Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 343686-2020

22/07/2020    S140

Španjolska-Bilbao: Priprema i provedba Istraživanja izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi (WES)

2020/S 140-343686

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
Poštanska adresa: 12 Santiago de Compostela, Edificio Miribilla, 5th Floor
Mjesto: Bilbao
NUTS kod: ES213 Bizkaia
Poštanski broj: E-48003
Država: Španjolska
E-pošta: Procurement-PRU@osha.europa.eu
Telefon: +34 944358400
Telefaks: +34 944358401
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://osha.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6837
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Sigurnost i zdravlje na radu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Priprema i provedba Istraživanja izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi (WES)

II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je provesti Istraživanja izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi (WES) u reprezentativnom odabiru europskih zemalja (Finska Francuska, Njemačka, Mađarska, Irska i Španjolska). Zadaci će uključivati prilagodbu i prijevod upitnika OccIDEAS (i terenskih materijala), pripremu i provedbu prikupljanja podataka u šest zemalja EU-a i pružanje podataka koji će omogućiti naknadnu procjenu izloženosti čimbenicima rizika od raka pomoću alata za procjenu izloženosti OccIDEAS.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Cilj je provesti Istraživanja izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi (WES) u reprezentativnom odabiru europskih zemalja (Finska Francuska, Irska, Njemačka, Mađarska i Španjolska). Zadaci će uključivati prilagodbu i prijevod upitnika OccIDEAS (i terenskih materijala), pripremu i provedbu prikupljanja podataka u šest zemalja EU-a i pružanje podataka koji će omogućiti naknadnu procjenu izloženosti čimbenicima rizika od raka pomoću alata za procjenu izloženosti OccIDEAS.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Jedno obnavljanje za dodatno razdoblje od 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/10/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 19/10/2020
Lokalno vrijeme: 11:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://ec.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/07/2020