ponuditelj ne ispuni sve obveze navedene u svojoj ponudi.
12.Jamstvo za ispunjavanje obveza:
Uspješnog će se ponuditelja tražiti jamstvo za ispunjavanje obveza od 10 % iznosa ugovora prilikom potpisivanja ugovora. Jamstvo mora biti dostavljeno zajedno s potpisanim ugovorom najkasnije 30 dana nakon što ponuditelj primi ugovor koji je potpisao javni naručitelj. Ako odabrani ponuditelj ne dostavi spomenuto jamstvo u tom razdoblju, ugovor će biti nevažeći te se može sastaviti novi ugovor i poslati ponuditelju koji je dostavio sljedeću najjeftiniju odgovarajuću ponudu.
13.Informativni sastanak i/ili posjet lokaciji:
Informativni sastanak nije predviđen.
14.Valjanost ponude:
Ponude moraju ostati valjane u razdoblju od 90 dana nakon roka za dostavu ponuda.
15.Razdoblje provedbe zadataka:
Razdoblje provedbe zadataka trajat će 90 kalendarskih dana od datuma kad obje strane potpišu ugovor za nabavu, isporuku, istovar, postavljanje, stavljanje u rad, pregled, ispitivanje i osposobljavanje.


Uvjeti sposobnosti i kriteriji za odabir ponude

16.Uvjeti sposobnosti:
Na ponuditelje će se primijeniti sljedeći uvjeti sposobnosti. U slučaju da ponudu dostavlja konzorcij, ovi će se uvjeti sposobnosti primijeniti na čitavi konzorcij:
1) Ekonomska i financijska sposobnost ponuditelja (između ostalog na temelju točke 3. obrasca za ponude za ugovor o nabavi robe). U slučaju da je ponuditelj javno tijelo, treba se dostaviti jednak podatak:
Pravne osobe:
(a) prosječni godišnji promet ponuditelja za prethodne 3 financijske godine mora prelaziti financijski prijedlog za ovu ponudu.
2) Stručna sposobnost ponuditelja (temeljena, između ostalog, na točkama 4. i 5. obrasca za ponude za ugovor o nabavi robe):
Pravne osobe:
(a) najmanje 5 djelatnika koji su stalni zaposlenici ponuditelja rade u području povezanom s ovim ugovorom.
3) Tehnička sposobnost ponuditelja (temeljena, između ostalog, na točkama 5. i 6. obrasca za ponude za ugovor o nabavi robe):
Pravne osobe:
(a) ponuditelj je uspješno dovršio barem 1 ugovor za nabavu robe (treba biti izdan privremeni i/ili končani prihvat), u bilo koje vrijeme tijekom 3 godine do roka za dostavu ponuda (datumi početka i kraja/završetka navedenih referenci trebaju se navesti u obliku dan/mjesec/godina), sljedećih značajki:
— proračun od barem 50 % ponuditeljeve financijske ponude,
— uključujući nabavu opreme slične predmetu grupe za koju se ponuditelj nadmeće.
Gdje je to prikladno i za određeni ugovor, gospodarski se subjekt može oslanjati na sposobnosti drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu veza koje ima s njima. Neki primjeri situacija koje naručitelj ne smatra prihvatljivima su situacije kada se ponuditelji većinom oslanjaju na sposobnosti drugih subjekata ili kad se oslanjaju na ključne kriterije. Ako se ponuditelj oslanja na druge subjekte, mora dokazati javnom naručitelju da će na raspolaganju imati sredstva potrebna za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će mu ta sredstva staviti na raspolaganje. Takvi subjekti, primjerice matično poduzeće gospodarskog subjekta, moraju poštivati ista pravila o pravu sudjelovanja kao i gospodarski subjekt, posebice ona o državljanstvu. Nadalje, podaci o trećem subjektu za odgovarajuće uvjete sposobnosti trebaju biti uključeni u ponudu u posebnom dokumentu. Dokaz sposobnosti također će morati biti dostavljen na zahtjev javnog naručitelja.
17.Kriterij za odabir ponude:
Cijena.


Nadmetanje

18.Kako dobiti dokumentaciju za nadmetanje:
Dokumentacija za nadmetanje dostupna je na sljedećoj internetskoj adresi:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Dokumentacija za nadmetanje također se može dobiti od javnog naručitelja. Ponude moraju biti dostavljene koristeći standardni obrazac za ponude za ugovor o nabavi robe, uključen u dokumentaciju za nadmetanje, čijeg se formata i uputa treba strogo pridržavati.
Ponuditelji koji imaju pitanja o ovom pozivu na nadmetanje trebaju ih poslati pisanim putem na:

g. Ömer Ayçiçek — voditelj Odjela EU-a za koordinaciju pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi, Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Odjel Europske unije za koordinaciju, Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713. Sokak No: 4, Çankaya, 06550 Ankara, TURSKA. Telefaks +90 3124429015. E-pošta: adaptesksupre@ikg.gov.tr

(uz naznaku upute na objavu iz točke 1.) najkasnije 21 dan prije roka za podnošenje ponuda utvrđenog u točki 19. Javni naručitelj mora odgovoriti na sva pitanja ponuditelja najkasnije 11 dana prije roka za podnošenje ponuda. Moguća pojašnjenja ili manje promjene dokumentacije za nadmetanje bit će objavljene najkasnije 11 dana prije roka za dostavu ponuda na mrežnoj stranici EuropeAida na https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome i na Odjelu za koordinaciju EU-a na mrežnoj stranici MoLSS-a na http://www.ikg.gov.tr

19.Rok za dostavu ponuda:
Ponude moraju biti zaprimljene u uredima Odjela EU-a za koordinaciju najkasnije do 15.12.2014. (12:00) prema lokalnom vremenu.
Ponude koje javni naručitelj zaprimi nakon ovog roka neće se razmatrati.
20.Javno otvaranje ponuda:
15.12.2014. (14:00), prema lokalnom vremenu, u Ministarstvu rada i socijalne sigurnosti, ured Odjela za koordinaciju EU-a na adresi:
Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı, 713. Sokak br. 4, Çankaya, 06550 Ankara, TURSKA.
21.Jezik postupka:
Sva pisana komunikacija za ovaj postupak nabave i ugovor mora biti na engleskom jeziku.
22.Pravni temelj:
Uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17.7.2006. o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).