Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 344788-2016

05/10/2016    S192

Grčka-Heraklion: Pružanje podrške aktivnostima zaštite ključnih informacijskih infrastruktura

2016/S 192-344788

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost
Poštanska adresa: PO Box 1309
Mjesto: Heraklion
NUTS kod: GR300 Attiki
Poštanski broj: GR 710 01
Država: Grčka
Osoba za kontakt: Procurement Officer
E-pošta: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409710
Telefaks: +30 2810391410
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.enisa.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1927
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1927
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: sigurnost mrežnih podataka.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje podrške aktivnostima zaštite ključnih informacijskih infrastruktura

Referentni broj: ENISA F-COD-16-T32.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

ENISA želi sklopiti ugovor o uslugama s najmanje 2 i najviše 5 pružatelja usluga koji mogu pružati podršku u području zaštite ključnih informacijskih infrastruktura. Uspješni ponuditelji trebali bi moći dokazati značajno iskustvo i vještine u području zaštite ključnih informacijskih infrastruktura (critical information infrastructures protection – CIIP), s naglaskom na aspekte koji su obrađeni u godišnjem programu rada ENISA-e. Zbog raznolike prirode traženih usluga potiče se suradnja s drugim subjektima putem podizvođenja i/ili konzorcija/ad hoc zajednica.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: GR30 Attiki
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Uglavnom u prostorima izvršitelja ugovora.

II.2.4)Opis nabave:

Različiti pojedinačni ugovori koji se temelje na godišnjem programu rada ENISA-e, posebice u području zaštite ključnih informacijskih infrastruktura, bit će sklopljeni s uspješnim okvirnim izvoditeljima na temelju postupka „ponovnog otvaranja nadmetanja”. Procijenjeni iznos od 400 000 EUR bit će dostupan za najdulje razdoblje od 2,25 godine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 15
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Može se obnoviti na 1 dodatno razdoblje od 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 5
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/11/2016
Lokalno vrijeme: 18:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/11/2016
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

ENISA, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GRČKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Najviše 1 pravni zastupnik po ponuditelju može biti nazočan otvaranju ponuda. Ako žele prisustvovati, ponuditelji o tome moraju obavijestiti Agenciju pisanim putem, slanjem e-pošte, najmanje 3 radna dana prije otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2600
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/09/2016