Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Radovi - 345678-2022

28/06/2022    S122

Francuska-Strasbourg: Održavanje i radovi na osuvremenjivanju strojeva za podizanje u zgradama Europskog parlamenta u Strasbourgu

2022/S 122-345678

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Radovi

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
NUTS kod: FRF11 Bas-Rhin
Poštanski broj: 67070
Država: Francuska
Osoba za kontakt: Direction de la gestion intégrée des infrastructures – Service de l'exécution du budget
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europarl.europa.eu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje i radovi na osuvremenjivanju strojeva za podizanje u zgradama Europskog parlamenta u Strasbourgu

Referentni broj: 06A80/2021/M037
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45310000 Elektroinstalacijski radovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Održavanje i radovi na osuvremenjivanju strojeva za podizanje u zgradama Europskog parlamenta u Strasbourgu.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 17 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: FRF11 Bas-Rhin
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Strasbourg, Francuska.

II.2.4)Opis nabave:

Održavanje i radovi na osuvremenjivanju strojeva za podizanje u zgradama Europskog parlamenta u Strasbourgu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Metodološko izlaganje korporativnih odredbi s ciljem osiguravanja dijela usluga „održavanja”, kao i provedba radova i odabranih rješenja / Ponder: 19
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija poduzeća tijekom prisutnosti na lokaciji za dio „održavanje” i na radilištima / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Osiguranje kvalitete i upravljanje zaštitom okoliša / Ponder: 6
Cijena - Ponder: 60
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 225-588505
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 06A80/2021/M037
Naziv:

Održavanje i radovi na osuvremenjivanju strojeva za podizanje u zgradama Europskog parlamenta u Strasbourgu

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
11/04/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: OTIS SCS
Mjesto: Puteaux
NUTS kod: FR105 Hauts-de-Seine
Država: Francuska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 17 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 17 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67000
Država: Francuska
Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Neuspješni ponuditelji ili fizičke osobe ili pravni subjekti na koje odluka javnog naručitelja izravno i pojedinačno utječe, čak i ako nisu primatelji odluke, mogu osporiti navedenu odluku javnog naručitelja unutar dva mjeseca od datuma obavješćivanja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/06/2022