Usluge - 346200-2018

08/08/2018    S151    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Nezavisna ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje cestom, kako bi se osigurale opsežne informacije i transparentnost za bolji nadzor tržišta

2018/S 151-346200

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija — Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs — Directorate C — Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Poštanska adresa: Avenue d'Auderghem 45 — Office Brey 10/124
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3723
E-pošta: grow-c-financial-team@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3723
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3723
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nezavisna ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje cestom, kako bi se osigurale opsežne informacije i transparentnost za bolji nadzor tržišta

Referentni broj: 707/PP/GRO/PPA/18/10586
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71600000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Glavna je svrha financiranje testiranja koje provode nezavisne stranke (tj. ni proizvođači niti tijela za odobrenje poput odobrenja za dodjelu bespovratnih sredstava) prema novim pravilima za provjere sukladnosti tijekom korištenja, kako su to opisane u RDE4 aktu. Takvo ispitivanje treba biti usmjereno na izvođenje ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje (Real Driving Emissions - RDE) cestom, ali se može nadopuniti postupkom testiranja za laka vozila (Worldwide Light Test Procedure - WLTP) prema potrebama. Testovi s prijenosnim sustavima za mjerenje emisija (PEMS) izvan granica stvarnih emisija tijekom vožnje mogu se također provesti, kako bi se procijenila prisutnost poraznih uređaja i/ili porast emisija izvan granica. Kritičku procjenu učinkovitosti ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje osiguravanjem niskih emisija na cesti, potrebno je omogućiti na temelju provedenih ispitivanja i stjecanja iskustva.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/10/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/10/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/08/2018