S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 342949-2017

01/09/2017    S167    Europski parlament - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: Naplata cestarine na autocestama u Francuskoj upotrebom kartica za elektroničku naplatu cestarine

2017/S 167-342949

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: plateau de Kirchberg
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000
Poštanski broj: 2929
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: direction de la logistique, service de passation de marchés publics
E-pošta: INLO.CFT@ep.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2753
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Naplata cestarine na autocestama u Francuskoj upotrebom kartica za elektroničku naplatu cestarine

Referentni broj: 06B10-2017-M023.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
63712210
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Dodjela ugovora za naplatu cestarine upotrebom kartica za elektroničku naplatu cestarine na francuskim autocestama, osobito u regiji Grand Est.

Ugovaratelj će pružiti kartice za elektroničku naplatu cestarine (ili drugu vrstu tehnologije za identifikaciju vozila za prolaz kroz traku „t” bez zaustavljanja). Kartice se moraju moći upotrebljavati na autocestama i parkiralištima „t” diljem velegradske Francuske.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
63712400
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: FRF
NUTS kod: FR
II.2.4)Opis nabave:

Ugovorom je obuhvaćena početna nabava 150 kartica za elektroničku naplatu cestarine; vjerojatno će se taj broj povećavati u skladu s voznim parkom Europskog parlamenta. Opseg ugovora procijenit će se u skladu s podacima na cjeniku koji se može preuzeti s prethodno navedene poveznice.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Ugovor se dodjeljuje u obliku izravnog godišnjeg obnovljivog ugovora, u najduljem trajanju od 4 godine, u razdoblju od listopada — studenoga 2017.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

biti upisan u strukovni ili obrtni registar, osim u slučaju međunarodne organizacije.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

posjedovanje dovoljne ekonomske i financijske sposobnosti za provedbu ugovora u skladu s odredbama ugovora, što će se procijeniti u skladu s najnovijim računom dobiti i gubitka.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

— predlaganje usluge elektroničke naplate cestarine upotrebom kartica (ili drugog tehnološkog rješenja) koje se mogu upotrebljavati diljem velegradske Francuske,

— posjedovanje barem 2 godine iskustva u području uslužnog sektora elektroničke naplate cestarine.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje koja se može preuzeti s prethodno navedene poveznice.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/10/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/10/2017
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Luxembourg, Kirchberg.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

najviše 2 predstavnika po ponuditelju; prijave za akreditacije moraju se poslati 2 radna dana unaprijed.

Moguće je ne prisustvovati osobno i zatražiti presliku zapisnika s otvaranja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Sredina 2021.

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Sva pitanja povezana s postupkom i ugovorom mogu se postaviti putem platforme eTendering na prethodno navedenoj adresi.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg

Internetska adresa: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Država: Francuska

Internetska adresa: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

unutar 2 mjeseca (povećano zbog udaljenosti) od objave postupka koji se provjerava ili slanja obavijesti o tom postupku.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/08/2017